Katra komisija savas kompetences robežās izskata jautājumus, iesniegumus, pieņem konkrētus lēmumus vai sagatavo lēmumprojektus komitejām un domei. Komisijas izstrādā arī dažādas koncepcijas, sniedz priekšlikumus turpmākai darbībai un attīstībai konkrētās jomās.

Katras komisijas darbības mērķis, funkcijas, uzdevumi, komisijas izveidošana, darbība, tiesības, pienākumi un atbildība noteikta komisijas nolikumā.

Komisijas locekļiem nepieciešams būt attiecīgās jomas speciālistiem, kas orientējas jautājumos, spēj sniegt kompetentus un pamatotus priekšlikumus. Komisija savā darbā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

Kuldīgas novada domes vēlēšanu komisija

Priekšsēdētāja: Inese Ozola – 63323561, 27020961

 • Inese Ozola;
 • Gaidars Smirnovs;
 • Dzintars Vērenieks;
 • Eva Nudiena;
 • Ilona Ķestere;
 • Ina Firsova;
 • Kristīne Brūkle;
 • Gunta Laizāne;
 • Skaidrīte Jurevska.

Sēde norises laiks: pēc vajadzības.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums nosaka, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas Domes un novada Domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome. Likumā noteikta pieteikšanās kārtība. Vēlēšanu komisija darbojas, balstoties uz Vēlēšanu likumu un  Centrālās vēlēšanu komisijas vadībā.

Kuldīgas novada domes Administratīvā komisija

Priekšsēdētājs: Kaspars Šabāns – 63320373, 27020794

 • Kaspars Šabāns;
 • Daiga Kūma;
 • Aivis Tjagunovičs;
 • Guntis Vīgants;
 • Sarmīte Segliņa;
 • Ritvars Stepanovs.

Sēdes norises laiks: divas reizes mēnesī (otrā un ceturtā mēneša trešdienā 15.00).

Administratīvās komisijas izveidošana katrā pašvaldībā paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tā tiek izveidota, lai izskatītu un pieņemtu lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa prasībām un citiem normatīviem aktiem, ievērojot Administratīvā procesa likumu. Sēdes nepieciešams organizēt vismaz divas reizes mēnesī, lai tiktu ievēroti likumā noteiktie termiņi.

Komisijas funkcijas:

 1. savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izskatīt komisijai piekritīgās administratīvo pārkāpumu lietas;
 2. izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Kuldīgas pilsētas domē, juridiskajām un fiziskajām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanu;
 3. apkopot un analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu skaitu, pārkāpuma veidiem, cēloņiem un to dinamiku;
 4. pētīt un izmantot citu pilsētu pieredzi pilsētas administratīvo pārkāpumu profilakses sistēmā;
 5. sagatavot Kuldīgas pilsētas domes lēmumu, Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētāja un Kuldīgas pilsētas domes izpilddirektora rīkojumu projektus komisijas kompetencē ietilpstošos jautājumos.
 6. izskatīt komisijai adresētos personu iesniegumus un sūdzības un sniegt atbildes uz tiem.
Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija

Priekšsēdētājs: Kaspars Šabāns – 63320373, 27020794

 • Kaspars Šabāns;
 • Agnese Inapša;
 • Skaidrīte Jurevska;
 • Santa Dubure;
 • Alda Grīna.

Sēdes norises laiks: mēneša trešā trešdiena 14.00

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka var tikt izveidota komisija, kas izskata jautājumus, kas saistīti nepilngadīgajiem – bērnu lietu apakškomisiju. Komisija līdzīgi Administratīvai komisijai savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un LAPK 172.2, 172.4 un 173. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
Komisijas uzdevumi ir arī:
– savlaicīgi izskatīt skolu vadību ziņojumus par skolēnu nesekmību, neattaisnotiem kavējumiem, uzvedības pārkāpumiem un palīdzēt tos risināt; izskatīt iesniegumus par skolēnu atskaitīšanu no skolas, par izglītības turpināšanu vakara plūsmas klasēs;
– apkopot un analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu skaitu, pārkāpuma veidiem, cēloņiem un to dinamiku; kontrolēt un pārzināt skolēnu “kustību” skolās: skolēnu atskaitīšanu no skolām, skolas maiņu cēloņus, saskatīt likumsakarības un tendences; noskaidrot ģimenes, kurās bērni neapmeklē skolu. Veikt pasākumus, lai to novērstu. Aktīvi sadarboties ar skolām.

Kuldīgas novada domes Reliģisko lietu konsultatīvā padome

Priekšsēdētājs: 

Sēdes norises laiks: mēneša otrajā ceturtdienā 15.00.

Padomes darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt jautājumus, kas saistīti ar reliģiskajām lietām novada administratīvajā teritorijā. Padome pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar reliģiskajām lietām un draudžu dzīvi. Padome konsultē Domi jautājumos, kas saistīti ar reliģiskajām lietām. Padome pauž un integrē teoloģiskās nostādnes jautājumos, kuros Domes viedoklis skar novada sabiedrisko domu morāles, kultūras u.tml. jomās. Padome pārstāv draudžu intereses Domē.

Kuldīgas novada domes Sabiedriskās kārtības komisija

Priekšsēdētājs: Ivo Solomahins – 29810990;

 • Ivo Solomahins;
 • Kaspars Šabāns;
 • Uģi Gauja;
 • Sarmīte Segliņa.
Kuldīgas novada domes Senioru padome

Priekšsēdētāja: Ruta Orlova;

 • Lilija Baukše;
 • Zigrīda Sīle;
 • Jeļena Lāma;
 • Uldis Jumiķis;
 • Valerijs Marins;
 • Inita Leismane;
 • Anita Koliņa;
 • Dzidra Petroviča;
 • Rūta Ēķe;
 • Daina Ļeonova.

Padomes darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt jautājumus, kas saistīti ar senioru dzīvi novada administratīvajā teritorijā. Padome pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Padome konsultē Domi jautājumos, kas saistīti ar senioru dzīvi. Padome pauž nostādnes jautājumos, kuros Domes viedoklis skar novada sabiedrisko domu senioru dzīves kvalitātes, sociālās aizsardzības un aprūpes, aktīvās novecošanas, paaudžu sadarbības u.tml. jomās. Padomes locekļi pārstāv senioru intereses Domē un pašvaldībā.

Kuldīgas novada Medību koordinācijas komisija

Priekšsēdētājs: Jānis Veldre;

 • Jānis Veldre – Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis
 • Edgars Kapteinis – Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvis
 • Jānis Pētersons – Dienvidkurzemes virsmežniecības Kuldīgas mežniecības vecākais mežzinis
 • Zanda Opmane – LAD Kontroles un uzraudzības daļas vecākā inspektore
 • Aldis Lange – Mednieku apvienības pārstāvis
 • IInese Blūma – Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis

Saskaņā ar Medību likuma 29. panta piekto un sesto daļu, pašvaldībām ir deleģēts pienākums izveidot medību koordinācijas komisiju attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Medību koordinācijas komisijas izveidošanas, kompetences un darbības kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”. Galvenais Komisijas darbības mērķis ir veicināt novada pašvaldības, lauksaimnieku, mežsaimnieku, mednieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta un citu institūciju savstarpējo komunikāciju un sapratni medību jautājumos, kā arī izvērtēt meža dzīvnieku nodarīto postījumu un koordinēt to draudu novēršanu lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām Kuldīgas  novada administratīvajā teritorijā.

Kuldīgas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Priekšsēdētājs: Klāvs Svilpe;

 • Klāvs Svilpe;
 • Inese Mežiņa;
 • Normunds Danenbergs;
 • Santa Kreičmane;
 • Mārtiņš Rūtenbergs.
Nacionālās pretošanās kurtības dalībnieku statusa izvērtēšanas komisija

Priekšsēdētājs: – ;

 • Eduards Dambergs;
 • Uldis Jumiķis;
 • Ina Firsova.
Jauno novadnieku padome

Priekšsēdētāja: Auce Mūrniece;

Padomes locekļi:

 • Auce Mūrniece;
 • Egita Jekabsone;
 • Antra Grīnberga;
 • Krists Bergmanis;
 • Kristaps Bērziņš;
 • Ričards Sotaks;
 • Iveta Asne;
 • Alise Uča;
 • Āris Lindemanis;
 • Laura Zariņa;
 • Āris Brantevics;
 • Elīna Herberta;
 • Ieva Kaltniece;
 • Itija Vespere;
 • Kristaps Jansons;
 • Elīna Cera;
 • Anna Kožarenoka;
Pilsētvides dizaina mākslinieciskā padome

