Starptautiskie tiesību akti

UNESCO PASAULES MANTOJUMA LATVIJAS NACIONĀLAIS SARAKSTS

Latvijas Republikas normatīvie akti

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 720 “KULTŪRAS PIEMINEKĻU UZSKAITES, AIZSARDZĪBAS, IZMANTOŠANAS UN RESTAURĀCIJAS NOTEIKUMI”

VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI VALSTS UN VIETĒJĀS NOZĪMES

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2010/9 PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU KULDĪGAS NOVADĀ  KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  29.03.2012.SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 2012/10 UN 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/22)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2010/13 ”PAR KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU, APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU” KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/29)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2010/19 ”PAR REKLĀMAS UN VIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS OBJEKTU IZVIETOŠANU PUBLISKAJĀS VIETĀS KULDĪGAS PILSĒTĀ” KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA DOMES 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/28)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2015/4 ”NODEVA PAR BŪVNIECĪBAS IECERES AKCEPTU VAI BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU KULDĪGAS NOVADĀ”

NR.2014/16 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA DOMES SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2011/1 ”PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZVIETOJAMAS IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKSNES UN ĒKU NUMURZĪMES KULDĪGAS NOVADĀ”

Apstiprināti 29.01.2015., publicēti 28.02.2015., stājas spēkā 01.03.2015.

NR.2013/21 GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  NR.2012/9  ”PAR KULDĪGAS NOVADA SIMBOLIKU”

NOTEIKUMU JAUNĀ REDAKCIJA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

NR. 2014/1 „PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU VALSTS NOZĪMES KULTŪRAS PIEMINEKĻA “KULDĪGAS PILSĒTAS VĒSTURISKAIS CENTRS” TERITORIJĀ ESOŠO ĒKU, KĀ ARĪ LATVIJAS VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTĀ IETVERTO ĒKU RESTAURĀCIJAI UN KONSERVĀCIJAI KULDĪGAS NOVADĀ”