No 2024. gada 1. līdz 31. janvārim iedzīvotāji ir aicināti pieteikties konkursam “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā”, kas notiek jau desmito gadu.

Konkursa ietvaros iedzīvotājiem būs iespējams pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumiem:

  1. Lielajai programmai: 50% no projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot – projekta objekta saglabāšanai līdz 30 000 eiro, paredzot izmaksu trīs kalendāro gadu laikā, nosakot, ka vienā gadā izmaksājamā summa ir līdz 10 000 eiro.
  2. Mazajai programmai: No 70% līdz 90% no projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 3000 eiro.
  3. Līdz 2000 eiro attiecīgā projekta objekta būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrādei (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskā izpēte vai inventarizācijas izstrāde, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai).

Konkursam var iesniegt ēkas vai ēkas daļas saglabāšanas darbus, ja saglabājamās ēkas daļa ir pieejama sabiedrības apskatei un ēka:

  1. ir pieejama sabiedrības apskatei un ir valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis;
    2. ir pieejama sabiedrības apskatei un atrodas vienā no turpmāk norādītajām teritorijām:

2.1. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis* „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435);
2.2. vietējas nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Kuldīgas vēsturiskā centra nomale ar Ventas senleju” (valsts aizsardzības Nr. 9320), līdzfinansējums tiek piešķirts arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām un fona apbūves ēkām saskaņā ar Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejas lokālplānojumu.

Kā arī atgādinām, ka ir papildināts attiecināmo izmaksu saraksts.

  1. Pieminekļa būvniecības ieceres dokumentācijā (būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta gadījumā – skaidrojošam aprakstam līdzvērtīgā dokumentā) norādītie būvdarbi:

1.1.1. būvgaldniecības elementu – logu, durvju, slēģu u.c. atjaunošana un/vai nomaiņa;
1.1.2. atjaunota, restaurēta ēkas fasāde;
1.1.3. atjaunots ēkas jumta segums;
1.1.4. veikta nesošo konstrukciju (pārseguma, jumta konstrukcijas, pamatu) pastiprināšana un/vai atjaunošana;
1.1.5.  tiek veikta pilsētvides restaurācija, atjaunojot  “zudušas” ēkas, saskaņā ar tās agrāko, būvperiodam raksturīgo, novietojumu, būvapjomu, izskatu, materiālu un konstrukciju, un izmantojot amatnieciskās būvniecības metodes, pamatojoties uz kultūrvēsturisko izpēti. Līdzfinansēti tiek tradicionālo materiālu konstrukcija, konstruktīvie risinājumi un elementi, apdare un detaļas;
1.1.6. vēsturisko skursteņu restaurācija pilnā apjomā.

  1. būvamatniecības izstrādājuma (oriģinālo logu, durvju, dekoratīvo vai funkcionālo būvdetaļu u. tml.) restaurācijas programmā vai būvniecības dokumentācijas skaidrojošā aprakstā (būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta gadījumā – skaidrojošam aprakstam līdzvērtīgā dokumentā) norādītie darbi, tai skaitā analogu (vēsturiskajai patiesībai atbilstošu) būvamatniecības izstrādājumu izgatavošana, iegāde un uzstādīšana, vai ar izstrādājuma saglabāšanu saistītie būvdarbi.
  2. Atbilstoši Saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktam Pieminekļa būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrāde (tajā skaitā arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vai inventarizācijas izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība).

Saskaņā ar konkursa nolikumu konkursam pieteiktie un atbalstītie projekti pilnībā būs jāīsteno līdz 2024. gada 30. novembrim.

Konkursa pieteikumus jāiesniedz no 1. līdz 31. janvārim Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā katru darba dienu pašvaldības darba laikā vai arī elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta uz epasta adresi dome@kuldiga.lv .

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar projektu vadītāju Lauri Klestrovu pa tālruni 29969269, 63350627, 63322564 vai e-pastā lauris.klestrovs@kuldigasnovads.lv.

Pēdējais izsludinātais konkurss

2022. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2021. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2020. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2019. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

2018. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Dokumenti

Realizētie projekti

2021.gadā

2021. gadā īstenoti 10 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 61 635.93 EUR.

