Ja esi nolēmis vai vēl domā par iespēju pēc dzīves ārvalstīs atgriezties dzimtenē, tad Kuldīga ir labākā dzīvesvieta ikvienam! Sakārtota vide ģimenēm un bērniem, attīstīta infrastruktūra uzņēmējdarbībai, bagāts kultūras mantojums, unikāla arhitektūra, augstākās izglītības iespējas u.c. būtiski faktori, lai Kuldīgas novads kļūtu par tavām mājām.

Viss, kas jāzina topošajiem kuldīdzniekiem atrodams šeit:

https://vietagimenei.lv/pasvaldibas/kuldigas-novada-pasvaldiba/

Atbalsts ģimenes pieaugumam

Pašvaldības vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts:

 • Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks – 100 EUR
 • Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki – 200 EUR

Pašvaldības vienreizējs pabalsts ģimenēm, ja vienās dzemdībās piedzimst vairāk par vienu bērnu (summa kopā):

 • Ja piedzimst dvīņi – 400 EUR
 • Ja piedzimst trīņi – 600 EUR

Pašvaldības vienreizējs pabalsts par jaundzimušo, ja aizbildņa vai adoptēja deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novadā – 200 EUR.

 • Pašvaldības vienreizējs pabalsts par jaundzimušo, ja bērna dzimšanas apliecībā ir ieraksts tikai par vienu no vecākiem, vai viens no vecākiem miris un vecāka, kurš pieprasa pabalstu, deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā – 200 EUR.
Ēdināšana

Pašvaldība pusdienu izmaksas sedz visiem izglītojamajiem no piecu gadu vecuma (obligātā izglītības vecuma bērniem).

Mērķa grupās, kurām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā:

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Ārpus ģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalsts pusdienu apmaksai vidējās vai vidējās profesionālās izglītības programmas audzēknim izglītības iestādē līdz 24 gadu vecumam:

 • Pilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Speciālā ēdienkarte

Pašvaldības izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ēšanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas.

Izglītības nodrošināšana

Rinda

Rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem  ir 2.25%, tas ir apmēram 24 bērni.

Pašvaldības nodrošinātais līdzfinansējums

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5–4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII – 270,50 EUR‎/mēnesī.

Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5–6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII – 136,43 EUR‎/mēnesī.

Pašvaldības līdzfinansējums auklei

Pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei) – 270,50 EUR‎/mēnesī.

Pašvaldības līdzfinansējums ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

 • Līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam no pusotra gada līdz brīdim, kad pašvaldība var nodrošināt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Interešu izglītības nodarbības bezmaksas.

Pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pirmsskolas izglītības iestādēs, kur darbojas speciālās grupas no pašvaldības tiek nodrošināta ēdināšana izglītojamiem, kā arī iespēja saņemt atbalsta speciālistu pakalpojumus bezmaksas.

Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Interešu izglītības programmas visiem pirmsskolas bērniem ir bezmaksas.

Pirmsskolas vecuma bērniem tiek piedāvātas ārpusstundu nodarbības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – mākslas skolā, mūzikas un sporta skolā. Bērnu un jauniešu centrā pirmsskolas bērniem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas mūzikā, mākslā, teātrī, dejā, svešvalodā un tehniskajā jaunradē.

Pirmsskolas izglītības iestādes un izglītības iestādes, pie kurām darbojas pirmsskolas grupas katra mācību gada sākumā var iesniegt interešu izglītības programmas Bērnu jauniešu centrā par savai iestādei vēlamajām interešu izglītības programmām. Iestādēs darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi, piemēram, “Mazais zellītis”, “Robotika/ lego konstruēšana”, “Ritmika”, “Tautas deja” , “Keramika “u.c.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ir izstrādātas kārtības, kurām mērķgrupām ir finansiāli atvieglojumi par nodarbību apmeklējumu, piemēram:

 • Nemaksā ģimenes ar 3+ karti,
 • ģimenes, kur divi un vairāk bērnu apmeklē ārpusstundu nodarbības, maksā 50%,
 • maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem nodarbības ir bezmaksas.

