Piešķir nodokļu atlaides

Kuldīgas novada pašvaldība ir apstiprinājusi saistošos noteikumus NR. 2017/12  „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”, kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tajā skaitā, par ieguldītajām investīcijām un izveidotajām darba vietām.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā

Rīko pašvaldības iepirkumus

Kuldīgas novada dome, pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības organizē preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu iepirkumus. Līdz ar to tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un būvniecības nozares uzņēmēji tiek nodrošināti ar pašvaldības pasūtījumiem.

Izveido Uzņēmējdarbības atbalsta komisiju domē

Kuldīgas novada domes Uzņēmējdarbības komisijas darbības mērķis ir atbalstīt uzņēmēju iniciatīvas un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Kuldīgas novadā. Komisijas galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un savu risinājumu iesniegšana  attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei. Papildus uzdevumi – apzināt un izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai, kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai komitejās.

Komisija veidota pēc nozaru principa – iekļauts viens pārstāvis no sekojošām nozarēm:

  • sabiedriskā ēdināšana;
  • viesnīcas/tūrisma pakalpojumi;
  • tirdzniecība/pakalpojumu sniedzēji;
  • kokapstrāde;
  • amatniecība;
  • būvniecība;
  • lauksaimniecība.

Kuldīgas novada domes Uzņēmējdarbības komisijas sastāvs

Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem

Atkārtoti izsludināts projektu konkurss “Atbalsts uzņēmumu radīšana un attīstībai Kuldīgas novadā”. Šoreiz nolikums neparedz vecuma ierobežojumu, taču tas tiks uzskatīts kā papildus bonuss pie vērtēšanas kritērijiem.

Pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu aicināts ikviens interesents jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstīšanai. Konkursam var pieteikties no 11. augusta līdz 11. septembrim.

Konkursa kopējais finansējums paredzēts 28 200 EUR. Katrs pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu un pieprasīt finansējumu no 200 līdz 2000 EUR. Projekta pretendentam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Pretendents var būt gan fiziska persona, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību, gan juridiska persona, kas jau veic saimniecisko darbību Kuldīgas novada teritorijā un kuras saimnieciskās darbības neto apgrozījums iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 EUR.

Aizpildītās veidlapas līdz ar pavaddokumentiem, kas detalizēti uzskaitīti un aprakstīti konkursa nolikumā, iesniedzamas:

  • klātienē Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā,
  • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot e-pastā kaa@kuldigasnovads.lv.

Iesniegtos projektus izvērtēs konkursa komisija, aicinot pretendentus klātienē prezentēt iesniegtās projektu idejas, bet gala lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems Kuldīgas novada dome.

Konkurss pirmo reizi tika izsludināts pērn un tajā saņemti 18 pieteikumi, no kuriem nolikumam atbilda 16. Septiņiem dalībniekam līdzfinansējums palīdzēja uzsākt jaunu uzņēmējdarbību, savukārt deviņi līdzfinansējuma saņēmēji attīstīja jau esošo uzņēmumu.

Nolikums un pieteikuma veidlapa

Rīko Uzņēmēju brokastis un citas sanāksmes ar uzņēmējiem

Lai stiprinātu dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību, reizi gadā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska uz Kuldīgas novada Uzņēmēju brokastīm aicina lielākos uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašniekus.

Atbalsta LIAA pārstāvniecību Kuldīgā

LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators ir atbalsta platforma jaunajiem Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada uzņēmējiem. Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), kuri veic, vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem uzņēmējdarbībai nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām.

Vairāk informācijas https://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/kuldiga un LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora “Facebook” kontā https://www.facebook.com/LIAAKuldiga/

Konsultē un atbalsta tūrisma jomas uzņēmumus

Tūrisma nozares attīstību Kuldīgas novadā koordinē Kuldīgas novada pašvaldības iestāde – Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs.

Lai veicinātu tūrisma attīstību Kurzemes reģionā, 2001. gadā ar Kuldīgas pilsētas domes un Kuldīgas TIC līdzdalību tika nodibināta sabiedriskā organizācija „Kurzemes Tūrisma Asociācija”. Asociācija saviem biedriem piedāvā konkrētus pakalpojumus, kas var celt katra biedra konkurētspēju, veicināt tā stabilitāti un attīstību.

Asociācija rīko ikgadējās Kurzemes tūrisma konferences, kuru galvenie mērķi ir veicināt sadarbību tūrisma jomā starp valsts iestādēm, pašvaldībām un Kurzemes tūrisma uzņēmējiem, kā arī novērtēt tūrisma attīstību.

Rīko konkursus uzņēmēju godināšanai

Lai apzinātu un godinātu Kuldīgas novada uzņēmējus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, pašvaldība ik gadu organizē konkursu „Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku Gada balva”.

Kurzemes Tūrisma asociācija (KTA) ik gadu izvērtē Kurzemes tūrisma piedāvājumus dažādās nominācijās, lai veiksmīgākajiem un kvalitatīvākajiem tūrisma uzņēmēju Gada ballē piešķirtu balvu „Lielais Jēkabs”.

Piedāvā bezmaksas konsultācijas

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde „Kuldīgas attīstības aģentūra” sniedz bezmaksas konsultācijas uzņēmējiem un privātpersonām par Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespējām. Kontaktinformācija https://kuldigasnovads.lv/p-i-kuldigas-attistibas-agentura/ un Kuldīgas attīstības aģentūras “Facebook” kontā https://www.facebook.com/kuldigasattistibasagentura

Izveidojusi Kuldīgas restaurācijas centru

Projekta „Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku centra izveide” ietvaros ir izveidota koka restaurācijas darbnīca, kurā darbojās restaurācijas speciālisti, kas gan konsultē vecpilsētā strādājošos uzņēmējus, namīpašniekus un iedzīvotājus, gan veic reālu restaurāciju vecpilsētas ēku atjaunošanai.

Centrā kuldīdzniekiem ir iespēja restauratora uzraudzībā veikt, piemēram, ēkas logu restaurāciju ar jau nodrošinātiem materiāliem, instrumentiem un atbilstošās telpās, kā arī saņemt konsultācijas par konkrētu detaļu atjaunošanu.

Rīko kultūras, sporta un izklaides pasākumus

Lai sekmētu Kuldīgas novada mazo un vidējo uzņēmēju biznesa iespējas, pašvaldība organizē daudzveidīgus pasākumus: tūrisma sezonas atklāšanu „Lido zivis Kuldīgā”, velodienu „Eiropa domā zaļi”, „Kuldīgas vasaras vitrāžas”, Kuldīgas pusmaratonu, Ziemas festivālu „Notici brīnumam!” u.c.