Ēku nojaukšana

Ēkas vai cita būvobjekta nojaukšana ir būvdarbi, tāpēc arī šajā gadījumā nepieciešams sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju, kas jāsaskaņo Būvvaldē.

Vidi degradējošu un bīstamu būvju klasificēšana

Par vidi degradējošām un bīstamām būvēm var tikt klasificētas ilgstoši pamestas un neapsaimniekotas ēkas, kā arī apdzīvotas ēkas, kuru daļas kļuvušas vidi degradējošas vai bīstamas.

Ēku konservācija

Ēkas vai cita būvobjekta konservācija ir būvdarbi, tāpēc arī šajā gadījumā nepieciešams sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju, kas jāsaskaņo Būvvaldē.