Par Kuldīgas novada bāriņtiesu

Par Kuldīgas novada bāriņtiesas darbības teritoriju noteikta Kuldīgas novada administratīvā teritorija – Kuldīgas pilsēta un Skrundas pilsēta, Alsungas, Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Kurmāles, Padures, Pelču, Turlavas, Laidu, Snēpeles, Kabiles, Vārmes, Rumbas, Rendas, Raņķu, Rudbāržu, Skrundas, Nīkrāces pagasti.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi noteikti Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Galvenā prioritāte  – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskajām un mantiskajām interesēm un tiesībām. Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, tai skaitā lemj parbērna aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu un atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu.Lēmumus pieņem koleģiāli, taču īpašos gadījumos, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus.

Bāriņtiesa Kuldīgas novada pagastu teritorijās Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma uzdevumus.

Bāriņtiesas adrese – Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads.
E-pasts: barintiesa@kuldigasnovads.lv
Tālrunis: 633 22233
Kuldīgas novada bāriņtiesas E-ADRESE

Uzmanību! Sūtot ziņojumus, izmantojot e-adresi, pārliecinaties, ka pie adresātiem ir atzīmēta Kuldīgas novada bāriņtiesa nevis Kuldīgas novada pašvaldība, lai sekmētu ātrāku ziņas apmaiņu.

Bāriņtiesas uzdevumi
 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz EUR 8537;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Bāriņtiesa iekasē valsts nodevas
 • par darījuma akta projekta sagatavošanu — EUR 11,38;
 • par darījuma apliecināšanu — EUR 7,11;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — EUR 18,50;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā — EUR 34,15;
 • par pilnvaras sagatavošanu — EUR 4,27;
 • par pilnvaras apliecināšanu — EUR 2,85;
 • par paraksta apliecināšanu — EUR 2,85;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — EUR 1,42 (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu — EUR 1,42 (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — EUR 0,43 (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu — EUR 4,27;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — EUR 4,27;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — EUR 7,11;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — EUR 4,27;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu — EUR 48,38;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu — EUR 4,27 (par katru lappusi).

Pašvaldības Dome ir pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piemērošanu valsts nodevām, un ģimenēm vai personām, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes vai maznodrošinātās personas statuss, ir noteikts šāds valsts nodevas apmērs:

 • par pilnvaras sagatavošanu – EUR 1, 07;
 • par pilnvaras apliecināšanu – EUR 0, 71;
 • par paraksta apliecināšanu – EUR 0, 71.
Mantinieks un mantojums

Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai.

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar mantojuma saraksta sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecinājuma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājumu izdarīšanu un citu funkciju veikšanu.

Ar katru gadu bāriņtiesas kompetence, tiesības un pienākumi palielinās. Un tikai godprātīgi, nebaidoties pieņemt drosmīgus lēmumus, liekot citu intereses augstāk par savējām un iestājoties par tiem, kas ir bezpalīdzīgi, mēs varēsim nodrošināt šo personu tiesības un intereses.

Bāriņtiesas sastāvs

Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Liene Lācekle
Tālrunis: 63350144, 27875549
E-pasts: LIENE.LACEKLE@KULDIGASNOVADS.LV
Pieņemšanas laiks:

 • pirmdien 15.00 – 18.00;
 • ceturtdien 9.00 – 12.00.

Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze
Inese Leināte
Tālrunis: 63322233; 25612868
E-pasts: INESE.LEINATE@KULDIGASNOVADS.LV

Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Ilze Medniece
Tālrunis:  63322233; 27869194
E-pasts: ILZE.MEDNIECE@KULDIGASNOVADS.LV

Kuldīgas novada bāriņtiesas juriste
Inta Sūna
Tālrunis: 27840953
E-pasts; inta.suna@kuldigasnovads.lv

Bāriņtiesas locekle
Skaidrīte Jurevska
Tālrunis: 63322233; 27020948
E-pasts: SKAIDRITE.JUREVSKA@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Dina Kaminska
Tālrunis: 63351502, 27830370
E-pasts: DINA.KAMINSKA@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Aiga Saulgrieze
Tālrunis:  63354168, 29438220
E-pasts: AIGA.SAULGRIEZE@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Santa Zēlava
Tālrunis: 22008707
E-pasts: SANTA.ZELAVA@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Evita Zīle
Tālrunis:  63322233, 25689057
E-pasts: EVITA.ZILE@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Alda Grīna
Tālrunis: 63322233, 26149851
E-pasts: ALDA.GRINA@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Daiga Kūma
Tālrunis: 63322626, 20236089
E-pasts: DAIGA.KUMA@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Antra Eisaka
Tālrunis: 28306821
E-pasts: ANTRA.EISAKA@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Ina Meistere
Tālrunis: 29378621
E-pasts: INA.MEISTERE@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle
Dace Siliņa
Tālrunis: 20240443
E-pasts: dace.silina@kuldigasnovads.lv

Kuldīgas novada bāriņtiesas sēžu sekretāre
Egita Saulgrieze
Tālrunis: 63322233, 27843081
E-pasts: EGITA.SAULGRIEZE@KULDIGASNOVADS.LV 

Kuldīgas novada bāriņtiesas datu ievades speciāliste
Kristīne Kokoreviča
Tālrunis: 63322233
E-pasts: KRISTINE.KOKOREVICA@KULDIGASNOVADS.LV

Bāriņtiesas locekle (Prombūtnē)
Kristīne Pelce

Kuldīgas novada bāriņtiesas nolikums

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

Barintiesu_etikas_kodekss