Nekustamie īpašumi

Pakalpojumus nodrošina Nekustamo īpašumu nodaļa.
Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301.

Pieņemšanas laiks
Pirmdienās: 15.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 12.00

Kontaktinformācija saziņai telefoniski un e-pastā ŠEIT

Informāciju par pakalpojumu pieteikšanu iespējams saņemt Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301.
Tālrunis: 63322469; 29579618.
Darba laiks
Pirmdienās: 8.00 - 18.00;
Otrdienās: 8.00 - 17.00;
Trešdienās: 8.00 - 17.00;
Ceturtdienās: 8.00 - 17.00;
Piektdienās: 8.00 - 16.00.

Saziņai elektroniski:
- Kuldīgas novada pašvaldības E-ADRESE
- E-pasts: dome@kuldiga.lv
Lai elektroniski sagatavots dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt noformētam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām, parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, jāsatur laika zīmogs.

Adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana vai precizēšana

Atļauja nepilsoņiem zemes iegādei

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana

Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību

Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Kuldīgas un Skrundas pilsētu teritoriju nodošana apsaimniekošanā

Lēmuma par zemes vienības (-u) atdalīšanu vai apvienošanu izsniegšana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, paziņošana un apmaksas veikšanas iespējas

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un samaksas grafika saskaņošana

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes iznomāšana

Pašvaldības dzīvokļu atsavināšana

Pašvaldības zemes vienību atsavināšana

Publisko ūdenstilpju un ūdeņu nomas līguma noslēgšana

Sakņu dārzu bez apbūves tiesībām piešķiršana nomai Kuldīgas novadā

Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Skip to content