Pašvaldības pabalsts skolēniem individuālo mācību līdzekļu iegādei

 • Reizi gadā pabalsts maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu obligātā izglītības vecuma bērniem individuālo mācību līdzekļu iegādei – 35 EUR/ skolēnam.
 • Reizi gadā skolēnam no daudzbērnu ģimenes – 35 EUR.
 • Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē – pēc pilngadības sasniegšanas, ja turpina mācīties, pašvaldība nodrošina ēdināšanas pabalstu.
 • Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm – reizi gadā ēdināšanas izdevumu apmaksa bērnu un jauniešu nometnēs.
 • Reizi gadā skolēnam ar invaliditāti – 35 EUR.

Naudas balva par teicamiem un izciliem sasniegumiem:

Skolēniem 100 EUR‎/gadā.

Pašvaldībā ir izstrādāts nolikums par naudas balvām, piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs pašvaldībā, reģionā un valsts līmenī.

Par dalību novada olimpiādē:

 • vieta – 15 EUR,
 • vieta – 10 EUR,
 • vieta – 8 EUR.

Reģiona olimpiādēs:

 • vieta – 50 EUR,
 • vieta – 40 EUR,
 • vieta – 30 EUR,
 • Atzinība – 25 EUR.

Valsts olimpiādēs:

 • vieta – 100 EUR,
 • vieta – 75 EUR,
 • vieta – 50 EUR,
 • Atzinība – 35 EUR.

Cita veida atbalsts

 • Izglītojamajiem ar labiem mācību sasniegumiem katra mācību gada noslēgumā ir svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētājas, izglītības iestāžu mācību ekskursijas labākajiem skolēniem mācību gada noslēgumā.
 • Stipendiju programma pēdējo kursu studentiem (jauno speciālistu piesaistei) mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:
 • Pilna vai nepilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī;
 • Rezidentūrā studējošajiem – 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī.
Transporta nodrošināšana

Pašvaldība nodrošina transportu uz/ no skolas, interešu izglītības nodarbībām,  profesionālās izglītības nodarbībām visiem bērniem, vai kompensē degvielas izmaksas.

Interešu izglītība

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā šādas interešu izglītības:

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits
Transporta nodrošināšana

Mākslas skola. Profesionālās ievirzes programmas – vizuāli plastiskā māksla.

 • Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem (ieskaitot) – 7,50 EUR‎/mēnesī.
 • Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem – 8,50 EUR/mēnesī.
 • Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam – 8 EUR‎/mēnesī
 • Bērnam ar invaliditāti – 8 EUR‎/mēnesī.
 • Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu – 8 EUR‎/mēnesī
 • Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu – 8 EUR‎/mēnesī

Atvieglojumi:

 • ja mācās divi bērni no vienas ģimenes tad 13,00 EUR/mēnesī;
 • ja mācās trīs bērni no vienas ģimenes, tad 13,00 EURE/mēnesī.
 • Pašvaldība sedz izmaksas pilnā apmērā daudzbērnu ģimenēm.

Papildus pašvaldība nodrošina nokļūšana uz skatēm, konkursiem, kā arī no pašvaldības budžeta tiek piešķirts finansējums vasaras nometnēm.

Mūzikas skola

Iespējams apgūt klavierspēle, akordeona, ģitāras, flautas, vijoļspēles, saksofona, trompetes, klarnetes, čella, mežraga un kora klases programmu.

Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā:

 • bērniem no 5 līdz 7 gadiem – 12,50 EUR/mēnesī (nodarbību maksa par divām reizēm nedēļā, plus 8 EUR par sagatavošanas klasi ar instrumentu).
 • skolas vecuma bērniem – 15 EUR‎/mēnesī.

Pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā:

 • daudzbērnu ģimenēm.

Mūzikas skolas audzēkņiem tiek nodrošināti mācību materiāli, paredzēts pašvaldības finansējums budžetā dalībai konkursos, skatēs , kā arī nodrošināts finansējums transportam.

Sporta skola

Profesionālās ievirzes programmas: riteņbraukšanas, galda tenisa, volejbols, vieglatlētika, futbols, basketbols, florbols, šahs un dambretes profesionālās ievirzes programmas.

Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā:

 • bērniem no 6 gadu vecuma – 20 EUR‎/mēnesī.
 • bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam – 2 EUR‎/mēnesī.

Pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā:

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Bērniem ar invaliditāti

Sporta inventārs programmas realizēšanai, pašvaldība pilnībā finansē transporta izmaksas nokļūšanai uz sacensībām, arī izdevumus par naktsmītnēm. Daļējs pašvaldības finansējums vasaras sporta nometnēm.

Iekļaujoši pasākumi ģimenēm

Atbalsts bērniem ārpusģimenes aprūpē un pēc pilngadības sasniegšanas.

 • Noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties – 137 EUR‎/mēnesī*.
 • Personām ar invaliditāti kopš bērnības pabalsts 206 EUR/mēnesī*.
 • sociālā darbinieka konsultācijas un sociālie pakalpojumi.
 • pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 274 EUR* (personām ar invaliditāti kopš dzimšanas – 411 EUR*),
 • mājokļa pabalsts,
 • pabalsts sadzīves priekšmetu un inventāra iegādei – 1166 EUR*,
 • pabalsts ikmēneša izdevumiem,
 • pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē.
 • Dienas aprūpes centrs sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama. Personai darba dienās tiek nodrošināta uzturēšanās un uzraudzība dienas aprūpes centra telpās, tiek piedāvātas nodarbības sadzīves prasmju attīstīšanai, nodarbinātības veicināšanai un savstarpējās komunikācijas uzturēšanai. Iespēja saņemt sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas, piedalīties izglītojošās nodarbībās un saturīgās brīvā laika aktivitātēs.

Papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība finansiāli atbalsta ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus – reizi gadā 100 EUR pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai.

! Atbalsts pieejams bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa

* Summu nosaka % / koeficients no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Pabalsta apmēra summa tiek pārskatīta katru gadu, 1. janvārī.

Atbalsts audžuģimenēm

 • Pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 250 EUR‎/vienreizējs.
 • Pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā – 300 EUR‎/mēnesī.
 • Pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm – 100 EUR katru gadu.
 • Pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm – 100 EUR.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai.
 • Apmaksāti izdevumi pirmsskolas izglītības iestādē, brīvpusdienas.
 • Apmaksātas pulciņu nodarbības.

Atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Asistenta pakalpojums (5-18 g.v.)
 • Dažādi sociālā atbalsta pasākumi un speciālistu atbalsts (Montesori nodarbības, logopēda nodarbības, speciālistu konsultācijas).
 • Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti. Iespēja saņemt sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas, piedalīties izglītojošās un saturīgās brīvā laika aktivitātēs.
 • Dienas aprūpes centrs sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama. Personai darba dienās tiek nodrošināta uzturēšanās un uzraudzība dienas aprūpes centra telpās, tiek piedāvātas nodarbības sadzīves prasmju attīstīšanai, nodarbinātības veicināšanai un savstarpējās komunikācijas uzturēšanai. Iespēja saņemt sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas, piedalīties izglītojošās nodarbībās un saturīgās brīvā laika aktivitātēs.

Atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Sociālie pabalsti, kādi noteikti saistošajos noteikumos.
Papildus pakalpojumi ģimenēm

Peldbaseina nodarbības. Pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu (50%):

 • Daudzbērnu ģimenēm,
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti.

Pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds (šobrīd rinda ~ gada garumā). 1. kārtas rinda, ja ģimene tiek izlikta no dzīvojamajām telpām, vispārējās kārtības rinda – trūcīgām, maznodrošinātām pers. – saskaņā ar likumu un saistošajiem noteikumiem (https://likumi.lv/ta/id/332018-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana-kuldigas-novada)

Dzīvokļa īres maksas kompensāciju pašvaldība nodrošina:

 • bāreņiem
 • bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)

Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides:

 • Daudzbērnu ģimenēm – 90% (ne vairāk par 500 EUR)
 • Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti – 50%
 • Audžuģimenēm – 50% (ja atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, NĪN atlaides tādas pašas, kā daudzbērnu ģimeņu kategorijai; ja ģimenē ir bērns vai vecāks ar invaliditāti, tad 50%)
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu – 50%
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu – 90%

Nodarbinātība

Kuldīgas novada pašvaldība ir ieguvusi statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai. Sadarbībā ar uzņēmējiem tiek organizēti jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā.

Papildus kursi, mācības

Pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.).

 • Piemēram, bērnu emocionālās audzināšanas mācības vecākiem, Sargeņģelis jaunajiem vecākiem ar bērniem.
 • Dažāda veida seminārus un mācības skolēnu, pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, arī caur pašvaldības iestādēm.
 • Pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības jauniešiem, bērniem, skolēnu vecākiem, senioriem.
 • Pašvaldība daļēji sedz dalības maksu kursiem un mācībām, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.) jauniešiem, bērniem, skolēnu vecākiem, senioriem.

Pabalsts veselības aprūpei

Pašvaldības sniedz materiālo pabalstu līdz 250 EUR/ gadā:

 • Trūcīgām personām
 • Maznodrošinātām personām.

Pabalstu piešķir: stacionārai medicīniskai palīdzībai, ambulatorai medicīniskai palīdzībai, neatliekamai medicīniskai palīdzībai, vakcinācijai, obligātās veselības pārbaudei, zobu ārstēšanai un protezēšanai, endoprotezēšanai, recepšu medikamentiem un redzes korekcijai bērnam.

Medicīnas pakalpojumi

Pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm un organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO. Tāpat pašvaldībā ir sociālais darbinieks, kurš strādā tieši ar ģimenēm ar bērniem.

Pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu (apmaksā ārstu apmeklējumu, medikamentu iegādi):

 • ģimenēm ar maznodrošinātā statusu,
 • ģimenēm ar trūcīgā statusu.

Pašvaldībā ir pieejami regulāri pediatra pakalpojumi.

Pašvaldībā ir pieejami regulāri zobārstniecības pakalpojumi.

Pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas:

 • krīzes situācijā nonākušām ģimenēm,
 • audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem,
 • bērniem,
 • sadarbībā ar citām iestādēm pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas paliatīvās aprūpes pacientiem,
 • sadarbībā ar citām iestādēm pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem:

 • Iekļauti uz psihisko veselību orientēti pasākumi/ aktivitātes,
 • piedāvā integrētus pasākumus veselības veicināšanas programmas ietvaros, t.i., apvienojot fiziskās aktivitātes ar izglītojošām nodarbībām,
 • visai ģimenei kopīgi sportiski pasākumi,
 • izveidoti saistoši, uzrunājoši pasākumi psihiskās veselības jomā, pieaicinot populāras personas runāt par šiem jautājumiem.

Pabalsts senioriem nozīmīgā jubilejā

Pabalstu piešķir senioram nozīmīgā jubilejā ir sasniedzot 75., 80., 85., 90. un katru nākamo dzimšanas dienu, ja pabalsta saņēmēja dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.
Pabalsta apmērs:

 • 40 EUR personai 75., 80., 85., 90. un katrā nākamajā dzimšanas dienā līdz 99 gadu vecuma sasniegšanai;
 • 150 EUR personai 100 gadu un katrā nākamajā dzimšanas dienā.

Pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas iesniegumu.

Pabalsts nozīmīgā laulības jubilejā

Pabalstu piešķir nozīmīgā laulības jubilejā, sasniedzot 50., 55., 60., 65., 70. laulības jubileju, ja vismaz viena laulātā dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs:

150 EUR piešķir 50 gadu laulības jubilejā (Zelta kāzas), 55 gadu laulības jubilejā (Smaragda kāzas), 60 gadu laulības jubilejā (Dimanta kāzas), 65 gadu kāzu jubilejā (Lielās dimanta) un 70 gadu kopdzīves jubilejā (Briljanta kāzas).

Lai saņemtu pabalstu, Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā, bet pārējā Kuldīgas novada teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji iesniegumu iesniedz sev tuvākajā pagasta pārvaldē pēc savas dzīvesvietas.

Pabalsts politiski represētai personai

Tiesības saņemt šo pabalstu būs personām, kurām piešķirts politiski represētas personas statuss, ja personas dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus līdz 1. novembrim un persona iesniegusi pirmreizēju iesniegumu pabalsta saņemšanai.

Pabalsts tiks pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu vienu reizi gadā, novembrī, pamatojoties uz pirmreizēju iesniegumu, bez ikgadēja iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Pirmreizējs iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz līdz 1. novembrim.

Pirmreizēju iesniegumu pabalsta saņemšanai iesniedz Sociālajā dienestā (pilsētas vai pagastu sociālajiem darbiniekiem).

Atbalsts krīzes situācijā

Pabalstu krīzes situācijā piešķir:

 • dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas gadījumā – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, bet 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja katastrofa skārusi dzīvojamās vides palīgēkas;
 • gadījumos, kad saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu, citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība – 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • mājsaimniecībai, kurai saistībā ar valstī izsludinātu ārkārtēju situāciju ir ievērojami samazinājušies vai zaudēti ienākumi, regulāra ienākuma avota zaudēšanas vai līdzekļu izmaksas apturēšanas dēļ, un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, mājsaimniecībai piešķir vienreizēju pabalstu 200 EUR apmērā un 80 EUR katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai. 80 EUR katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai tiek izmaksāti 3 mēnešus.

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura uzņēmusies tādas personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs tiek noteikts kā starpība starp 500 EUR, kas ietver neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu.

Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem

 • izmitināšana un ēdināšana,
 • pabalsti par bērnu, kurus piešķirt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
 • Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņi,
 • iespēja saņemt vienreizēju pabalstu, uzsākot darba gaitas,
 • informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”,
 • bezmaksas pārtikas un pamata materiāla atbalsta pakas.
Publiskā infrastruktūra
 • Pieejams dienas centra bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
 • Dienas centrs senioriem
 • Jaunatnes iniciatīvu centrs
 • Publiska sporta halle
 • Publisks peldbaseins
 • Pielāgota infrastruktūra riteņbraucējiem (velociņi, velo novietnes)
 • Pielāgota infrastruktūra personām ar funkcionāliem traucējumiem un ierobežotām spējām.
 • Izbūvēti vairāki bērnu rotaļu laukumi
 • Velotrase
 • Skeitparks
 • Piknika vietas
 • Pastaigu takas
 • Suņu laukums
 • Zilā karoga pludmale pie Ventas, velo novietne pie peldvietas, soliņi, labierīcības u.c.
Ar ko sākt un kur meklēt informāciju, ja esi izlēmis atgriezties Latvijā?
 • Ja interesē profesionālās izglītības jautājumi, informācija jāmeklē Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) vai tās tīmekļvietnē (https://www.izm.gov.lv/lv), savukārt, ja interesē uzturēšanās nosacījumi ģimenes locekļiem, kas nav Latvijas pilsoņi, – konsulārajos dienestos ārvalstīs vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), vai tās tīmekļvietnē u. tml.;
 • uz praktiskiem, juridiskiem un administratīviem jautājumiem saistībā ar darba atrašanu, starpvalstu sociālo drošību un nodokļiem, reģionālo mobilitāti u. tml. atbildes var meklēt Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pie EURES (European Employment Services – Eiropas nodarbinātības dienesti) konsultantiem (https://www.nva.gov.lv/lv?cid=433&mid=639).
 • par lietām, ko svarīgi zināt pirms atgriešanās Latvijā, piemēram, par darba atalgojumu valstī, par izglītības sistēmu, kādos gadījumos pieļaujama dubultpilsonība, vai varēs saņemt ārvalstī piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kā uzsākt uzņēmējdarbību, kā reģistrēties pie ģimenes ārsta u. tml. iespējams atrast informāciju valsts pārvaldes pakalpojumu portālā “Latvija.lv” (https://latvija.gov.lv/LifeSituations/26020)