Lauma Blanka – “Dzīvojamās ēkas Raiņa ielā 15, Kuldīgā jumta atjaunošana pēc ugunsgrēka” – 10 000 EUR.

Zigurds Rožkalns – “Jumta un ēkas fasādes elementu restaurācija un konservācija Baložu ielā 8, Kuldīgā” – 5196.76 EUR.

SIA ”Bangert’s” – “Jumta seguma un nesošo konstrukciju atjaunošana Baznīcas ielā 17, Kuldīgā” – 7075.05 EUR.

Guntis Zemke – “Fasādes vienkāršota atjaunošana Putnu ielā 3, Kuldīgā” – 5000 EUR.

SIA “Genus” – “Dzīvojamās mājas atjaunošana Jelgavas ielā 24A, Kuldīgā” – 10 000 EUR.

Oskars Kārlis Zvejnieks – “Logu un durvju atjaunošana Liepājas ielā 32-2, Kuldīgā” – 4364.12 EUR.

SIA “Rožu nami” – “Jumta seguma maiņa un logu maiņa Liepājas ielā 19, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” – 5000 EUR.

Biedrība “Savējie Savējiem” – “Jumta seguma vienkāršota atjaunošana un verandas atjaunošana Ventspils ielā 12, Kuldīgā” – 5000 EUR.

SIA “Rota IG” – “Jumta nomaiņa Liepājas ielā 36, Kuldīgā” – 5000 EUR.

SIA “Linde Invest” – “Virkas muižas galvenās fasādes (ieejas plaknes) atjaunošana un terases vitrīnu izgatavošana, montāža pēc vēsturiskā parauga” – 5000 EUR.

Projektu realizēšanas un līdzfinansējuma apgūšanas termiņš līdz 2021. gada 30. novembrim pagarināts šādiem projektiem:

“Ventspils ielas 10, dzīvokļa Nr.6, Kuldīgā jaunu logu izgatavošana”, iesniedzēja Sanita Giptere, atbalstītais līdzfinansējums 3’329,36 EUR;

“Dienvidu sienas atjaunošana Liepājas ielā 30, Kuldīgā”, iesniedzēja Maija Mitrevica, atbalstītais līdzfinansējums 6’000,00 EUR;

“Jumta atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 14, Kuldīgā”, iesniedzējs ZS “Pilskalni”, atbalstītais līdzfinansējums 30’000,00 EUR;

“Logu un durvju atjaunošana Liepājas ielā 32-2, Kuldīgā”, iesniedzējs Oskars Kārlis Zvejnieks, atbalstītais līdzfinansējums 4’364,12 EUR;

“Jumta seguma atjaunošana Alunāna ielā 5, Kuldīgā”, iesniedzēja Laimdota Šnakše, atbalstītais līdzfinansējums 9’943,22 EUR;

“Kabiles muižas Kungu mājas Ziemeļu un Rietumu fasāžu pamatu un sienu mūra, dzegu, apmetuma un vēsturiskā krāsojuma restaurācija”, iesniedzēja SIA “Baltic Forest Trading”, atbalstītais līdzfinansējums 10’000,00 EUR;

“Dzīvojamās ēkas atjaunošana (jumta, fasādes un būvgaldniecības elementu atjaunošana) 1905. gada ielā 5, Kuldīgā”, iesniedzēja SIA “Rutkovskis&co”, atbalstītais līdzfinansējums 27’343,46 EUR;

“Dzīvojamās ēkas šķūņa atjaunošana 1905. gada ielā 5, Kuldīgā”, iesniedzēja SIA “Rutkovskis&co”, atbalstītais līdzfinansējums 20’304,05 EUR;

“Koka kāpņu izgatavošana un montāža Jelgavas ielā 29 Kuldīgā”, iesniedzēja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, atbalstītais līdzfinansējums 1’167,19 EUR;

“Kalna iela 17, Kuldīgā skursteņu pārbūve un jumta remonts”, iesniedzēja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, atbalstītais līdzfinansējums 4’327,28 EUR;

“Ēkas ielas fasādes un jumta atjaunošana – rekonstrukcija ar jumta nesošo konstrukciju nomaiņu, pastiprināšanu un pārbūvi Baznīcas ielā 13, Kuldīgā”, iesniedzēja SIA “Linde Invest”, atbalstītais līdzfinansējums 30’000,00 EUR;

“Jumta un fasādes atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 32, Kuldīgā”, iesniedzēja SIA “Vāverīte”, atbalstītais līdzfinansējums 8’462,96 EUR.

