Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Kuldīgas novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam apstiprināta ar Kuldīgas novada domes 2022. gada 22. decembra lēmumu (prot. nr. 18., p. 152). Attīstības programmas Rīcību un investīciju plāns aktualizēts ar Kuldīgas novada domes 2024. gada 27. jūnija lēmumu (prot. nr. , p. 63).

Kuldīgas novada domes 2024. gada 27. jūnija lēmums “Par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu”

Kuldīgas novada domes 2024. gada 30. maija lēmums “Par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu, precizējot informāciju par projektiem “Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra atjaunošana un pārbūve” un “Kuldīgas ielas pārbūve Skrundā, Kuldīgas novadā”*”

Kuldīgas novada domes 2024. gada 25. aprīļa lēmums “Par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu, precizējot informāciju par 1905. gada parka atjaunošanas projektu*”

KULDĪGAS NOVADA DOMES 2024. GADA 28. MARTA LĒMUMS “Par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu, iekļaujot viedās pašvaldības rīku ieviešanas projektu*”

KULDĪGAS NOVADA DOMES 2024. GADA 25. JANVĀRA LĒMUMS “Par Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu*”

KULDĪGAS NOVADA DOMES 2022. GADA 22. DECEMBRA LĒMUMS (PROT. NR. 18., P. 152) ”PAR KULDĪGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022. – 2028. GADAM APSTIPRINĀŠANU”

KULDĪGAS NOVADA DOMES 2023. GADA 30. NOVEMBRA LĒMUMU (PROT. NR. 15., P. 63) “PAR KULDĪGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.-2028. GADAM RĪCĪBU UN INVESTĪCIJU PLĀNA AKTUALIZĒŠANU”

HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_26267

KULDĪGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2028. GADAM

KULDĪGAS NOVADA AP 1.PIELIKUMS. ILGTSPĒJĪGAS ENERĢĒTIKAS UN KLIMATA RĪCĪBAS PLĀNS

KULDĪGAS NOVADA AP 2. PIELIKUMS. TŪRISMA STRATĒĢIJA

KULDĪGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.-2028. GADAM RĪCĪBU UN INVESTĪCIJU PLĀNS