2024. gadā uzsākta Kuldīgas novada teritorijas plānojuma un divu tematisko – ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības, transporta un mobilitātes infrastruktūras – plānojumu izstrāde. 

Piedaloties plānošanas procesā, ikkatram iedzīvotājam ir iespēja ietekmēt sava īpašuma, kā arī apkārtējās vides – publiskās ārtelpas, dabas teritoriju un citu zonu – turpmāko attīstību.

Joprojām ir iespējams iesniegt ierosinājumus, aizpildot anketu elektroniski vai drukātā veidā. Seko saitei https://ej.uz/o1hj, lai piekļūtu anketai tiešsaistē, vai aizpildi anketu drukātā formātā sava pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Kuldīgas novada domē vai Kuldīgas attīstības aģentūrā. 

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Teritorijas plānojums – ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Ar Kuldīgas novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu (sēdes prot. Nr. 1, p. 76 “Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”) apstiprināta Kuldīgas novada teritorijas plānojuma (1.0 redakcija) izstrādes uzsākšana.

Atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai, no 2021. gada 1. jūlija Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads veido jauno Kuldīgas novadu. Līdz jauna teritorijas plānojuma izstrādei jaunizveidotajam Kuldīgas novadam, spēkā ir līdzšinējo novadu teritorijas plānojumi:

Alsungas novada teritorijas plānojums, 2009

Skrundas novada teritorijas plānojums, 2013 – 2025

Kuldīgas novada teritorijas plānojums, 2013 – 2025

“PAR KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU”, SĒDES PROT. NR. 1, P. 76. HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_26407