2020.gadā

Kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums 2020. gadā ēku glābšanai ir 334,2 tūkstoši eiro.

2020. gadā apstiprinātie projekti:

SIA “Rutkovskis&co” – Dzīvojamās ēkas atjaunošana (jumta, fasādes un būvgaldniecības elementu atjaunošana) 1905. gada ielā 5, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 27 343,46 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;

SIA “Rutkovskis&co” – dzīvojamās ēkas šķūņa atjaunošana 1905. gada ielā 5, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 20 304,05 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;

SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – 1905. gada ielas 17, Kuldīgā jumta nomaiņa, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 12 177,55 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

Klāvs Rozevskis – logu izveide Alunāna ielā 4-4, Kuldīgā, ne vairāk kā 2101 EUR;

Laimdota Šnakše – jumta seguma atjaunošana Alunāna ielā 5, Kuldīgā, ne vairāk kā 9943,22 EUR;

SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – Baznīcas iela 7, Kuldīgā ēkas fasādes atjaunošana, ne vairāk kā 2153,83 EUR;

SIA “Linde Invest” – ēkas ielas fasādes un jumta atjaunošana – rekonstrukcija ar jumta nesošo konstrukciju nomaiņu, pastiprināšanu un pārbūvi Baznīcas ielā 13, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 30 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;

SIA “Bangert’s” – jumta seguma un nesošo konstrukciju atjaunošana Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 19 302,65 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;

Igors Verners – vēsturisko durvju atjaunošana ar slēģiem un uzjumteni Baznīcas ielā 22, Kuldīgā, ne vairāk kā 3060,81 EUR;

Antoņina Valeiņa un Andrejs Jefimovs – ēkas fasādes un jumta atjaunošana Baznīcas ielā 25, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 11 827,84 EUR, t.sk, ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

SIA “Vāverīte” – jumta un fasādes atjaunošana ēkai Baznīcas ielā 32, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 8462,96 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

Kuldīgas Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze – fasādes atjaunošana ēkai Dzirnavu ielā 6, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – Kuldīgas Sv. Annas baznīcas centrālo ārdurvju un ziemeļu puses ārējo sāndurvju restaurācija Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā, ne vairāk kā 4674,72 EUR;

SIA “Genus” – dzīvojamās mājas atjaunošana Jelgavas ielā 24A, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 20 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;

SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – koka kāpņu izgatavošana un montāža Jelgavas ielā 29, Kuldīgā, ne vairāk kā 1167,20 EUR;

SIA “Baltic Forest Trading” – Kabiles muižas kungu mājas ziemeļu un rietumu fasāžu pamatu un sienu mūra, dzegu, apmetuma un vēsturiskā krāsojuma restaurācija, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – Kalna iela 17, Kuldīgā skursteņu pārbūve un jumta remonts, ne vairāk kā 4327,28 EUR;

SIA “Grete” – ēkas pirmā stāva fasādes atjaunošana, sānu un aizmugures fasādes logu nomaiņa saskaņā ar vecā loga paraugu Liepājas ielā 11, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 11 583,92 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – jumta atjaunošana Liepājas ielā 25, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000  EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

SIA “IDM Estate” – jaunu logu izgatavošana pēc vēsturisko logu parauga Liepājas ielā 25-3, Kuldīgā, ne vairāk kā 5000 EUR;

Maija Mitrevica – dienvidu sienas atjaunošana Liepājas ielā 30, Kuldīgā, ne vairāk kā 6000 EUR 2020. gadā;

SIA “JC grupa” – logu un durvju atjaunošana Liepājas ielā 32-2, Kuldīgā, ne vairāk kā 2475,70 EUR;

SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – fasādes atjaunošana ēkai Liepājas ielā 38, Kuldīgā”, ne vairāk kā 5000 EUR;

