Spēkā esošie detālplānojumi

Kuldīgas pilsētā spēkā esošie detālplānojumi

Detālplānojumi – detalizēti teritorijas daļas plānojumi, kurus izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus (tiek izstrādāti pēc vajadzības).

Rūpniecības iela 1 un Rūpniecības iela 3

Ar Kuldīgas novada domes 2023. gada 23. februāra lēmumu (sēdes prot. Nr. 2, p. 105 “Par Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā apstiprināšanu”) apstiprināts Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā.

GEO LATVIJA

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI

Grafiskā daļa

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS PLĀNS

INŽENIERTĪKLI UN VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS

IELU ŠĶĒRSPROFILI

ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTS

ESOŠĀ SITUĀCIJA

 Citi

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Lēmumi un ziņojumi

PUBLIKĀCIJAS LATVIJAS VĒSTNESĪ

PAR “DETĀLPLĀNOJUMS NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM RŪPNIECĪBAS IELA 1 UN RŪPNIECĪBAS IELA 3 KULDĪGĀ” APSTIPRINĀŠANU

ADMINISTRATĪVĀ LĪGUMA PROJEKTS

27.05.2021. LĒMUMS PAR NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

24.09.2020. LĒMUMS

Kuldīgas novadā spēkā esošie detālplānojumi

Ēdoles pagasts 

Kurmāles pagasts 

Laidu pagasts

Nekustamais īpašums „Sidrabes”

Izstrādē esošie detālplānojumi

 

Spēku zaudējušie detālplānojumi

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā (atcelts ar 24.02.2022. lēmumu)

materiāli pieejami šeit – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16309