https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/kas-jazina-par-atgriesanos-latvija

Rīcība pirms atgriešanās

 • jāiepazīstas ar informāciju par pašreizējo Latvijas darba tirgus situāciju un darba iespējām – to var atrast NVA mājaslapā, NVA CV un vakanču portālā, Eiropas darba mobilitātes portālā, uzņēmumu mājaslapās un sociālajos tīklos;
 • jānoskaidro, vai, atgriežoties Latvijā, būs pieejama dzīvesvieta.
  Kuldīgas novada pašvaldība sniedz palīdzību mājokļa nodrošināšanā ģimenēm ar vienu vai vairākiem nepilngadīgiem bērniem, kuras atgriežas uz dzīvi Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā no pastāvīgas dzīves ārvalstīs un kuru īpašumā vai valdījumā nav dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas. Plašāk: https://likumi.lv/ta/id/332018-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana-kuldigas-novada

Par dzīvesvietu var interesēties arī dzīvesvietas īres piedāvājumu portālos vai nekustamo īpašumu aģentūrās, kā arī “Finanšu institūcijā “Altum”” par mājokļa iegādes iespēju ar valsts atbalstu;

 • ārvalstī, kurā dzīvots un strādāts, jāapmeklē atbildīgās iestādes un jāsaņem nepieciešamie dokumenti un izziņas – nodokļu, pabalstu, darba un sociālās apdrošināšanas periodu apliecinoši dokumenti, Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u. c.;
 • par došanos prom no ārvalsts jāinformē visas tās iestādes, kurās persona bijusi reģistrēta vai norādījusi savu personīgo informāciju, piemēram, vietējā pašvaldība, nodarbinātības dienests, banka, ceļu satiksmes direkcija, pasts, komunālo pakalpojumu nodrošinātāji u. tml.
 • jāiepazīstas ar Latvijas valsts iestāžu un pašvaldību pakalpojumiem – vienkopus to var izdarīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv;
 • Vienlaikus saskaņā ar NVA sniegto informāciju papildus jāņem vērā, ka:
 • strādājot Eiropas Savienības (ES) valstīs, iemaksas pensijai uzkrājas katrā no valstīm, kurā persona strādājusi, un, sasniedzot attiecīgās valsts pensionēšanās vecumu, tai ir tiesības uz pensiju vai vienreizēju izmaksu no katras nodarbinātības valsts;
 • personas kopējais darba stāžs summējas no darba periodiem visās ES valstīs, kurās persona ir strādājusi;
 • pēc nodarbinātības perioda beigām personai bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa valstī, kurā tā pēdējo reizi bija nodarbināta;
 • jāsaglabā visi ar nodarbinātību saistītie dokumenti (darba līgums, algas izmaksu apliecinoši dokumenti, izsniegtās izziņas, kartes u. tml.), jo tie var noderēt darba stāža, pabalstu saņemšanas, nodokļu nomaksas un citu saistīto lietu noskaidrošanai, ja būs tāda nepieciešamība;
 • EVAK noderēs laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā persona paliek sociāli apdrošināta valstī, kurā pēdējo reizi strādāja;
 • saņemot U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā jāpieprasa arī S1 veidlapa, kas personai ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, par kuriem izmaksas segs no ārvalsts budžeta līdzekļiem.
 • iestādēs, ar kurām persona sazinās, jānoskaidro ārvalstīs izsniegto dokumentu noformēšanas prasības, proti, vai attiecīgajā iestādē Latvijā nepieciešams to tulkojums un legalizācija vai apliecināšana ar Apostille;

