Kuldīgas novada pašvaldības kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:

 • Kapitālpārvaldības un audita nodaļas vadītāja Inga Kaltniece, telefons Nr.63350628, e-pasts inga.kaltniece@kuldiga.lv;
 • Kapitālpārvaldības un audita nodaļas vadītājas prombūtnes gadījumā – Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors Rimants Safonovs, telefons Nr. 63350100, e-pasts rimants.safonovs@kuldigasnovads.lv
Kas ir trauksmes celšana?

Ziņošana par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu tiesību normu pārkāpumu, vai saistošo ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 2. korupciju;
 3. krāpšanu;
 4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 7. būvniecības drošības apdraudējumu;
 8. pārtikas drošības apdraudējumu;
 9. vides drošības apdraudējumu;
 10. darba drošības apdraudējumu;
 11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 15. konkurences tiesību pārkāpumu.

Trauksmes celšana nav ziņošana par pārkāpumu, kas skar tikai personiskās intereses.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziskā persona, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiskā persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Kā var celt trauksmi?

Fiziska persona var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Kuldīgas novada pašvaldībā par tās kompetencē esošajiem jautājumiem šādā kārtībā:

 • Vēršoties pie Kuldīgas novada pašvaldības kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos:
 1. aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un nosūtot uz e-pasta adresi trauksme@kuldiga.lv;
 2. iesniedzot iesniegumu pašvaldības kontaktpersonām papīra dokumenta veidā vai izsakot mutiski klātienē (vēršoties pie pašvaldības kontaktpersonām) un norādot, kas tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

 Iesniegumā norādāma šāda informācija:

 • ziņas par tā iesniedzēju (vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju);
 • pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus;
 • informācija par fiziskajām un juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās ir iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
 • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanu;
 • vai par pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš. Ja par pārkāpumu ir ziņots iepriekš, pievieno atbildi, ja tāda ir saņemta.
 • Vēršoties citā kompetentajā institūcijā, iesniedzot iesniegumu kompetentās institūcijas kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos.

Kompetentā institūcija ir publiskas personas institūcija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, vai institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra — atbilstoši to kompetencei, ja iespējamais pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums vai likumpārkāpums.

Kompetento institūciju kontaktpersonu saraksts trauksmes celšanas jautājumos atrodams www.trauksmescelejs.lv.

 • Vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā vai ar biedrības vai nodibinājuma, t.sk. arodbiedrības vai to apvienības, starpniecību ceļot trauksmi, sniedzot informāciju par iespējamu pārkāpumu publiski, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams izmantot citus trauksmes celšanas mehānismus.

PDF -> Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

DOC -> Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Trauksmes celšanas likums

www.trauksmescelejs.lv