Ēkas vai cita būvobjekta nojaukšana ir būvdarbi, tāpēc arī šajā gadījumā nepieciešams sagatavot būvniecības ieceres dokumentāciju, kas jāsaskaņo Būvvaldē.

Saskaņojot būvniecību, gan fiziskām, gan juridiskām personām par būvniecības ieceres akceptu vai izdoto būvatļauju ir jāmaksā nodeva.

Saskaņošanas process

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas kārtība ēkas nojaukšanai skaidrota Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.

Ja paredzēta pirmās grupas ēkas nojaukšana vai otrās grupas palīgēkas nojaukšana, nepieciešams izstrādāt Paziņojumu par būvniecību, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 22.3.apakšpunktu.

Ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana, nepieciešams izstrādāt Paskaidrojuma rakstu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 23. punktu.

Dokumentācijas veidu nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikums, kurā ir noteikts Būvju iedalījums grupās.