Rīcība pēc atgriešanās

 • Dzīvesvietas deklarēšana. Atgriežoties Latvijā, personai jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta. LV portāls jau iepriekš ir skaidrojis, ka dzīvesvietu var deklarēt gan pašvaldībā, gan elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” (ārzemnieki papildus iepriekš minētajam var deklarēties arī PMLP). Deklarējot dzīvesvietu klātienē, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāsamaksā valsts nodeva 4,27 eiro apmērā, savukārt, deklarējoties elektroniski, par pakalpojumu nav jāmaksā un to var izdarīt ar internetbankas starpniecību portālā “Latvija.lv”. Savukārt, ja ģimenē aug bērni, uzreiz pēc dzīvesvietas deklarēšanas viņi jāreģistrē attiecīgās pašvaldības bērnudārzu rindā vai skolā.
 • Ģimenes ārsts. Vienlaikus atgriežoties personai jāreģistrējas pie ģimenes ārsta, lai varētu saņemt veselības aprūpi. Lai reģistrētos pie ģimenes ārsta, vēlams noskaidrot, vai izvēlētajam ģimenes ārstam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un vai viņš apkalpo iedzīvotāja dzīvesvietas teritoriju. Proti, pie ģimenes ārsta jāvēršas personīgi un jānoslēdz savstarpēja vienošanās. Ģimenes ārsts personu var nereģistrēt tikai tādā gadījumā, ja tās dzīvesvieta atrodas ārpus teritorijas, kurā ārsts veic savu darbību.
 • Darba meklējumi. Atbalsts darba atrašanai, esot jau Latvijā, jāmeklē NVA. Aģentūra piedāvā arī pakalpojumus nepieciešamo prasmju ieguvei vai pilnveidei. Proti, ja persona vēlas saņemt palīdzību darba meklēšanā, jāreģistrējas tuvākajā NVA filiālē. Tāpat aģentūra piešķir bezdarbnieka un darba meklētāja statusu, kā arī veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, piedāvājot iesaistīties NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos, meklēt piemērotu darbu, lai nodrošinātu maksimāli ātru bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. Kā norādīts NVA mājaslapā, ja persona vēlas turpināt saņemt ES/EEZ valstī piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturas un meklē darbu Latvijā, septiņu dienu laikā jāreģistrējas vietējā NVA un jāiesniedz U2 dokuments Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).
 • Sociālā aizsardzība un nodokļi. Jautājumus par to, kā persona var turpināt saņemt vai pieteikties bērna kopšanas, ģimenes un citiem pabalstiem Latvijā, var noskaidrot VSAA. Tāpat VSAA jāiesniedz U1 dokuments, kas apliecina ārvalsts nodarbinātības jeb apdrošināšanas periodu. Ja minētā dokumenta nav, jāinformē VSAA, ka persona noteiktu laika periodu bija nodarbināta ārvalstī. Savukārt, ja persona saņēmusi S1 veidlapu jeb apliecinājumu tiesībām saņemt veselības aprūpi, ko izsniedz katrai personai atsevišķi, tā jāreģistrē NVD, jo bez reģistrācijas veidlapa nav derīga.
 • Savukārt, vai nepieciešams iesniegt gada ienākumu deklarāciju par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, personai jānoskaidro Valsts ieņēmumu dienestā (VID). NVA tīmekļvietnē norādīts, ka gadījumā, ja persona joprojām ir Latvijas nodokļu rezidents un ārvalstīs ir gūti ienākumi, gada periodā no 1. marta līdz 1. jūnijam VID jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par iepriekšējā gadā ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, klāt pievienojot dokumentus, kas apliecina ārvalstīs samaksātos nodokļus, nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem, un citus dokumentus. Savukārt, ja ārvalstī ir veikta ienākuma nodokļa nomaksa no darba algas, persona var neiesniegt deklarāciju par ārvalstu darba algas ienākumu, ja likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli nav noteikts citādi.
Finansējums uzņēmējiem

Ekonomikas ministrija ir izveidojusi Facebook  lapu “Atbalsts uzņēmējiem” vienkopus publicējot informāciju par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un informāciju par plānotajām ES fondu programmām 2014 .- 2020. gada plānošanas periodā. Vienlaikus šeit būs pieejama arī informāciju par organizētajiem pasākumiem komersantiem.

Vienas pieturas aģentūra

Konsultācijas iebraucējiem, trešo valstu pilsoņiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā

Ierodoties Latvijā pirmo reizi, lai dzīvotu, strādātu vai mācītos, jums var rasties daudz jautājumu. Vienas pieturas aģentūra sniedz personalizētas konsultācijas par visiem ar imigrāciju saistītiem jautājumiem. Mūsu mērķis ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un atbalstu par dzīvi Latvijā vienuviet.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Rožu iela 6, Liepāja, www.integration.lv, https://www.facebook.com/iialatvia +371 29570364 (arī Whatsapp) , kristina.eroda@sif.gov.lv

 Darba laiks:

 • Pirmdiena 14.00 – 18.00
 • Otrdiena 09.00 – 13.00
 • Trešdiena 09.00 – 13.00
 • Ceturtdiena 12.00 – 16.00
 • Piektdiena 12.00 – 16.00

PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

 • Klātienes konsultācijas – mūsu birojā Liepājā. Vēlams iepriekš telefoniski pieteikt savu vizīti.
 • Attālinātās konsultācijas – telefoniski Whatsapp aplikācijā un e-pastā.
 • Mutiskā & rakstiskā tulkošanavairāk nekā 24 valodās.
 • Psiholoģiskais atbalsts – psihologa vai psihoterapeita individuālās konsultācijas.
 • Juridiskā palīdzība attālināti un klātienē.

KONSULTĀCIJAS

Individuālās konsultācijas pieejamas attālināti un klātienē mūsu birojos Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī vai pa tālruni un tiešsaistes kanāliem latviešu, krievu un angļu valodās, savukārt gadījumos, ja klients saziņā lieto citu valodu, nodrošināsim tulku.

SNIEDZAM KONSULTĀCIJAS ŠĀDOS JAUTĀJUMOS:

 • Migrācija – ieceļošanas un uzturēšanās dokumentu noformēšana (vīza, pase, uzturēšanās atļauja).
 • Nodarbinātība – darba tiesības, darba atrašanas un biznesa uzsākšanas iespējas Latvijā.
 • Mājoklis – dzīvesvietas deklarēšanas iespējas, mājokļa atrašana un sociālā palīdzība.
 • Veselības aprūpe – Latvijas veselības sistēma un kārtība, kādā pieteikties pie ģimenes ārsta.
 • Sociālais atbalsts – sociālo pabalstu veidi un to saņemšanas kārtība, informācija par valsts un pašvaldību sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem.
 • Izglītība – izglītības uzsākšana vai turpināšana, esošo izglītības dokumentu atzīšana Latvijā, neformālās izglītības iespējas un brīvprātīgo aktivitātes.

Vienas pieturas aģentūras pakalpojumu īstenošana tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros (līguma Nr. PMIF/13.1./2022/1/01). Finansējums piešķirts no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).