IZGLTĪTĪBAS PĀRVALDES DARBĪBAS MĒRĶIS UN VIRZIENI

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS DARBĪBAS MĒŖĶIS UN UZDEVUMI 2023./2024 MĀCĪBU GADĀ

NOLIKUMI

KULDĪGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NOLIKUMS

NOTEIKUMI KULDĪGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VĒRTĒŠANAI

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI NR. KNP/2022/2 “IZGLĪTĪBAS METODISKĀ DARBA ORGANIZĒŠANA KULDĪGAS NOVADĀ”

NOTEIKUMI NR. KNP/2022/4 “PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ATBALSTA SISTĒMA KULDĪGAS NOVADĀ”

KULDĪGAS NOVADA DOMES IZGLĪTĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS

KULDĪGAS NOVADA MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU ORGANIZĒŠANAS NOLIKUMS

NOTEIKUMI  NR. KNP/2022/3 “PAR KULDĪGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU LABĀKO SKOLĒNU IZVIRZĪŠANU IKGADĒJAI SVINĪGAI PIEŅEMŠANAI PIE NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA”

NOLIKUMS “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BALVU IZGLĪTĪBĀ “GADA PEDAGOGS””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

KĀRTĪBA, KĀDĀ KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA NODROŠINA LĪDZFINANSĒJUMU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM

PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IZMAKSU SEGŠANU PRIVĀTAI IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

PAR KĀRTĪBU BĒRNU REĢISTRĒŠANAI UN UZŅEMŠANAI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

KULDĪGAS NOVADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 13/2023 – “PAR KĀRTĪBU INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAI UN PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMU SASKAŅOŠANAI”

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 13/2023 “PAR KĀRTĪBU INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAI UN PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMU SASKAŅOŠANAI”

NOTEIKUMI NR. 1/2020 “KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK APMAKSĀTA BĒRNU ĒDINĀŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS/GRUPĀS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠAJĀS SKOLĀS”

Iesniegumi

PIETEIKUMS KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BALVAI “GADA PEDAGOGS”

BĒRNA REĢISTRĒŠANA UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

IESNIEGUMS PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM

BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA PIEPRASĪJUMS PAŠVALDĪBAS ATBALSTA SAŅEMŠANAI PAR LAIKPOSMU