Kuldīgas novada domes ēka

Kuldīgas novada domes ēka

Kuldīgas domi veido 15 deputāti. Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Pilsētas domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Dome pārstāv iedzīvotāju intereses pašvaldības un valsts līmenī.

Novada domi vada priekšsēdētājs un viņa vietnieki. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās.

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un  komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Kuldīgas novada pašvaldības administrācija.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, Kuldīgas novada domē izveidots Apmeklētāju pieņemšanas centrs.