Priekšsēdētāja: Jana Jākobsone

 • Jana Jākobsone;
 • Inese Sulojeva;
 • Edgars Zalāns;
 • Agnese Veinberga;
 • Mārcis Ziemiņš;
 • Inese Slūka;
 • Ineta Butāne;
 • Marta Dupate.
Oficiālo vietvārdu un ielu nosaukumu maiņu izskatīšanas konsultatīvā komisija

Priekšsēdētājs: Eduards Dambergs

 • Eduards Dambergs – Kuldīgas novada muzeja vadītājs/ komisijas priekšsēdētājs;
 • Jana Jākobsone – Kuldīgas novada būvvaldes vadītāja;
 • Pēteris Pabērzs – Kuldīgas novada muzeja pētnieks;
 • Klāvs Svilpe – Kuldīgas novada pašvaldības NĪ nodaļas vadītājs;
 • Dace Reinkopa – Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja.

Finanšu komitejai pakļautās komisijas

Publisko iepirkumu komisija

Komisijas vadītājs: Inese Ozola – 27020961;

Komisijas vadītāja vietnieks: Aivis Tjagunovičs

Komisijas locekļi:

 • Antra Laumane;
 • Andris Megnis;
 • Aiga Vanaga – Poriķe.

Komisijas sekretārs: Zaiga Grīnvalde

Sēdes norises laiks: ceturtdienās 13:00.

Publisko iepirkumu likums nosaka, ka iepirkuma procedūru veikšanai (publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai) pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Izveidojot iepirkuma komisiju, nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

Licencēšanas komisija

Priekšsēdētājs: – Kaspars Šabāns – 63320373, 27020794

 • Kaspars Šabāns;
 • Aivis Tjagunovičš;
 • Dace Grehova;
 • Santa Kreičmane.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Licencēšanas komisija realizē pašvaldības obligāto funkciju – izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos, un nodrošina normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pašvaldības saskaņojuma, atzinuma, atļaujas un citu akceptējumu izsniegšanu.

Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Priekšsēdētāja: Viktors Gotfridsons;

 • Viktors Gotfridsons;
 • Klāvs Svilpe;
 • Normunds Vitomskis;
 • Roberts Ozoliņš;
 • Santa Kreičmane;
 • Dzintars Rušmanis.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības Komisijas galvenie uzdevumi:

 1. atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam organizēt pašvaldības kustamās un nekustamās mantas atsavināšanu. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un likumu Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju pabeigt pašvaldības īpašuma privatizāciju.
 2. organizēt pašvaldības īpašuma atsavināšanu; noteikt objekta vērtību (ja nepieciešams, pieaicināt    ekspertus) un pirkuma maksu saskaņā ar Ministru kabineta   noteikumiem; sagatavot objekta atsavināšanai nepieciešamos dokumentus; nodrošināt publicitāti; kontrolēt atsavināšanas noteikumu un nosacījumu ievērošanu; apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par atsavināmiem objektiem;
 3. atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam pabeigt dzīvojamā fonda privatizāciju un atsavināšanu pašvaldības teritorijā.
Izsoļu komisija

Priekšsēdētājs: Iveta Zvirbule – 26459091;

 • Iveta Zvirbule;
 • Uģis Gauja;
 • Inese Mežiņa;
 • Inga Valkovska;
 • Eva Nudiena.

Sēdes norises laiks: saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

Izsoļu komisijas pienākums – rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma un mantas izsoles, pašvaldības nekustamo īpašumu nomas izsoles, nodrošināt lietderīgu un izdevīgu pašvaldības īpašuma atsavināšanu. Izsoļu rīkošanu nosaka Domes lēmumi un atbilstošie normatīvie akti – Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums, ministru kabineta noteikumi.

Kuldīgas novada Civilās aizsardzības komisija

Priekšsēdētāja: Inese Astaševska – Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja;

 • Komisijas priekšēdētāja vietnieks – Edgars Bružāns – VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas komandieris;
 • Komisijas loceklis – Artis Roberts (Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks);
 • Komisijas loceklis – Rinats Ažēns (Zemessardzes 45. kājnieku bataljona komandieris), kā aizvietotājs – Zemessardzes 45. KNB rotu komandieri: kapteinis Mareks Jansons;
 • Komisijas loceklis – Indulis Sarma (Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības virsmežzinis);
 • Komisijas loceklis – Ansis Zanders ( Valsts poicijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa priekšnieks, pulkvežleitnants), kā aizvietotāja Vita Maslobojeva (Ziemeļkurzemes iecirkņa Prevencijas grupas galvenā inspektore);
 • Komisijas loceklis – Dzintars Pakalns (Kuldīgas novada pašvaldības Saimniecības daļas vadītājs);
 • Komisijas loceklis – Artis Kacēvičs (AS “Sadales tīkls” Tīklu pārvaldības funkcijas, Rietumu tehniskās daļas vadītājs), kā aizvietotājs Oskars Bite (Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Rietumu tīklu nodaļas meistrs (E));
 • Komisijas loceklis – Gita Riekstiņa (PVD Dienvidkurzemes vadītāja, valsts vecākā pārtikas inspektore), kā aizvietotāja Aivita Vītoliņa (PVD Dienvidkurzemes vadītāja vietniece, valsts vecākā veterinārā inspektore) vai Modris Karlsons (PVD Dienvidkurzemes pārvaldes Kuldīgas filiāles veterinārais inspektors);
 • Komisijas loceklis – Līga Reveliņa (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Kuldīgā vadītāja pienākumu izpildītāja) kā aizvietotāja Staņislava Jeršova (Dienesta BAC Kuldīgas galvenā ārsta palīdze);
 • Komisijas loceklis – Andris Aniņš (SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētājs)”;
 • Komisijas loceklis – Kaspars Šabāns (Kuldīgas pašvaldības policijas priekšnieks).

Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejai pakļautās komisijas

Izglītības komisija

Priekšsēdētāja: Indra Tīruma;

 • Indra Tīruma;
 • Mārtiņš Mednieks;
 • Ruta Karloviča;
 • Agnese Kārkliņa;
 • Inta Brasle;
 • Ainārs Zankovskis;
 • Evita Pētersone.

Sēdes norises laiks: mēneša pirmā otrdiena 15.00

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar izglītības nozares attīstību (pirmsskolas izglītība, vispārējā izglītība, interešu izglītība), plāno ar izglītības nozari saistīto, analizē esošo situāciju, izvērtē izglītības iespējas novadā, sniedz priekšlikumus iestāžu darbībai un attīstībai. Komisija izvērtē pieteikumus un izsniedz licences neformālās izglītības programmās, lemj par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kultūras un starptautiskās sadarbības komisija

Priekšsēdētāja: Antra Grīnberga;

 • Antra Grīnberga;
 • Daiga Kalniņa;
 • Iveta Eglīte;
 • Jurģis Spulenieks;
 • Dace Martinova;
 • Baiba Mežiņa;
 • Anda Stiba;
 • Artis Gustovskis;
 • Jana Bergmane;
 • Nellija Kleinberga.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar kultūras nozares attīstību.

Komisijas uzdevumi:

 1. piedalīties kultūrpolitikas un tūrisma stratēģijas izstrādē un tās mērķu īstenošanā; izvērtēt un analizēt kultūrprocesu un ar tūrismu saistīto procesu norisi novadā, to efektivitāti, sniegt priekšlikumus to pilnveidei; veidot Kuldīgas novada iestāžu, organizāciju un atsevišķu personu, kā arī citu novadu un citu valstī esošo ar kultūru un tūrismu saistīto institūciju sadarbību kultūras un tūrisma nozares jautājumu risināšanā un kultūras dzīves organizēšanā; izvērtēt kultūras institūciju darbību, situāciju saistībā ar tūrismu un nepieciešamības gadījumā sniegt ierosinājumus Domes amatpersonām vai Domei par darbību un turpmāko attīstību; piedalīties kultūrsituācijas un ar tūrismu saistītās situācijas vērtēšanā, prioritāšu noteikšanā, projektu realizācijā;
 2. izvērtēt un analizēt dažādus ar tūrismu saistītos jautājumus;
 3. risināt jautājumus, kas saistīti ar starptautisko sadarbību, sadraudzības pilsētām, dažādu projektu realizāciju, lemt par turpmāko starptautisko sadarbību dažādās nozarēs.
Sporta un veselības veicināšanas komisija

Priekšsēdētājs: Agris Kimbors – 26579494;

 • Agris Kimbors;
 • Ivo Solomahins;
 • Ģirts Vēvers;
 • Auce Mūrniece;
 • Ilona Rītiņa;
 • Jānis Avdjukevičs.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar sporta nozares attīstību.

Komisijas uzdevumi:

 1. piedalīties sporta attīstības stratēģijas izstrādē un tās mērķu īstenošanā;
 2. izvērtēt un analizēt sporta un aktīvās atpūtas organizāciju novadā, tās efektivitāti, sniegt priekšlikumus pilnveidei; veidot Kuldīgas novada iestāžu, organizāciju un atsevišķu personu, kā arī citu novadu un citu valstī esošo ar sporta un aktīvās atpūtas organizēšanu saistīto institūciju sadarbību sporta nozares jautājumu risināšanā un sporta un aktīvās atpūtas organizēšanā;
 3. izstrādāt Kuldīgas novada sporta attīstības plānu; piesaistīt valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju uzmanību sporta problēmu risināšanai, nodrošinot sporta nozares attīstību; izstrādāt un apstiprināt sacensību organizēšanas noteikumus, nolikumus un pilnveidot sacensību sistēmu pilsētā;
 4. izvērtēt ar sportu saistīto institūciju darbību un nepieciešamības gadījumā sniegt ierosinājumus Domes amatpersonām vai Domei par darbību un turpmāko attīstību.
Pedagoģiski medicīniskā komisija

Priekšsēdētāja: Sigita Jirgensone;

 • Komisijas sekretāre, speciālais pedagogs Inese Titova;
 • Komisijas logopēde, speciālais pedagogs Inta Laķe;
 • Komisijas psihologs Ilze Sedliņa;
 • Komisijas ārsts Laima Jansone.

Komisijas sēdes notiek Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes telpās (Baznīcas ielā 9, 2.stāvā, Kuldīgā), nepieciešamības gadījumā komisija var organizēt izbraukuma sēdes izglītības iestādēs. Uz Pedagoģiski medicīnisko komisijas sēdi nepieciešams pieteikties iepriekš, tālrunis 63322238, 27842333 vai Baznīcas ielā 9, Kuldīgā.

Ierodoties uz PMK, visiem izglītojamiem nepieciešami šādi dokumenti:

 1. vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi);
 2. izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments;
 3. ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz PMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz PMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
 4. ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 5. psihologa atzinums;
 6. izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi;
 7. sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

VECĀKU IESNIEGUMS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTOJAMO

Dzīvokļu komisija

Priekšsēdētāja: Lidija Petrevica – 29106709;

 • Lidija Petrevica;
 • Diāna Lūse;
 • Dina Šimpermane;
 • Maija Silarāja;
 • Vineta Brūdere-Sedliņa;
 • Liene Lācekle;
 • Ita Bērziņa.

Sēdes norises laiks: mēneša pirmajā trešdienā 9.00.

Dzīvokļu komisija lemj par to, vai persona ir tiesīga saņemt palīdzību un ir iekļaujama palīdzības reģistrā atbilstoši palīdzības veidam, kāds norādīts personas iesniegumā, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra;
Dzīvokļu komisija izskata jautājumus un iesaka domei pieņemt lēmumus par dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kurām, pamatojoties uz likuma  „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,  „Par dzīvojamo telpu īri”, “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pienākas palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā; par dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumu grozīšanu.

Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Priekšsēdētāja: Valda Krauze;

 • Valda Krauze;
 • Sarmīte Segliņa;
 • Marlēna Vidmane;
 • Ineta Meiere;
 • Liene Lācekle;
 • Linda Laula.
Jaunatnes konsultatīvā padome

Priekšsēdētāja: ;

 • Antra Grīnberga;
 • Santa Knopkena;
 • Inta Brasle;
 • Agris Kimbors.

Attīstības komitejai pakļautās komisijas

Transporta komisija

Priekšsēdētājs: Viktors Gotfridsons;

 • Andris Megnis;
 • Kaspars Šabāns;
 • Ance Reķe;
 • Gaidars Smirnovs;
 • Mārtiņš Ozoliņš;
 • Aleksandrs Demčenko;
 • Māris Taurīte (bez balstiesībām).
Vecpilsētas vides komisija

Priekšsēdētāja: Jana Jākobsone;

 • Jana Jākobsone;
 • Igors Serdjukovs;
 • Sintija Vītoliņa;
 • Jana Bergmane;
 • Jānis Nelsons;
 • Aiga Vaitkus;
 • Ilze Zariņa;
 • Kaspars Poriķis;
 • Dace Jansone;
 • Uģis Gauja;
 • Ineta Butāne;
 • Artis Rozītis;
 • Elīna Zīle;
 • Aldis Orniņš;
 • Ervīns Šteinbergs.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības.

Komisijas darbības mērķis ir veicināt un organizēt vienotu vecpilsētas attīstību, uzraudzīt projektus, vīzijas, programmu izstrādi, kas ietekmē vecpilsētas saglabāšanu.

Komisijas uzdevumi:

 1. uzraudzīt vecpilsētas saglabāšanas un attīstības programmas izstrādi, īstenošanu, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus kultūras vēsturiskā mantojuma korekcijām un aktualizācijai;
 2. sniegt ierosinājumus par teritorijas plānojumu, zemes ierīcības un lietojuma dokumentiem, apbūves noteikumiem un vides vizuālās noformēšanas noteikumiem un, ja nepieciešams, ierosināt Domei lemt par jaunu saistošo noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;
 3. piedalīties attīstības, investīciju projektu un būvniecības ieceru izvērtēšanā, izvērtējot to ietekmi uz vecpilsētas vidi un atbilstību vecpilsētas saglābšanas un attīstības programmai;
 4. dot ieteikumus Būvvaldei par vecpilsētas teritorijā notiekošiem būvniecības procesiem;
 5. uzraudzīt un virzīt UNESCO pieteikuma sagatavošanu; veicināt sabiedrības ieinteresētību, līdzdalību un līdzatbildību Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanā.
Uzņēmējdarbības atbalsta komisija

Priekšsēdētāja: Aldis Dilāns;

 • Aldis Dilāns;
 • Kaspars Bergmanis;
 • Artis Gustovskis;
 • Mārtiņš Rūtenbergs;
 • Romāns Ernsons;
 • Baiba Mikāla;
 • Toms Egle;
 • Ģirts Vēvers;
 • Jana Bergmane;
 • Inga Zinģe – Pupiņa;
 • Dzintars Erdmanis;
 • Aija Pušīlova;
 • Jānis Voitko;
 • Ivars Grundmanis;
 • Līga Raituma.

Sēdes norises laiks: mēneša trešajā pirmdienā 17.00.

Komisijas darbības mērķis ir atbalstīt uzņēmēju iniciatīvas un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Kuldīgas novadā. Komisijas galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un savu risinājumu iesniegšana  attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei; papildus uzdevumi – apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai; kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai komitejās.
Komisija veidota pēc nozaru principa – iekļauts viens pārstāvis no sekojošām nozarēm: sabiedriskā ēdināšana; viesnīcas/tūrisma pakalpojumi; tirdzniecība/pakalpojumu sniedzēji; kokapstrāde; amatniecība; būvniecība; lauksaimniecība.

Komisijas uzdevumi

 • priekšlikumu izskatīšana un savu risinājumu iesniegšana  attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei;
 • apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
 • kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai komitejās.
Apstādījumu uzraudzīšanas komisija

Priekšsēdētāja: Dace Jansone – 27025423;

 • Dace Jansone;
 • Lija Šēle;
 • Dzintra Strazda;
 • Uģis Gauja.

Sēdes norises laiks: pēc vajadzības

Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt apzaļumošanas un labiekārtošanas jautājumus, kas saistīti ar vides saglabāšanu un pilnveidošanu Kuldīgas novadā, kā arī nodrošina Kuldīgas pilsētas un novada teritorijā esošo dabas objektu un elementu saglabāšanu un aizsardzību, koordinē pilsētas un novada labiekārtošanas un apzaļumošanas projektus.

Komisijas uzdevumi:

 1. kompetences ietvaros dot slēdzienus, atļaujas un priekšlikumus par novada vides aizsardzību;
 2. novada labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu koordinēšana;
 3. izskatīt jautājumus, kas saistīti ar koku ciršanu ārpus meža saskaņā ar 02.05.2012. MK noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.i., izvērtējot koku ciršanas atbilstību, pieņem lēmumus par atļauju izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju;
 4. sagatavo un izsniedz atļaujas koku ciršanai ārpus meža;
 5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos rīko publisko apspriešanu.