Medību tiesību iznomāšanas kārtību Kuldīgas novada pašvaldībai piederošajos, piekritīgajos un pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos nosaka  Kuldīgas novada Domes 28.10.2021. apstiprinātie noteikumi “Par Kuldīgas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumu apstiprināšanu”. Ar minēto lēmumu  noteiktā medību tiesību nomas maksa gadā ir 0,50 EUR/ha (nulle euro, piecdesmit centi par vienu hektāru), neskaitot PVN. Minimālā medību tiesību nomas maksa vienam medību tiesību nomniekam (līgumslēdzējam) neatkarīgi no nomā nododamās platības sastāda 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro, nulle centi), neskaitot PVN, gadā.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI NR. 4/KNP “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”

MEDĪBU TIESĪBAS NOMAS IESNIEGUMS

Brīvās medību platības