Kuldīgas novada pašvaldība aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus, kopīpašniekus un apsaimniekotājus pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai saskaņā ar  Kuldīgas novada domes 2023. gada 27. aprīļa sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2023 “Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk tekstā – noteikumi).

Saskaņā ar noteikumiem konkursā var piedalīties Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopība vai apsaimniekotājs.

Līdzfinansējumu var saņemt:

• piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošanai un/vai būvniecībai (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);

• bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai un/vai būvniecībai (ieskaitot aprīkojuma elementus);

• zaļo zonu labiekārtošanai;

• apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei un/vai būvniecībai;

• Attiecināmas būvniecības ieceres, tajā skaitā topogrāfijas izmaksas.

Projektu realizēšanai iespējams saņemt līdzfinansējumu līdz pat 30 000 eur apmērā, nepārsniedzot 15 000 izmaksu vienā gadā. Atbalsta intensitāte līdz 75% no attiecināmajām izmaksām.

Pretendentam pirms projektēšanas uzsākšanas jāpieprasa, jāsaņem un būvniecības iecerē jāievērtē Kuldīgas novada pašvaldības izsniegtie tehniskie noteikumi. Pirms projekta dokumentācijas iesniegšanas Kuldīgas novada būvvaldē, tā jāsaskaņo ar tehnisko noteikumu izsniedzēju – Kuldīgas novada pašvaldību.

Pieteikumu iesniegšanas laiks nav ierobežots, tie tiks pieņemti visu gadu. Pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā vai ar elektronisko parakstu parakstīts pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi DOME@KULDIGA.LV

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar projektu vadītāju Lauri Klestrovu pa tālruni 29969269, 63322564 vai e-pastā lauris.klestrovs@KULDIGASNOVADS.LV

Dokumenti

2022. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Realizētie projekti

2021. gadā

2021. gadā īstenoti divi daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 20 000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 11, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pagalma labiekārtošana” – 10 000 EUR.

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Mucenieku nams 30” – “DZĪKS Mucenieku nams 30 iebrauktuves un stāvlaukuma labiekārtošana” – 10 000 EUR.

Savukārt projektu realizēšanas un līdzfinansējuma apgūšanas termiņš līdz 2021. gada 30. novembrim pagarināts šādiem projektiem:

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana Kalna ielā 14, Kuldīgā”, iesniedzējs SIA “Rietumu nafta LV”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Gaismas ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Baznīcas ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 6249,57 EUR;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Dzintaru ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 10 000 EUR;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Smilšu ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 3348,34 EUR;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Pētera ielā 2 un Pētera ielā 2A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana”, iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kopējais līdzfinansējums 1707,92 EUR.

2020. gadā

Kopumā 2020. gadā visu 14 pagalmu labiekārtošanai atvēlēts pašvaldības līdzfinansējums vairāk nekā 88 tūkstošu EUR apmērā.

Pašvaldība līdzfinansēs šādus no jauna iesniegtos projektus:

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Baznīcas ielā 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana” (ne vairāk kā 6249,57 EUR), iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Dzintaru ielā 10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana” (ne vairāk kā 10 000 EUR), iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Gaismas ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana” (ne vairāk kā 10 000 EUR), iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Gaismas ielā 11, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana” (ne vairāk kā 10 000 EUR), iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;

“DZĪKS Mucenieku nams 30 iebrauktuves un stāvlaukuma labiekārtošana” (ne vairāk kā 10 000 EUR), iesniedzējs DZĪKS “Mucenieku nams 30”;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Pētera ielā 2 un Pētera ielā 2A, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana” (ne vairāk kā 1707,92 EUR), iesniedzējs “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;

“Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkta konteineru laukums ar žogu, iebraucamā ceļa seguma atjaunošana pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skrundas ielā 18, Kuldīgā” (ne vairāk kā 10 000 EUR), iesniedzējs Ludmila Zaharcova;

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Smilšu ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā pagalma labiekārtošana” (ne vairāk kā 3348,34 EUR), iesniedzējs “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Savukārt projektu realizēšanas un līdzfinansējuma apgūšanas termiņš līdz 2020. gada 30. novembrim pagarināts šādiem projektiem:

“Alekšupītes krasta atbalsta mūra atjaunošana Kalna ielā 14, Kuldīgā” (ne vairāk kā 7000 EUR), iesniedzējs SIA “Rietumu nafta LV”;

“Iebrauktuves izveide Alunāna ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” (ne vairāk kā 3182,44 EUR), iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”;

“Kalna ielas 20 pagalma atjaunošana” (ne vairāk kā 1250 EUR) iesniedzējs Dāvids Grāveris;

“Labiekārtošanas darbi Baložu ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” (ne vairāk kā 7000 EUR) iesniedzējs Zigurds Rožkalns;

“Teritorijas labiekārtošana/žoga būvniecība zemes īpašumā “Ābeļkalni”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads” (ne vairāk kā 6610,34 EUR), iesniedzējs ZS “Pilskalni”;

“Žoga izbūve Liepājas ielā 1, Kuldīgā” (ne vairāk kā 2025,14 EUR), iesniedzējs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

2019. gadā

2019. gadā īstenoti pieci projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 21948,48 EUR.

Inita Šmite – žoga un vārtu būvniecībai Jelgavas ielā 38a, Kuldīga, piešķirtais līdzfinansējums – 1780.63 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – žoga izbūvei Liepājas ielā 1, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 2025.14 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – pagalma labiekārtošanai Manģenes ielā 6, Rumbas pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 7000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – pagalma labiekārtošanai Maņģenes ielā 10, Rumbas pagastā, piešķirtais līdzfinansējums – 7000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – dārza aprīkojuma izgatavošanai un montāžai Liepājas ielā 8, piešķirtais līdzfinansējums – 4142.71 EUR.

2018. gadā

2018. gadā īstenoti 3 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 13 092,57 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvei Alunāna ielā 7, Kuldīgā,piešķirtais līdzfinansējums –4 803,29 EUR.

SIA “Rietumu nafta LV” – žoga būvniecībai nekustamajā īpašumā Kalna ielā 14, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums –7 000,00 EUR.

Aija Stengrevica – Raiņa ielas 8 pagalma sakārtošanai Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1 289,28 EUR.

2017. gadā

2017. gadā īstenoti 5 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 29 160.64 EUR.

Monta Brēdiķe – ēkas Abavas ielā 5, Ventas ciemā, Rumbas pagastā, teritorijas labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6972.04 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Gaismas ielā 4, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6978.27 EUR.

Arvis Taube – ēkas Piltenes ielā 4, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2750 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Planīcas ielā 10, Kuldīgā piebraucamā ceļa un autostāvietas labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6095.1 EUR.

Ķelšu iela 2a – autostāvietu izbūvei, teritorijas sakārtošanai Ķelšu ielā 2a, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 6365.23 EUR.

2016. gadā

2016. gadā īstenoti 4 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 19 548.92 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Gaismas ielā 11, Kuldīgā  pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6969.55 EUR.

Jānis Matisons – ēkas Pētera ielā 7, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 7000 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Virkas ielā 22, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 4039.98 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Liepājas ielā 54, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 1539.39 EUR.

2015. gadā

2015. gadā īstenoti 3 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 6938.4 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Jelgavas ielā 38, Kuldīgā  pagalma labiekārtošanai,     piešķirtais līdzfinansējums – 1141.9 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēku Liepājas ielā 54 un Mucenieku ielā 35    pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums –4025.47 EUR.

Liepājas iela 25A – ēkas Liepājas ielā 25A, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums –1771.03 EUR.

2014. gadā

2014. gadā īstenoti 3 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 16 097.6 EUR.

DzĪKS “Nams un saimnieki” – ēkas Mucenieku ielā 30a, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6998.21 EUR.

SIA “Vāverīte” – ēkas Baznīcas ielā 32a, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 3677.25 EUR.

SIA “Kuldīgas vārti” – ēkas Pils ielā 2, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5422.14 EUR.

2013. gadā

2013. gadā īstenoti 16 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 40 441.27 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baložu ielā 3, Kuldīgā sadzīves kanalizācijas un aukstā ūdens pievadu izbūvei, piešķirtais līdzfinansējums – 2882.25 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Annas ielā 7, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 6505.24 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baznīcas ielā 17        , Kuldīgā pagalma labiekārtošanai,     piešķirtais līdzfinansējums – 1602.07 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baznīcas ielā 18        , Kuldīgā sadzīves kanalizācijas rekonstrukcijai, piešķirtais līdzfinansējums – 4221.66 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Kalna ielā 1, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 3263.84 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Lapegļu ielā 6, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2218.31 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – vārtu izbūvei Liepājas ielā 1, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 976.66 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – lieveņa izbūvei Policijas ielā 8, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums –1063.75 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – koka žoga izbūvei un kultūrslāņa norakšanai Liepājas ielā 43, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1519.63 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Policijas ielā 13, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2605.16 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Pureņu ielā 4a, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 1366.8 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – lietus ūdens kanalizācijas izbūvei un pagalma labiekārtošanai Skrundas ielā 12, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1162.39 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – sadzīves kanalizācijas rekonstrukcijai un pagalma labiekārtošanai 1905. gada ielā 17, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 1893.91 EUR.

Ilmārs Rutkovskis – ēkas 1905. gada ielā 5, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 283.93 EUR.

SIA “Zpline” – lietus ūdens drenāžas sistēmas ierīkošana Torņa ielā 6, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 2472.75 EUR.

SIA “RG Centrs” – Alekšupītes dzirnavu dīķa tiltiņa (slūžu) renovācijai Baznīcas ielā 36, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 6402.92 EUR.

2012. gadā

2012. gadā īstenoti 12 projekti, kopējais pašvaldības līdzfinansējums – 46 720.12 EUR.

DzĪKS “Lapegle-4” – ēkas Lapegļu ielā 2, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2446.03 EUR.

SIA “Kuldīgas Siltumtīkli” – gājēju ietves izbūvei Dzintaru ielā 9, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 2731 EUR.

SIA “Kuldīgas Siltumtīkli” – auto stāvlaukuma izbūvei Lapegļu ielā 6, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums –  3699.49 EUR.

SIA “Kuldīgas Siltumtīkli” – autostāvlaukuma izbūvei pie piebraucamā ceļa Gaismas ielā 4, Kuldīgā, piešķirtais līdzfinansējums – 6402.77 EUR.

Liepājas ielas 12 īpašnieki – ēkas Liepājas ielā 12, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 2793.11 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Piltenes ielā 3, Kuldīgā lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanai, saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcijai un pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 4065.17 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Pētera ielā 3, Kuldīgā lietus kanalizācijas izbūvei un pagalma bruģēšanai, piešķirtais līdzfinansējums – 3810.47 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 797.78 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Ķelšu ielā 2, Kuldīgā lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanai  un pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums –  7114.40 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Policijas ielā 10, Kuldīgā lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanai un pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 1319.62 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Gaismas ielā 3, Kuldīgā lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai un pagalma labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums – 5687.93 EUR.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – ēkas Rumbas ielā 6, Kuldīgā pagalma bruģēšanai un labiekārtošanai, piešķirtais līdzfinansējums –5852.35 EUR.