Biedrība “Padures Muiža” – ieejas frontona, kolonu remonts un kolonnu bāzes atjaunošana “Pils”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, ne vairāk kā 4140 EUR;

Jana Ozoliņa – logu nomaiņa Pētera ielā 3-1, Kuldīgā, ne vairāk kā 1831,08 EUR;

Gunta Zemke – fasādes vienkāršota atjaunošana Putnu ielā 3, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 11 198,84 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

Jānis Ivanovskis – fasādes restaurācija Skrundas ielā 10, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 9995 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;

SIA “Zipline” – ēkas atjaunošana Torņa ielā 6, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 30 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 10 000 EUR 2020. gadā;

Kristīne Ionašku – logu izgatavošana un nomaiņa Ventspils ielā 10-4, Kuldīgā, ne vairāk kā 2320,09 EUR;

Sanita Giptere – Ventspils ielas 10 dzīvokļa Nr. 6, Kuldīgā, jaunu logu izgatavošana, ne vairāk kā 3329,36 EUR;

SIA “Linde Invest” – Virkas muižas galvenās fasādes (ieejas plaknes) atjaunošana un terases vitrīnu izgatavošana, montāža pēc vēsturiskā parauga, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā.

2019.gadā

2019. gadā īstenoti 20 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 106 900.66 EUR.

Igors Verners – logu atjaunošana un nomaiņa, slēģu izgatavošana Baznīcas ielā 22, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Kuldīgas Svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze – jumta atjaunošana Dzirnavu ielā 6, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 10000 EUR.

Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – sakristejas logu un ārdurvju restaurācija Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Gaitis Grasmanis-Laše – pamatu restaurācijas darbi Jelgavas ielā 11, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums     – 10000 EUR.

SIA “Baltic Forest Trading” – fasāžu un sienu mūra, dzegu, apmetuma un vēsturiskā krāsojuma restaurācija Kabiles pilī, Kabiles pagastā, izmaksātais līdzfinansējums – 10000 EUR.

SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – jumta atjaunošana Liepājas ielā 38, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Aija Enģele – logu nomaiņa Pētera ielā 2-8, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 1155.93 EUR.

Jānis Balodis. Anita Balode – logu nomaiņa Pētera ielā 3-2, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 1410.64 EUR.

Vents Rudovskis – dzīvojamās mājas restaurācijas 2. kārta Rumbas ielā 7, Kuldīga, izmaksātais līdzfinansējums – 10000 EUR.

SIA “LINDE INVEST” – dzīvojamās ēkas atjaunošanas (ēkas nesošo konstrukciju stiprināšana, jumta un fasādes atjaunošana, durvju restaurācija) 2. kārta, Ventspils ielā 17, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums –   5000 EUR.

SIA “LINDE INVEST” – dzīvojamās ēkas atjaunošanas (jumta, starpstāvu pārsedžu nesošo konstrukciju, nesošo sienu, jumta seguma, fasādes un fasādes būvgaldniecības elemntu atjaunošana) 2. kārta Ventspils ielā 2, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 10000 EUR.

SIA “Latmeži” – fasādes logu nomaiņa Adatu ielā 5, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 3 997.16 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – skursteņa remonts Baznīcas ielā 10, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 4183.95 EUR.

SIA “Bangerts” – ēkas fasādes apdares atjaunošana Liepājas ielā 3a, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 5000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ielas fasādes durvju restaurācija   Policijas ielā 8, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 1025.82 EUR.

Kuldīgas Svētās Trīsvienības romas katoļu draudze – logu un ārdurvju nomaiņa Tirgus ielā 2, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Ilmārs Rutkovskis – dzīvojamās ēkas ar šķūni jumta atjaunošana 1905. gada ielā 5, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 9391.90 EUR.

Rendas Evanģēliski luteriskā draudze – Rendas baznīcas jumta seguma un jumta konsrukcijas atjaunošana, izmaksātais līdzfinansējums – 1388.61 EUR.

Viola Ozola – jumta seguma atjaunošanas 2. kārta Liepājas ielā 41, Kuldīgā, izmaksātais līdzfinansējums – 4346.65 EUR.

2018.gadā

2018. gadā īstenoti 18 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – EUR 90 427,22.

Ina Celitāne  Baznīcas iela 34, Kuldīgā Virs pilskunga tiesas nama jumta restaurācija, piešķirtais līdzfinansējums – 10000 EUR.

SIA “RG Centrs” – Baznīcas iela 36, Kuldīgā fasādes atjaunošana, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Kuldīgas Svētās Annas evanģēliski luteriskā draudze – Dzirnavu iela 12, Kuldīgas Sv.Annas baznīcas ziemelu fasādes divu lielo logu restaurācija, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – Dzirnavu iela 14, Kuldīgā mājas Dzirnavu ielā 14, kuldīgā, Kuldīgas novadā ielas fasādes ārdurvju nomaiņa, piešķirtais līdzfinansējums – 827 EUR.

SIA “Baltic Forest Trading”  “Kabiles pils”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novadā Kabiles muižas Virtuves mājas pamatu un sienu mūra, dzegu, apmetuma un vēsturiskā krāsojuma restaurācija, piešķirtais līdzfinansējums – 10000 EUR.

Oskars Oficieris – Kalna iela 11, Kuldīgā logu nomaiņa, piešķirtais līdzfinansējums – 1412 EUR.

SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – Liepājas iela 38, Kuldīgā ēkas verandas retaurācija inkonservācija, piešķirtais līdzfinansējums – 4932,50 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – Mājas Liepājas ielā 43, Kuldīgā, Kuldīgas novadā jumta atjaunošana, piešķirtais līdzfinansējums – 6114,29 EUR.

Biedrība “Padures muiža” – “Pils”, Padures pag., Kuldīgas novadā, Padures muižas kunga mājas ieejas terases atjaunošana, piešķirtais līdzfinansējums – 10000 EUR.

Aija Engele – Pētera iela 2-8, Kuldīgā logu nomaiņa, piešķirtais līdzfinansējums – 562 EUR.

Vents Rudovskis – Rumbas iela 7, Kuldīgā dzīvojamās mājas restaurācija/rekonstrukcija, piešķirtais līdzfinansējums – 10000 EUR.

SIA “LINDE INVEST” – Ventspils iela 2, Kuldīgā dzīvojamās ēkas atjaunošana (jumta, starpstāvu pārsedžu nesošo konstrukciju, nesošo sienu, jumta seguma, fasādes un fasādes būvgaldniecības elementu atjaunošana), piešķirtais līdzfinansējums – 10000 EUR.

SIA “LINDE INVEST” – Ventspils iela 17, Kuldīgā dzīvojamās ēkas atjaunošana (ēkas nesošo konstrukciju stiprināšana, jumta un fasādes atjaunošana, durvju restaurācija), piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Gints Preiss – Ventspils iela 25, Kuldīgā logu nomaiņa un pamatu atjaunošana ēkas daļai, piešķirtais līdzfinansējums – 2725 EUR.

Klosteres Sv. Pētera ev.lut. Draudze – Klosteres baznīcas logu un durvju nomaiņa, restaurācija, konservācija, piešķirtais līdzfinansējums – 2647,15 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – Verandas restaurācija Mucenieku ielā 8, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 5214,50 EUR.

Gundega Pole – Āboliņa – logu nomaiņa Strautu ielā 3-2, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 992,78 EUR.

2017.gadā

2017. gadā īstenoti 17 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 72 046.63 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baznīcas ielā 3, Kuldīgā gala fasādes restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 1204.29 EUR.

SIA “Vāverīte” – ēkas Baznīcas ielā 32, Kuldīgā fasādes atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 4770.35 EUR.

SIA “Bangert’s” – ēkas Liepājas ielā 3a, Kuldīgā nesošo konstrukciju pastiprināšanai, logu un durvju restaurācijai un jaunu izgatavošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 4775 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Liepājas ielā 8, Kuldīgā ārdurvju restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 1618.62 EUR.

Indulis Gailis – ēkas Liepājas ielā 30, Kuldīgā ārdurvju restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 1196.37 EUR.

SIA “ROTA IG” – ēkas Liepājas ielā 36, Kuldīgā fasādes atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 3789.03 EUR.

SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – ēkas Liepājas ielā 38, Kuldīgā logu slēģu un ārdurvju restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 1116 EUR.

Ilma Aida Boka – ēkas Liepājas ielā 41, Kuldīgā jumta seguma atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Biedrība “Padures muiža” – Padures muižas ēkas dienvidaustrumu  fasādes remontam, piešķirtais līdzfinansējums – 4809.27 EUR.

SIA “Kuldīgas vārti” – ēkas Pils ielā 2, Kuldīgā fasādes atjaunošanai,    piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Ingars Logins – ēkas Raiņa ielā 5, Kuldīgā jumta un fasādes atjaunošanai, restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 10 000 EUR.

Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – Sv. Annas luterāņu baznīcas Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā ziemeļu fasādes logu restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

SIA “Linde Invest” – ēkas Virkas ielā 27, Kuldīgā jumta seguma atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

SIA “RG Centrs” – ēkas Baznīcas ielā 36, Kuldīgā fasādes atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Ēdoles evaņģēliski luteriskā draudze – Ēdoles luterāņu baznīcas galvenās ieejas durvju restaurācijai Ēdoles pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 697.17 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Jelgavas ielā 2, Kuldīgā nesošo konstrukciju atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 9745.85 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas L. Paegles ielā 9, Kuldīgā ārsienas fragmenta pārbūvei, piešķirtais līdzfinansējums – 3324.68 EUR.

2016.gadā

2016. gadā īstenoti 16 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 59 555.22 EUR.

Vēsma Vīcupa – ēkas 1905. gada ielā 1, Kuldīgā fasādes būvgaldniecības restaurācijas darbiem, piešķirtais līdzfinansējums – 2914.54 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas 1905. gada ielā 19, Kuldīgā fasādes un jumta remontam, piešķirtais līdzfinansējums – 3405.4 EUR.

Jānis Zernevics – logu nomaiņa Baložu ielā 3-2, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 789.74 EUR.

SIA “Vāverīte” – ēkas Baznīcas ielā 32, Kuldīgā ārsienu un jumta  remontam, piešķirtais līdzfinansējums – 4441.86 EUR.

Kurzemes kultūras mantojuma centrs “Kūrava” – ēkas Baznīcas ielā 34, Kuldīgā jeb Kuldīgas Virskunga nama jumta restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 5588.38 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Kalna ielā 13, Kuldīgā pamatu, jumta un fasādes restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 2433.32 EUR.

Māris Saukāns – ēkas Kalna ielā 14, Kuldīgā atjaunošanas 1. kārtai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Liepājas ielā 8, Kuldīgā balkona restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 2519.21 EUR.

SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – ēkas Liepājas ielā 38, Kuldīgā logu slēģu un ārdurvju restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 1351.58 EUR.

Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze – Lipaiķu baznīcas fasādes atjaunošanai Turlavas pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 4059.26 EUR.

Arnolds Piziks – ēkas Mucenieku ielā 9, Kuldīgā centrālās fasādes restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 4943.43 EUR.

Biedrība “Padures muiža” – Padures muižas ēkas frontona remontam, ieejas kāpņu restaurācijai Padures pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

SIA “Kuldīgas vārti” – ēkas Pils ielā 2, Kuldīgā fasādes atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

“Kuldīgas Pils sarga nams” – ēkas Pils ielā 4, Kuldīgā jumta seguma un fasādes atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Pils ielā 6, Kuldīgā daļējai kārniņu jumta seguma restaurācijai un atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2108.5 EUR.

Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – ēkas Skrundas ielā 6, Kuldīgā jumta remontam, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

2015.gadā

2015. gadā īstenoti 23 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums –96 387.99 EUR.

Vēsma Vīcupa – ēkas 1905. gada ielā 1, Kuldīgā fasādes būvgaldniecības restaurācijas darbiem, piešķirtais līdzfinansējums – 2719.5 EUR.

SIA “Madana ST” – ēkas 1905. gada ielā 1, Kuldīgā fasādes būvgaldniecības restaurācijas darbiem, piešķirtais līdzfinansējums – 1173.8 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas 1905. gada ielā 19, Kuldīgā fasādes un jumta remontam, piešķirtais līdzfinansējums –4401.59 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baznīcas ielā 3, Kuldīgā gala fasādes restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 1443.01 EUR.

Nikolajs Salna, Margarita Salna – ēkas Baznīcas ielā 6, Kuldīgā         jumta nesošo konstrukciju remontam, piešķirtais līdzfinansējums – 10000 EUR.

Kurzemes kultūras mantojuma centrs “Kūrava” – ēkas Baznīcas ielā 34, Kuldīgā jeb Kuldīgas Virskunga nama jumta restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 490.69 EUR.

Māris Saukāns – ēkas Kalna ielā 14, Kuldīgā  atjaunošanas 1. kārtai, piešķirtais līdzfinansējums – 10 000 EUR.

Klosteres Sv. Pētera evaņģēliski luteriskā draudze – Klosteres luterāņu baznīcas apmetuma atjaunošanai un krāsošanai Turlavas pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 3030.07 EUR.

SIA “Bangert’s” – ēkas Liepājas ielā 3a, Kuldīgā nešošo konstrukciju pastiprināšanai, logu un durvju restaurācijai un jaunu izgatavošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

SIA “Kuldīgas ginekologu prakse” – ēkas Liepājas ielā 38, Kuldīgā logu slēģu un ārdurvju restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 532.5 EUR.

Biedrība “Padures muiža” – Padures muižas ēkas frontona remontam, ieejas kāpņu restaurācijai Padures pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 2571.12 EUR.

“Kuldīgas Pils sarga nams” – ēkas Pils ielā 4, Kuldīgā jumta seguma un fasādes atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 7416.4 EUR.

Ingars Logins – ēkas Raiņa ielā 5, Kuldīgā jumta un fasādes atjaunošanai, restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 10 000 EUR.

Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudze – Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas Raiņa ielā 6a, Kuldīgā pamatu atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 10 000 EUR.

Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – Sv. Annas luterāņu baznīcas Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā torņa konstrukciju protezēšanai, logu restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 10 000 EUR.

Ārija Multiņa – logu nomaiņai Raiņa ielā 8-4, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 127.05 EUR.

Māris Lapsiņš – logu nomaiņai Skrundas ielā 19-3, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 393.51 EUR.

Ieva Kalēja – logu nomaiņai Liepājas ielā 25a-1, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 2292.81 EUR.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – ēkas Smilšu ielā 9, Kuldīgā fasādes atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums –     2000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Skrundas ielā 12, Kuldīgā fasādes restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums –     1925.67 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Ventspils ielā 27, Kuldīgā ieejas durvju restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 870.27 EUR.

SIA “Linde Invest” – ēkas Virkas ielā 27, Kuldīgā, jumta seguma atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Jānis Ivanovskis – ēkas Skrundas ielā 10, Kuldīgā jumta seguma atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

2014.gadā

2014. gadā īstenoti 9 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 59 443.7 EUR.

SIA “Madana ST” – ēkas 1905. gada ielā 1, Kuldīgā fasādes būvgaldniecības restaurācijas darbiem, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Nikolajs Salna, Margarita Salna – ēkas Baznīcas ielā 7, Kuldīgā jumta nesošo konstrukciju remontam,   piešķirtais līdzfinansējums – 10 000 EUR.

SIA “Bangert’s” – ēkas Liepājas ielā 3, Kuldīgā nešošo konstrukciju pastiprināšanai, logu un durvju restaurācijai un jaunu izgatavošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 8500 EUR.

Ingars Logins – ēkas Raiņa ielā 5, Kuldīgā jumta un fasādes atjaunošanai, restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 9052.32 EUR.

Kuldīgas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – Sv. Annas luterāņu baznīcas Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā torņa konstrukciju protezēšanai, logu restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 2845.72 EUR.

SIA “Linde Invest” – ēkas Virkas ielā 27, Kuldīgā jumta seguma atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 9627.3 EUR.

SIA “RG Centrs” – ēkas Baznīcas ielā 36, Kuldīgā         ieejas mezgla atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 8980 EUR.

SIA “RG Centrs” – ēkas Baznīcas ielā 36, Kuldīgā fasādes atjaunošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5000 EUR.

Jana Mathere – ēkas Tirgus ielā 1, Kuldīgā ārdurvju restaurācijai, piešķirtais līdzfinansējums – 438.36 EUR.