Attīstības plānošanas procesa būtisks elements ir uzraudzības sistēmas izveide. Uzraudzības sistēmu veido noteiktie rezultatīvie rādītāji un atbildīgās institūcijas par Attīstības programmas 2014-2020 (turpmāk – Programma 2020) īstenošanu.

Ar šīs sistēmas palīdzību iespējams uzraudzīt Kuldīgas novada teritorijas attīstību, Programmas 2020 īstenošanas rezultātus (apstiprinātā Rīcības plāna un Investīciju plāna ieviešana/realizēšana) un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt šo rezultātu ietekmi ilgākā laika posmā.

Izstrādātie īstenošanas uzraudzības ziņojumi parāda sasniegto un var būt par pamatu Programmas 2020, Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 (turpmāk – Stratēģija 2030), Rīcības plāna vai Investīciju plāna aktualizācijai.

Lai Programmā 2020 un Stratēģijā 2030 ietvertās īstenošanas uzraudzības kārtības nebūtu pretrunā ar šobrīd spēkā esošajiem jomas normatīvajiem aktiem, Ikgadējā novērtējuma dati, iespēju robežās, tiek iekļauti pašvaldības ikgadējā Publiskajā pārskatā (neizstrādājot atsevišķu ziņojumu), bet Novērtējums reizi trīs gados ir izstrādāts par periodu 2014.-2016.gads un ietver sevī arī stratēģisko mērķu novērtējumu.

UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS 2017 – 2019

UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS 2017 – 2019

UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS 2014 – 2016

UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS 2014 – 2016

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 11.12.2012. lēmumu Nr. 87 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Kuldīgas novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam tika piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Šīs procedūras ietvaros tika izstrādāts Vides pārskats, kurā analizēta teritorijas plānojuma atbilstība izvirzītajiem starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības politikas mērķiem un kritērijiem, pamatnostādnēm un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vides pārraudzības valsts birojs savā 20.11.2013. atzinumā noteica termiņu, kādā pašvaldībai jāiesniedz ziņojums par plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, arī Vides pārskatā neparedzētu ietekmi. Izstrādātais Ziņojums pieejams ŠEIT.