Name Designation Email Phone Read More

Speciāliste

KULDĪGAS NOVADA PIEAUGUŠO IZGLĪTOTĀJU PIEDĀVĀJUMS

Neformālās izglītības programmas atļaujas izsniegšana

Neformālās izglītības programmas dod iespēju personai visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības apgūt jaunas un pilnveidot esošās kompetences atbilstoši personības izaugsmes interesēm, valsts vai darba devēja pieprasījumam  (Izglītības likuma 46. panta pirmā daļa)

Atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniedz vai to anulē attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Neformālās izglītības programmas reģistrē attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldībā. Personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas pēc atļaujas saņemšanas. Akreditētas izglītības iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas bez atļaujas saņemšanas (Izglītības likuma 46. panta ceturtā daļa)

Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot neformālās izglītības programmu, ir jāsaņem atļauja pašvaldībā. Tās saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un pavaddokumenti.

Ir izstrādāti Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumi Nr. 395 Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai

Lai saņemtu atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai Kuldīgas novada pašvaldībā, juridiskai vai fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Iesniegums atļaujas saņemšanai neformālās izglītības programmas īstenošanai.
  2. Neformālās izglītības programmas apraksts.
  3. Apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi – paraugs

Aicinām izmantot izstrādātas vadlīnijas neformālās izglītības programmu īstenotājiem: Vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei

Konsultācijas par neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanu iespējamas pie Izglītības pārvaldes speciālists Unas Lepses pa tālruni 26542280, 63322540 vai e-pastu: una.lepse@kuldigasnovads.lv

NVA aicina nodarbinātos un pašnodarbinātos, kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot darba tirgū pieprasītās prasmes, pieteikties dalībai mūžizglītības pasākumos

Lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot zināšanu un prasmju nepārtrauktas pilnveidošanas iespējas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2024.gada 1.martā uzsāk pretendentu pieteikumu pieņemšanu datorzinību izglītības programmu apguvei.

Vairāk informācijas šeit: