Kuldīgas novada pašvaldība atbilstoši Zemes pārvaldības likumam, kas stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī un kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību, ir sagatavojusi un Kuldīgas novada Domes 2021. gada 27. maija sēdē apstiprinājusi sarakstu “Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējums”.

Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējumā ietverti dati par īpašuma adresi vai nosaukumu, īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, platību, teritorijas plānojumā noteiktu atļauto izmantošanu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķa kodu, informāciju par iznomāto platību, zemes turpmāko izmantošanas iespēju izvērtējumu, īpašumtiesību statusu, investīcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu teritorijas labāko izmantošanas veidu, kā arī sadaļa par ienākumiem no zemes izmantošanas.

“Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo neapbūvētās zemes un degradēto teritoriju izmantošanas iespēju izvērtējums”.

NEAPBŪVĒTĀS ZEMES UN DEGRADĒTO TERITORIJU PĀRVALDĪBAS SARAKSTS