Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

APSTIPRINĀTA AR KULDĪGAS NOVADA DOMES 2022. GADA 22. DECEMBRA LĒMUMU (SĒDES PROT. NR. 18, 153. “PAR KULDĪGAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2022.-2046. GADAM APSTIPRINĀŠANU”)

HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_2624

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2022. – 2046. GADAM