Par vidi degradējošām un bīstamām būvēm var tikt klasificētas ilgstoši pamestas un neapsaimniekotas ēkas, kā arī apdzīvotas ēkas, kuru daļas kļuvušas vidi degradējošas vai bīstamas.

Lai mazinātu pienācīgi neapsaimniekoto ēku skaitu un risinātu to degradējošo iespaidu uz kopējo pilsētvidi, 2020. gadā Kuldīgas novada pašvaldība izveidojusi vidi degradējošo būvju komisiju.

Pēc komisijas uzdevuma, Kuldīgas novada Būvvaldes speciālisti veic būvju apsekošanu, apkopo un analizē informāciju par tām, sazinās ar īpašniekiem un pieņem lēmumus par to sakārtošanu vai nojaukšanu, saskaņo termiņus un seko lēmumu izpildei.

Pilsētā esošās vidi degradējošās un bīstamās būves ir apkopotas vidi degradējošo un bīstamo būvju sarakstā:

Būvēm, kas klasificētas kā vidi degradējošas vai bīstamas un to īpašnieki nemeklē risinājumus problēmu novēršanai, Kuldīgas novada Dome var piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā.

Jaunajiem graustu statusā esošo namu īpašniekiem, kuri apņēmušies ēkas sakārtot. Pašvaldība nepiemēro paaugstināto nodokli, ja ir saņemta informācija par plānotajiem darbiem saistībā ar uzlabojumu veikšanu ēkai. Tie izdevumi, kas būtu saistībā ar paaugstinātā nodokļa samaksu, tādējādi tiek novirzīti ēkas sakārtošanai.

Normatīvie akti

Vidi degradējošu būvju klasificēšanu, sakārtošanu vai nojaukšanu regulē: 2022. gada 27. oktobra saistoši noteikumi Nr. KNP/2022/29 https://likumi.lv/ta/id/337474-kuldigas-novada-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi

Civillikuma 1084. pants nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jāuztur īpašums tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. Neizpildot būvvaldes lēmumus, var tikt piemērots administratīvais sods.