Ēkas vai cita būvobjekta konservācija ir būvdarbi, tāpēc arī šajā gadījumā nepieciešams sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju, kas jāsaskaņo Būvvaldē.

Saskaņojot būvniecību, gan fiziskām, gan juridiskām personām par būvniecības ieceres akceptu vai izdoto būvatļauju ir jāmaksā nodeva.

Saskaņošanas process

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas kārtība ēkas konservācijai, kas ir būvdarbi, kurus veic būves konstrukciju nostiprināšanai un aizsardzībai pret nelabvēlīgu ārējo iedarbību, kā arī izbūvēto inženiertīklu atslēgšanai, lai būves konstrukcijas nenonāktu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstamā stāvoklī, skaidrota Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.

Ja paredzēta pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas konservācija, nepieciešams izstrādāt Paskaidrojuma rakstu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 25. punktu.