Ūdenstilpes tiesību iznomāšanas kārtību Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajos, piekritīgajos un pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos nosaka  15.11.2022. Ministru kabineta noteikumi NR. 719 “Publisko ūdeņu nomas noteikumi” un Kuldīgas novada domes 29.09.2022.

PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI NR. KNP/2023/2 PAR ŪDENSTILPJU IZNOMĀŠANAS UN NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU

Persona, kura vēlas nomāt ūdenstilpi Kuldīgas novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē iesniedz ierosinājumu ūdenstilpes nomai un papildus pievieno šādus dokumentus:

• plānotās saimnieciskās darbības aprakstu (ietver esošās situācijas izpēti, nākotnē plānotā ezera izmantošanas aprakstu, investīcijas u.tml. informāciju, objektu novietnes pārskata shēmu (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.));
• nomas objekta grafisko skici;
• ja vien persona nav attiecīgās ūdenstilpei piegulošā zemes īpašuma īpašnieks, tad rakstiska vienošanās ar ūdenstilpei piegulošas zemes īpašnieku par piekļuves tiesību  nodrošinājumu ūdenstilpei tās nomas laikā caur šā īpašnieka zemes īpašumu;
• pilnvaras kopiju, ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona (ja pilnvaras kopiju neiesniedz, tad jāuzrāda tās oriģināls).

Saskaņā ar MK noteikumiem HTTPS://LIKUMI.LV/TA/ID/337236-PUBLISKO-UDENU-NOMAS-NOTEIKUMI

30. Pēc uzvarētāja noskaidrošanas šo noteikumu 18. vai 27. punktā noteiktajā kārtībā iznomātājs pieņem lēmumu slēgt nomas līgumu. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iznomātāja tīmekļvietnē publicē informāciju, norādot pretendentu, ar kuru tiks slēgts nomas līgums, lēmuma apstrīdēšanas iespējas un laiku, kad pēc apstrīdēšanas termiņa beigām puses paraksta nomas līgumu.

41. Iznomātājs informāciju par noslēgto nomas līgumu 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē savā tīmekļvietnē un informē pašvaldību, ja iznomātājs nav pašvaldība, kā arī citus ūdenstilpes īpašniekus vai valdītājus, ja tādi ir. Informācijā norāda vismaz nomas objektu, iznomāšanas mērķi, nomnieku un nomas termiņu.

51. Informāciju par spēkā esošajiem nomas līgumiem, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, iznomātājs ievieto savā tīmekļvietnē un norāda nomas objektu, iznomāšanas mērķi, nomnieku, nomas maksu un nomas termiņu, kā arī nomas objekta grafisko attēlojumu.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA SASKAŅĀ AR 15.11.2022. MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU NR. 719 “PUBLISKO ŪDEŅU NOMAS NOTEIKUMI”  30., 41. UN 51. PUNKTU PUBLICĒ INFORMĀCIJU PAR PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM PAR ŪDENSTILPES NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU UN ŪDENSTILPES NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU