Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada budžets

Ceturtdien, 25. janvārī, Kuldīgas novada domes deputāti apstiprināja Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada budžetu, kurā atlikums uz gada sākumu ir 2,8 miljoni eiro, ieņēmumi plānoti 47,8 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi 50,7 miljonu eiro apmērā.  

“Lai sabalansētu iespējas un vajadzības, šā gada budžeta veidošana bija īpaši sarežģīta – to ietekmē minimālās algas kāpums un pedagogu darba samaksas paaugstināšanās, kā arī sociālo pakalpojumu izmaksas un jaunie pakalpojumi. Par prioritāti esam izvirzījuši līdzšinējā atbalsta saglabāšanu iedzīvotājiem, uzņēmējdarbības attīstību, ilgtspējīgu vidi pilsētā un pagastos, izglītības nozares stiprināšanu un iestāžu mācību vides uzlabošanu, kā arī kultūras vērtības un mantojuma saglabāšanu. Tai pat laikā esam raduši iespēju budžetā iestrādāt ieceres, kuras novada iedzīvotāji ir gaidījuši – Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra un Kuldīgas kultūras centra  pārbūvi, 1905. gada parka attīstību vecpilsētā, Ventas upes kreisās krasta takas izveidi no Mākslas dienu parka līdz Melnai Kolkai, Skrundā – skolas ēkas pārbūves projektēšanu, kā arī pilskalna un tam piegulošās teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde. Alsungā – iecerēts izbūvēt apgaismojumu Ziedlejas estrādē, labiekārtot Vilgāles ezera pludmali un izbūvēt pontonu laipu, Padurē ierīkot sporta laukuma un citus.” saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

Budžets ir sabalansēts

 2024. gada budžets ir sabalansēts un bez deficīta – plānotie ieņēmumi (47,8 miljoni EUR) kopā ar uzkrātajiem naudas līdzekļiem, kā arī saņemamajiem un atmaksājamiem aizņēmumiem nosedz plānotos izdevumus 50,7 miljonu EUR apmērā. Šī gada budžets vērtējams kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpinājums, mērķtiecīgi turpinot Eiropas Savienības fondu piesaisti un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu.

Pamatbudžeta ieņēmumi šogad plānoti par 2,1 miljoniem mazāk nekā sākotnēji bija plānots 2023. gadā. Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots – šogad ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 19,4 milj., kas ir 40,65 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 2,61 miljonus eiro.

Būtisks novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta dotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējums projektiem. Pašvaldība no valsts budžeta mērķdotācijās un dotācijās saņems 22,3 miljonus EUR – 2,97 miljonus eiro mazāk nekā pagājušajā gadā. Vislielākie transfertu ieņēmumi plānoti no valsts budžeta 21,9 miljonu EUR apmērā –  mērķdotācijās pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, 1.-4. klašu brīvpusdienām, interešu izglītībai, pašvaldības autoceļu uzturēšanai un projektu realizācijai, sociāliem pabalstiem un asistentiem, Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanai un izmitināšanai, veselības aprūpes pakalpojumiem Rudbāržos, Nīkrācē un Padurē, projektam “Latvijas skolas soma”, māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam un klientu apkalpošanas centru uzturēšanai.

Ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem plānoti 1.18 miljonus EUR apmērā. Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda – 8,6 miljoni EUR.

2024. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 50,7 miljoni EUR – salīdzinājumā ar 2022. gada, tie ir samazinājušies par 7,1 miljonu. Valstī 2024. gadā tika palielināta minimālā atlīdzība no 620 EUR uz 700 EUR mēnesī, attiecīgi palielinājušās arī atlīdzības izmaksas par 239, 6 tūkstošiem EUR.

Pašvaldības izdevumu apjomu būtiski ietekmē aizņēmumu procentu likmju pieaugums, sastādot izmaksu palielinājumu 840 tūkstošiem EUR un  algu kāpums – tas salīdzinot ar pagājušo gadu, palielinājies par 2,13 milj., t.sk.  atlīdzība izglītībai no mērķdotācijām un arī sociālajā jomā sociālajiem pabalstiem 68 tūkst. EUR.

Atbalsts ģimenēm: brīvpusdienas un rotaļu laukumi pagastos

2024. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekšējos, ir novada iedzīvotāju labklājība un drošība. Atbalstot jaunās ģimenes, arī šogad pašvaldība tām izmaksās jaundzimušā pabalstu, ģimenes, kuru bērniem pusotra gada vecumā nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu licencētas aukles pakalpojumu apmaksai. Licencētu aukļu līdzfinansējumam pašvaldība plānojusi 72 919 EUR.

Neskatoties uz būtisko izmaksu pieaugumu, arī šogad pašvaldība nodrošinās siltas pusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem – otru pusi finansē valsts. Meklējot iespējas, kā ietaupīt budžeta līdzekļus, pašvaldība rosinājusi sakārtot brīvpusdienu sistēmu, veicinot vecāku līdzatbildību savlaicīgi atteikt pusdienas, ja skolēns mācību iestādi neapmeklē.

Skolēni un tehnikuma audzēkņi, kā ierasts, arī šogad varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Vasaras brīvlaikā skolēni varēs lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem.

Turpinot attīstīt ģimenei draudzīgu vidi Kuldīgas novadā, plānota 7 rotaļu laukumu atjaunošana Kuldīgas pilsētā –  (Dzintaru ielā 9, Virkas ielā 22A, Ķelšu ielā) un Alsungas, Rudbāržu, Kurmāles, Ēdoles pagastos.  Iecerēts realizēt arī rotaļu elementu atjaunošanu Nīkrācē un Rudbāržos, uzstādīt jaunus rotaļu elementus Snēpelē un Rendā, bet Padurē izveidot sporta laukumu pie jaunajām mājām.

Tāpat kā līdz šim – arī šogad Kuldīgas novada pašvaldība sniegs atbalstu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas iebrukuma dēļ mājvietu raduši Kuldīgas novadā.

Atbalsts senioriem: līdzfinansējums pansionātiem un svētku pabalsts represētajiem

Sociālai nodrošināšanai 2024. gadā plānoti vairāk nekā 5 miljoni eiro, kuros iekļauti sociālo pabalstu izdevu­mi, sociālās attīstības projektu īstenošana, kā arī pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” un Kuldīgas novada bāriņtiesas darba nodrošināšana.

Arī 2024. gadā nestrādājošie Kuldīgas novadā deklarētie seniori, kuri vecāki par 73 gadiem, varēs izmantot iespēju par 60 EUR gadā braukt sabiedriskajā transportā Kuldīgas novada teritorijā bez maksas. Savukārt 75., 80., 85., 90. un katrā nākamajā dzimšanas dienā līdz 99 gadu vecuma sasniegšanai seniori saņems pabalstu 40 EUR apmērā, bet pabalstu 150 EUR apmērā 100 gadu un katrā nākamajā dzimšanas dienā. Tāpat 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems “zelta pāri”, kuri svin nozīmīgas kāzu gadadienas un laulībā pavadījuši 50, 55, 60, 65 vai 70 gadus.

Pašvaldība turpinās atbalstīt se­niorus, piedāvājot un līdzfinansējot aprūpes mājās, dienas centra un pansionāta pakalpojumu, tai skaitā piešķirot pašvaldības dotāciju Kuldīgas slimnīcai pakalpojumiem Skrundā, Valtaiķos un Kuldīgā.

Pašvaldība finansiāli atbalsta arī politiski represētās personas, nodrošinot iespēju ik gadu novembrī saņemt svētku pabalstu. Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 EUR.

Būtiski paplašinot sociālo pakal­pojumu klāstu, novada iedzīvotājiem pieejamas pakalpojumu sniegšanas vietas – grupu dzīvokļi iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem Leona Paegles ielā 12, Kuldīgā un Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, kā arī dienas ap­rūpes centrs pilngadīgajiem ar garīga rakstura traucējumiem un specializētās darbnīcas Liepājas ielā 14, Kuldīgā un Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Pašvaldība turpinās darbu pie mājokļa vides pieejamības nodro­šināšanas cilvēkiem ar invaliditāti Kuldīgas novadā. Tiks uzsākta jaunas daudzdzīvokļu mājas Planī­cas ielā 12A, Kuldīgā, projektēšana sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām.

Atbalsts iedzīvotāju pilsoniskajai aktivitātei: “Darīsim paši” un pagalmu labiekārtošanas konkurss

Pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, līdzfinansējot iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kuram šogad paredzēts finansējums 34 400 EUR apmērā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā 50 000 EUR. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.

Atbalsts iedzīvotāju veselībai: stipendija ģimenes ārstiem – rezidentiem

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros pašvaldība turpinās piedāvāt aktivitātes un nodarbības veselības veicināšanai. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un motivētu jaunos ģimenes ārstus pēc mācībām darba gaitas turpināt Kuldīgas novadā, pašvaldība ar stipendijām turpinās atbalstīt ģimenes ārstus rezidentus, topošos Kuldīgas slimnīcas ārstus un pedagogus, paredzot finansējumu 55 200 EUR.

Uzņēmējdarbības attīstība: infrastruktūras izbūve un vērienīgi pasākumi

Uzlabojot infrastruktūru un sniedzot atbalstu uzņēmējiem, noslēgsies ERAF projekts “Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”. Projekta ietvaros veikti būvdarbi Virkas kvartālā: Lapegļu, Tehnikas, Virkas, Īsās un Akmens ielās, padarot tās ērtākas gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem. Tiks uzsākts darbs pie Pasta ielas un Jelgavas ielas posma no Pasta līdz Mucenieku ielai un Skolas ielas pārbūves projektēšana, kā arī Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai otrā kārta: Zirņu un Rudzu ielas izbūve. Arī šogad līdzekļi tiks ieguldīti pašvaldības autoceļu atjaunošanai pagastos.

Pašvaldība turpinās rīkot konkursu “Kuldīgas novada Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī Restorānu nedēļu “Taste Kuldīga”. Tāpat uzņēmējdarbības attīstībai sadarbosies ar LIAA un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Notiks starptautiski un novada uzņēmējiem nozīmīgi pasākumi, tostarp WRC Pasaules rallija čempionāts “Tet Rally Latvija”  un citi.

Ieguldījumi izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanā

 Izglītības nozarei izdevumi plānoti 23 437 062 EUR apmērā – to skaitā Izglītības pārvaldes, Digitālo inovāciju centra, pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai, vispārizglītojošo skolu uzturēšanai, skolēnu ēdināšanai, mūzikas, mākslas, sporta skolu un Viduskurzemes pamatskolas attīstības centra uzturēšanai un izglītības attīstības projektiem.

Šogad plānots pabeigt Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra rekonstrukciju 1 590 314 EUR. Tiks uzsākta projektēšana ēku pārbūvei un energoefektivitātes uzlabošanai Virkas ielā 13 un 15 Kuldīgā, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas ēdināšanas bloka atjaunošanai un pārbūvei, kā arī Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas vecā korpusa jumta konstrukciju nomaiņai.

Šogad plānoti rekonstrukcijas darbi Skrundas pamatskolā, ēkas atjaunošanas projektēšanai novirzot 33 tūkstoši eiro, kā arī turpināsies Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve Kalpa ielā 1, Kuldīgā.

Iecerēts uzsākt trīs sporta stadionu pārbūves projektēšanu – Alsungā, Skrundā un A. Grundmaņa stadionam Kuldīgā. Skrundas un Alsungas skolēnu pārvadāšanai pašvaldība iegādāsies divus bezemisiju autobusus un izveidos uzlādes staciju, kā arī tiks papildināts Kuldīgas Centra vidusskolas mācību vides aprīkojums.

Ieguldījums labākai dzīves videi pilsētās un pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgas novadā, iecerēts projektēt Briežu ielas un Zaķu ielas izbūvi un Ielai piegulošo grāvju izbūve Krasta ielā, Vidus ielā, Ventas ielā un Jaunsaimnieku ielā Kuldīgā, kā arī uzlabot gājēju pārejas Mucenieku, Jelgavas un Piltenes ielām Kuldīgā. Tiks uzsākti projektēšanas darbo pie Stāvlaukuma  izbūves Pētera ielā 10 pie Smilšu ielas 5 Kuldīgā.

Pilnveidojot Kuldīgas novada infrastruktūru un apgaismojuma kvalitāti, pašvaldība piesaistījusi finansējumu plašai pārejai uz energoefektīvāko LED apgaismojumu Kuldīgas un Skrundas pilsētā plānotais finansējums  430 453 EUR, kā arī Ēdolē un Mežvaldē. Piesaistot Aizsardzības ministrijas finansējumu, turpinās pārgājienu maršruta “Kalpaka ceļš” izveide. Turpinās ERAF projekta “Kompleksu infrastruktūras izveides un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Ventas ieleja” infrastruktūras izveide un biotopu apsaimniekošana pasākumi dabas liegumā “Ventas ieleja”.

Līdzās infrastruktūras uzlabošanai un lauku ceļu sakārtošanai, Kuldīgas novada pagastos plānoti dažādi attīstības un vides labiekārtošanas projekti. Skrundas pilsētas attīstības projektiem budžetā iezīmēti 130 tūkstoši eiro. Turpināsies Raiņa ielas no Upes ielas līdz Skrundas pilsētas administratīvajai robežai ietves izbūve ar apgaismojumu, kā arī Skrundas pilskalna un tam piegulošās teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde. Skrundā plānoti vairāki projektēšanas darbi – Kuldīgas ielā līdz dzelzceļam, Celtnieku ielas atjaunošana un pārbūve, Raiņa ielas ietves pārbūve 2. posmā no Pērkona ielas līdz Amatnieku ielai, kā arī ēkas Raiņa ielā 11 pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai.

Kurmāles pagastā plānota Vilgāles ezera pludmales labiekārtošana un pontonu laipas izbūve, bet Priedainē – līdzfinansēt  gājēju ietves izbūvi. Īvandē plānota pastaigu takas pie Īvandes muižas labiekārtošana. Pelčos pie Pelču pils iecerēts atjaunot āra trenažierus, bet Laidu pagastā plānota Laidu pils kompleksa labā spārna jumta atjaunošanas darbu dokumentācijas izstrāde. Raņķos iecerēts uzlabot  “Ģimenes centra” zāles apsildes sistēmu, Kabilē atjaunot Kultūras nama skatuves grīdu un estrādi, Vārmē – nomainīt grīdu brīvdabas estrādē “Liepu birzs” Alsungā aktuāla Ziedlejas estrādes apgaismojuma izbūve, Gudeniekos zāles pļāvēja traktora iegāde, Turlavā Kultūras nama ieejas mezgla atjaunošana.

Atbalsts kultūrai un mantojuma saglabāšanai

2024. gadā finansējums plānots kultūras pasākumu, kultūras mantojuma saglabāšanai, muzeju darbības nodrošināšanai, izstāžu rīkošanai un bibliotēkas darbībai, kultūras iestāžu uzturēšanai un pašdarbības māksliniecisko kolektīvu izdevumiem vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā.

Sadarbībā ar Liepājas valstspilsētu un Dienvidkurzemes novada pašvaldību, norit gatavošanās “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.” Turpinās Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūves un atjaunošanas.

Arī šogad notiks novadnieku un pilsētas viesu iemīļoti festivāli –   “Lido zivis,” Hercoga Jēkaba gadatirgus arī Muzeju nakts pasākumi, koncerts “Suitu talanti” un plašas Miķeļdienas svinības Alsungā, Mājas kafejnīcas dienas suitos un pilsētas svētku svinības Skrundā. sadarbībā ar “Latvijas nacionālo karavīru biedrību” tiks rīkots metu konkurss par piemiņas vietu nacionālajiem partizāniem Kabilē.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad pašvaldība lielu vērtību pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. 2024. gadā pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai, šim mērķim paredzēti 120 tūkstoši eiro. Notiks logu apkopes akcija Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem, bet daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai tiks paredzēts atbalsts 50 tūkstošus eiro apmērā.

Budžeta izdevumi 2024. gadā:  50 753 692 EUR, tai skaitā:

 1. Izglītībai – 23 437 062 € (46,18%)
 2. Pašvaldības teritoriju attīstībai un mājokļu apsaimniekošanai – 8 996 380 € (17,73%)
 3. Kultūrai un sportam – 5 376 849 € (10,59%);
 4. Sociālajai aizsardzībai – 5 407 702 € (10,65%)
 5. Vispārējiem vadības izdevumiem – 4 226 111€ (8,33%)
 6. Ekonomiskajai darbībai (autoceļu fonds un tūrisms, Būvvalde) – 2 580 137 € (5,08%)
 7. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 526 100 € (1,04%)
 8. Vides aizsardzībai – 160 306 € (0,32%)
 9. Veselībai – 43 045 € (0,08%)

Pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadā: 47 887 901 EUR:

 1. Nodokļu ieņēmumi– 22 168 905 (46%), t.sk.

1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  19 465 262 EUR ;

1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis –   2 612 143 EUR;
1.3. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm –  91 500 EUR (t.sk. azartspēļu nodoklis 6 500 EUR un dabas resursu nodoklis 85 000 EUR);

 1. Nenodokļu ieņēmumi– 1 710 721 EUR (4%), t.sk.

2.1. Procentu  ieņēmumi no īpašuma pārdošanas – 30 000 EUR;
2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva – 42 791 EUR;
2.3. Naudas sodu un sankciju ieņēmumi –   43 500 EUR;
2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi –  111 830 EUR;
2.5. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un mantas realizācijas –  1 400 000 EUR;

 1. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi– 1,68 miljoni eiro

3.1. Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem(t.sk.ēdināšanas un līdzfinansējuma) – 565 568 EUR;
3.2. Ieņēmumi dokumentu izsniegšanu, nomu un īri, komunālajiem pakalpojumiem – 1 082 351 EUR;
3.3. Citi neklasificētie ieņēmumi(projektu finansējums) –   30 952 EUR;

 1. Transfertu ieņēmumi– 22,33 miljoni EUR t.sk.

4.1. Valsts budžeta transferti(t.sk. mērķdotācijas izglītībai un autoceļu uzturēšanai, ES un valsts budžeta finansējums, PFIF dotācija) – 21 964 404 EUR;
4.3. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām –   365 000 EUR.

KULDIGAS NOVADA PAMATBUDZETS 2024 (PIELIKUMS NR.1)

2024.GADA ZIEDOJUMU TĀME(PIELIKUMS NR.2)

SAISTOSIE NOTEIKUMI 2024. GADA BUDZETAM

PASKAIDROJUMA RAKSTS 2024 GADA BUDZETAM

Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžets

Ceturtdien, 30. martā, Kuldīgas novada domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2023. gada budžetu, kura izdevumi un ieņēmumi plānoti 57,8 miljonu eiro apmērā. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība un drošība, uzņēmējdarbības attīstība, ilgtspējīga dzīves vide pilsētās un pagastos, izglītības nozares stiprināšana un iestāžu mācību vides uzlabošana, kā arī kultūra un mantojums.  

“Galvenie izaicinājumu šī gada budžetā ir patēriņa cenu kāpums, komunālo maksājumu pieaugums un aizņēmumu procentu likmju pieaugums no 0,25% aizņēmuma apkalpošanas izmaksām uz 4,6%. Izmaksu kāpums ir arī sociālajai sfērai – pabalstiem un algām. Tai pat laikā esam raduši iespēju budžetā iestrādāt ieceres, kuras novada iedzīvotāji ir gaidījuši – Kuldīgas kultūras centra un Bērnu un jauniešu centra pārbūvi, Skrundā – skolas ēkas pārbūves projektēšanu, Alsungā – Ziedulejas estrādes pārbūvi. Esam piesaistījuši Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu plašai pārejai uz energoefektīvāko LED apgaismojumu Kuldīgā un Skrundā.

Gandarījums, ka Kuldīga pietuvojusies UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam – plānots, ka par Kuldīgas uzņemšanu tiks lemts UNESCO pasaules komitejas sanāksmē septembrī Saūda Arābijā. Notiks arī novadam nozīmīgi kultūras un tūrisma pasākumi, ap 600 mūsu novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki dosies uz  Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā.

Visi Kuldīgas novada skolēni turpinās saņemt brīvpusdienas – šim mērķim no pašvaldības budžeta esam iezīmējuši teju miljons eiro, iegādāsimies arī trīs jaunus skolēnu autobusus,“ saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

budget 1

Budžets ir sabalansēts

2023 gada budžets ir sabalansēts un bez deficīta – plānotie ieņēmumi (49,9 miljoni EUR) kopā ar uzkrātajiem naudas līdzekļiem, kā arī saņemamajiem un atmaksājamiem aizņēmumiem (7,9 miljoni EUR) nosedz plānotos izdevumus 57,8 miljonu EUR apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumi šogad plānoti par 9,6 miljoniem vairāk nekā sākotnēji bija plānots 2022. gadā. Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots – šogad ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 18,2 miljonu eiro apmērā, kas veido 36% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 2,9 miljonus eiro – par 837 tūkstošiem vairāk nekā pērn. Dome lēmusi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, kā arī 2023. gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 % no kadastrālās vērtības par vidi degradējošajām būvēm.

Būtisks novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta dotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējums projektiem. Pašvaldība no valsts budžeta mērķdotācijās un dotācijās saņems 25,3 miljonus EUR – 5,9 miljonus eiro vairāk nekā pagājušajā gadā. Vislielākie transfertu ieņēmumi plānoti no valsts budžeta 10,5 miljonu EUR apmērā –  mērķdotācijās pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, 1.-4. klašu brīvpusdienām, pašvaldības autoceļu uzturēšanai un projektu realizācijai.

budget 6

Ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem plānoti 5,2 miljonus EUR apmērā un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti – 95,2 tūkstošu EUR apmērā. Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda – 9,5 miljoni EUR.

budget 4

2023. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 57,8 miljoni EUR – salīdzinājumā ar 2022. gada, tie ir lielāki par 11,2 miljoniem. Pašvaldības izdevumu apjomu būtiski ietekmē aizņēmumu procentu likmju pieaugums no 0,25% aizņēmuma apkalpošanas izmaksām uz 4,6% maksājumiem, sastādot izmaksu palielinājumu 550 tūkstošiem EUR un  algu kāpums – tas salīdzinot ar pagājušo gadu, palielinājies par 1,6 miljonu, kā arī  izdevumi izglītībai no mērķdotācijām 1,2 miljoni EUR  un arī sociālajā jomā sociālajiem pabalstiem 0,8 miljoni EUR.

Budžets 2023 22222

Atbalsts ģimenēm: brīvpusdienas un licencētas aukles pakalpojumi

2023. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekšējos, ir novada iedzīvotāju labklājība un drošība. Atbalstot jaunās ģimenes, arī šogad pašvaldība tām izmaksās jaundzimušā pabalstu, ģimenes, kuru bērniem pusotra gada vecumā nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu licencētas aukles pakalpojumu apmaksai. Licencētu aukļu līdzfinansējumam pašvaldība plānojusi 71 412 EUR.

Neskatoties uz būtisko izmaksu pieaugumu, arī šogad pašvaldība apmaksās brīvpusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem – otru pusi finansē valsts.

Skolēni un tehnikuma audzēkņi, kā ierasts, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Vasaras brīvlaikā skolēni varēs lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem.

Turpinot attīstīt ģimenei draudzīgu vidi Kuldīgas novadā, plānota 7 rotaļu laukumu projektēšana Kuldīgas pilsētā –  (Dzintaru ielā 9, Virkas ielā 22A, Ķelšu ielā) un Alsungas, Rudbāržu, Kurmāles, Ēdoles pagastos. Ar “LEADER” sabiedriskā labuma projektu finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu tiks realizēts projekts “Rotaļu laukuma izbūve Skrundā, Dārza ielas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmā” un  “Atpūtas laukuma un teritorijas labiekārtošana Snēpeles pagasta centrā”.

Tāpat kā līdz šim – arī šogad Kuldīgas novada pašvaldība sniegs atbalstu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas iebrukuma dēļ mājvietu raduši Kuldīgas novadā.

Atbalsts senioriem: līdzfinansējums pansionātiem un svētku pabalsts represētajiem

Arī 2023. gadā nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems “zelta pāri,” kuri svin nozīmīgas kāzu gadadienas.

Pašvaldība turpinās atbalstīt seniorus, piedāvājot un līdzfinansējot aprūpes mājās, dienas centra un pansionāta pakalpojumu, tai skaitā pašvaldības dotāciju “Kuldīgas slimnīcai” pakalpojumiem Skrundā, Valtaiķos un Kuldīgā 250 tūkstošus eiro apmērā.

Deputāti lēmuši finansiāli atbalstīt arī politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus – valsts pensiju saņēmēji turpmāk ik gadu novembrī varēs saņemt svētku pabalstu. Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 eiro.

Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, radot apstākļus, ka šīm personām ir iespējas dzīvot kopā ar savām ģimenēm. Projekta “Kurzeme visiem” izmaksas plānotas 510 134 EUR.

2023. gadā noslēgsies divi ERAF projekti –  “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” un “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Kuldīgas novada Skrundas teritorijā”. Šo projektu ietvaros tiks atklāti grupu dzīvokļi iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām L.Paegles ielā 12, Kuldīgā un Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, kā arī dienas centri un specializētās darbnīcas Liepājas ielā 14. Kuldīgā un Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Atbalsts iedzīvotāju pilsoniskajai aktivitātei: “Darīsim paši” un pagalmu labiekārtošanas konkurss

Pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, līdzfinansējot iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kuram šogad paredzēts finansējums 34 400 EUR apmērā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā 70 000 EUR. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.

Atbalsts iedzīvotāju veselībai: stipendija ģimenes ārstiem – rezidentiem

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros pašvaldība turpinās piedāvāt aktivitātes un nodarbības veselības veicināšanai. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un motivētu jaunos ģimenes ārstus pēc mācībām darba gaitas turpināt Kuldīgas novadā, pašvaldība ar stipendijām turpinās atbalstīt trīs ģimenes ārstus rezidentus, topošos Kuldīgas slimnīcas ārstus un mūzikas pedagogus, paredzot finansējumu 44 460 EUR.

Uzņēmējdarbības attīstība: infrastruktūras izbūve un vērienīgi pasākumi

Uzlabojot infrastruktūru un sniedzot atbalstu uzņēmējiem, turpināsies ERAF projekts “Kuldīgas pilsētas austrumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”. Projekta ietvaros tiks turpināti būvdarbi Virkas kvartālā: Lapegļu, Tehnikas, Virkas, Īsās un Akmens ielu pārbūve un atjaunošana, padarot tās ērtākas gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem. Pasta ielas un Jelgavas ielas posma no Pasta līdz Mucenieku ielai un Skolas ielas pārbūves projektēšana, kā arī pašvaldības autoceļu atjaunošana pagastos.

Pašvaldība turpinās rīkot konkursu “Kuldīgas novada Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī Restorānu nedēļu “Taste Kuldīga”. Tāpat pašvaldība turpinās sadarboties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

2023.gadā plānots pabeigt realizēt 2022.gadā iesāktos Granta konkursa uzņēmējiem projektus paredzot finansējumu 7 025 EUR apmērā un plānots jauns konkurss 2023.gadā paredzot finansējumu 30 000 EUR apmērā.

Notiks starptautiski un novada uzņēmējiem nozīmīgi pasākumi – FIA Eiropas rallija posmā Tet Rally Liepāja pulcēs labākos rallija braucējus, bet uz čempionātu Padures pagastā ieradīsies arāji no visas pasaules.

budget 5

Ieguldījumi izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanā

Šogad  noslēgsies ERAF projekts “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kura ietvaros jau drīzumā tiks pabeigti būvdarbi objektā Kuldīgas Centra vidusskolas telpu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana – plānots, ka skola durvis skolēniem un pedagogiem vērs šī gada septembrī, bet pavasarī tiks atklāts skolas sporta stadions. Papildus, šī projekta ietvaros turpināsies Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas sporta zāles atjaunošana. Šogad plānots veikt arī Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra rekonstrukciju. Tiks uzsākta projektēšana ēku pārbūvei un energoefektivitātes uzlabošanai Virkas ielā 13 un 15 Kuldīgā, kā arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas bloka atjaunošanai un pārbūvei.

Norit darbi pie Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju parka izveides Kalpaka ielā 1, kur pašvaldības līdzfinansējums plānots 298 243 EUR apmērā. Rendas pagastā “Podniekos” plānots pārbūvēt bibliotēku par pirmsskolas izglītības iestādi, tiks uzsākta Skrundas skolas ēkas atjaunošanas un pārbūves projektēšana, tostarp telpu pielāgošana un izbūve Skrundas mūzikas skolas vajadzībām.

Skolēnu pārvadāšanai tiks iegādāti trīs autobusi Turlavas un Skrundas pagasta pārvaldēm, kā arī Viduskurzemes pamatskolas attīstības centram par kopējo finansējumu 382 844 EUR. Kuldīgas novada pašvaldība piesaistījusi Eiropas Atveseļošanās fonda finansējumu projektu konkursā par bezemisiju transporta līdzekļu iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Ieguldījums labākai dzīves videi pilsētās un pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgā, šogad tiks pabeigta Rātskunga ielas izbūve, kā arī ceļu satiksmes drošības uzlabošana veicot gājēju pāreju pārbūvi. Norisināsies projektēšanas darbi pie Upes, Pelču, Briežu, Zaķu ielu pārbūves.

Pilnveidojot Kuldīgas novada infrastruktūru un apgaismojuma kvalitāti, pašvaldība piesaistījusi finansējumu plašai pārejai uz energoefektīvāko LED apgaismojumu Kuldīgas un Skrundas pilsētās  – projekta ietvaros plānots uzstādīti 1019 gaismu izstarojošu diožu LED tipa gaismekļi. Piesaistot Aizsardzības ministrijas finansējumu, turpinās pārgājienu maršruta “Kalpaka ceļš” izveide. Turpinās ERAF projekta “Kompleksu infrastruktūras izveides un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Ventas ieleja” infrastruktūras izveide un biotopu apsaimniekošana pasākumi dabas liegumā “Ventas ieleja”, plānotais finansējums 1,2 miljonu EUR.

Līdzās infrastruktūras uzlabošanai un lauku ceļu sakārtošanai, Kuldīgas novada pagastos plānoti dažādi attīstības un vides labiekārtošanas projekti. Skrundas pilsētā plānota rotaļu laukuma izbūve Dārza ielas daudzdzīvokļu namu iekšpagalmā 72 317 ERU apmērā, turpināsies Parka ielas seguma atjaunošana un ūdensapgādes sistēmas izbūve,  kā arī sadzīves kanalizācijas, ūdensapgādes sistēmas izbūve  un ielas seguma atjaunošana Rūpniecības ielā. Vēl Skrundā tiks sākta Kuldīgas ielas posmā līdz dzelzceļam projektēšana.

Atbalsts kultūrai un mantojuma saglabāšanai

Kuldīga pietuvojusies UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam – plānots, ka par Kuldīgas uzņemšanu tiks lemts UNESCO pasaules komitejas sanāksmē šī gada septembrī Saūda Arābijā. Gluži tāpat kā līdz šim, arī šogad pašvaldība lielu vērtību pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. 2023. gadā pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Notiks logu apkopes akcija Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem.

Viens no lielākajiem šī gada kultūras dzīves notikumiem ir  Dziesmu un Deju svētki, kas notiks no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā. No Kuldīgas novada svētkiem pošas ap 600 dalībnieki – kori,  deju, folkloras un lietišķās mākslas kolektīvi,  ansambļi un amatierteātris.

Sadarbībā ar Liepājas valstspilsētu un Dienvidkurzemes novada pašvaldību, norit gatavošanās “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.” Turpinās Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana, kā arī darbs pie Kuldīgas novada muzeja atvērtā krājuma izveides.

Arī šogad notiks kuldīdznieku un pilsētas viesu iemīļoti festivāli –  “Kuldīgas vasaras vitrāžas,” starptautisks klaviermūzikas festivāls “Piano Kuldīga” mākslas festivāls ““Cooldiga Art Festival,” kā arī teātra festivāls “Teātris ir visur.” Aktīvo tūrisma sezonu tradicionāli ievadīs palu šovs “Lido zivis” un turpinās Hercoga Jēkaba gadatirgus. Notiks koncertu cikls “Kalna pagalms,” arī Muzeju nakts pasākumi un Kuldīgas novada rezidences radošajiem autoriem pagastos.

Pagastos iecerēts labiekārtot nozīmīgus kultūras dzīves centrus un rīkot dažādus pasākumus. Alsungā atjaunos Ziedulejas estrādi– projekta būvniecības izmaksas ir 128,4 tūkstoši eiro, no tiem lielāko daļu – 87,9 tūkstošus segs pašvaldība, bet pārējo līdzfinansēs no Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Turpināsies Alsungas viduslaiku pils Dienvidu korpusa torņa logu un ārdurvju restaurācija, plānots pabeigt pils ekspozīcijas izveidi. Alsungas pusē notiks koncerts “Suitu talanti”, Mājas kafejnīcas dienas suitos, plašas Miķeļdienas svinības. Turpināsies Pelču pils vēsturiskās bibliotēkas kāpņu restaurācijas un “Stāstu skapju” ekspozīcijas izveide,” sadarbībā ar “Latvijas nacionālo karavīru biedrību” tiks rīkots metu konkurss par piemiņas vietu nacionālajiem partizāniem Kabilē.  Skrundā arī šogad notiks pilsētu svētku svinības un notiks Kuldīgas novada senioru saiets. Noslēdzot pagastu ģerboņu izstrādes projektu, tiks pabeigts darbs pie Raņķu, Vārmes un Rudbāržu pagasta ģerboņiem.

budget 3

Budžeta izdevumi 2023. gadā:  57 866 695 EUR, tai skaitā:

1. Izglītībai – 25 662 461 EUR (44,30%);
2. Pašvaldības teritoriju attīstībai un mājokļu apsaimniekošanai – 11 702 308 EUR (20,20 %);
3. Kultūrai un sportam – 6 061 901 EUR (10,47 %);
4. Sociālajai aizsardzībai – 7 643 081 EUR (13,20 %);
5. Vispārējiem vadības izdevumiem – 3 769 625 EUR (6,51%);
6. Ekonomiskajai darbībai (autoceļu fonds un tūrisms, Būvvalde) – 2 299 787 (3,97 %);
7. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 516 648 EUR (0,89 %);
8. Vides aizsardzībai – 173 970 EUR (0,30 %);
9. Veselībai – 36 914 EUR (0,06 %)

Pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadā: 49 966 197 EUR:

1. Nodokļu ieņēmumi –  21 288 369 (43%), t.sk.

1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  18 240 000 EUR ;
1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis –   2 959 369 EUR;
1.3. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm –  89 000 EUR (t.sk. azartspēļu nodoklis 4 000 EUR un dabas resursu nodoklis 85 000 EUR);

2. Nenodokļu ieņēmumi – 1458 615 EUR (3%), t.sk.

2.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – 15 000 EUR;
2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva – 44 496 EUR;
2.3. Naudas sodu un sankciju ieņēmumi –   28 000 EUR;
2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi –  94 119 EUR;
2.5. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un mantas realizācijas –  1 277 000 EUR;

3. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 1 489 869 (3%);

3.1. Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem(t.sk.ēdināšanas un līdzfinansējuma) – 501 576 EUR;
3.2. Ieņēmumi dokumentu izsniegšanu, nomu un īri, komunālajiem pakalpojumiem – 935 959 EUR;
3.3. Citi neklasificētie ieņēmumi(projektu finansējums) –   52 334 EUR;

4. Transfertu ieņēmumi – 25 729 344 EUR (51 %), t.sk.

4.1. Transferti no valsts budžeta daļēji finansētam atvasinātām publiskām personām – 95 259 EUR;
4.2. Valsts budžeta transferti(t.sk. mērķdotācijas izglītībai un autoceļu uzturēšanai, ES un valsts budžeta finansējums, PFIF dotācija) – 25 303 285 EUR;
4.3. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām –   330 800 EUR.
KULDĪGAS NOVADA KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA PLĀNA PROJEKTS 2023. GADAM
INFORMĀCIJA PAR AMATPERSONU UN DARBINIEKU MĒNEŠALGAS APMĒRU SADALĪJUMĀ PA AMATU GRUPĀM KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJĀ 2023. GADĀ

Kuldīgas novada pašvaldības 2022. gada budžets

Ceturtdien, 23. decembrī, Kuldīgas novada domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2022. gada budžetu. Tas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība un drošība, uzņēmējdarbības attīstība, kvalitatīva dzīves vide pilsētās un pagastos, izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, kultūra un mantojums.

“Vēlos pateikt paldies par Kuldīgas novada pašvaldības administrācijas sagatavoto, un šobrīd jau apstiprināto budžetu. Tā veidošanas laikā ir notikušas vairāk kā 60 sarunas ar iestāžu, kapitālsabiedrību, struktūrvienību un nodaļu vadītājiem. Pieprasījumi par vairāk kā 5 miljoniem eiro pārsniedza mūsu iespējas, tāpēc, visticamāk, īsti apmierināto nav. Bet budžets ir sabalansēts, tajā ir ievērtētas un iekļautas bijušo novadu iestrādes, kā arī iesāktas vairākas jaunas, kā piemēram, izveidots Suitu kultūrvēstursikā mantojuma centrs, Digitālais inovāciju centrs, attīstīta stipendiju programma jaunajiem ārstiem un citas,” pauž Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Budžets ir sabalansēts

2022. gada budžets ir budžets, kas veidots pēc administratīvi teritoriālās reformas apvienojot trīs novadus Kuldīgas novada pašvaldību, Skrundas novada pašvaldību un Alsungas novada pašvaldību. Budžets ir sabalansēts un plānotie ieņēmumi (40,3 miljoni EUR) kopā ar uzkrātajiem naudas līdzekļiem, kā arī saņemamajiem un atmaksājamiem aizņēmumiem nosedz 46,6 miljonu EUR apmērā plānotos izdevumus.

Starpību 6 280 758 EUR starp izdevumiem  un ieņēmumiem sedz ar naudas atlikuma starpību 5 150 657 EUR (naudas atlikumam uz gada sākumu 5 395 642 EUR atskaitot atlikumu uz gada beigām 244 985 EUR, un finansējums no aizņēmumiem 1 130 101 EUR (saņemamiem aizņēmumiem 3 452 771 EUR atskaitot atmaksājamās pamatsummas 2 322 670 EUR).

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2022. gadā plānoti 40,3 miljoni EUR. Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais Pašvaldības ieņēmumu avots. 2022.gadā plānoto nodokļu ieņēmumi ir  18 243 809 EUR, kur lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim. 2022.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību ir pašvaldībām 75% apmērā.

Savukārt, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) plānots iekasēt 2 121 856 EUR apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 295 000 EUR apmērā. Pašvaldības dome ir lēmusi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, kā arī 2022. gadā tiek saglabāta NĪN likme  3 procenti no kadastrālās vērtības par vidi degradējošajām būvēm.

Pašvaldība šogad saņems no valsts budžeta kā mērķdotācijas un dotācijas 19,33 miljonus EUR. Vislielākie transfertu ieņēmumi plānoti saņemt no valsts budžeta 7, 77 miljonu EUR apmērā mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, 1.-4. klašu brīvpusdienām, pašvaldības autoceļu uzturēšanai un projektu realizācijai. Ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem projektu īstenošanas un avansi projektu priekšfinansēšanai 3,62 miljonus EUR un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 148 tūkstošu EUR apmērā. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 7,77 miljonus EUR.

Savukārt 2022. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 46,6 miljoni EUR – salīdzinājumā ar 2021. gada budžeta izdevumiem tie ir palielinājušies par 405 750 EUR.

Atbalsts ģimenēm

2022. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekšējos, ir novada iedzīvotāju labklājība. Atbalstot jaunās ģimenes, arī 2022. gadā pašvaldība tām izmaksās 2020. gadā ieviesto jaundzimušā pabalstu. To var saņemt, ja bērniņš un vismaz viens no vecākiem vismaz sešus mēnešus pirms bērniņa piedzimšanas ir deklarēts Kuldīgas novadā. Tās ģimenes, kuru bērniem pusotra gada vecumā nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu licencētas aukles pakalpojumu apmaksai.

Kā līdz šim, pašvaldība apmaksās brīvpusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem – otru pusi finansē valsts.

Skolēni un tehnikuma audzēkņi, kā ierasts, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Vasaras brīvlaikā skolēni varēs lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem.

Atbalsts senioriem un citām sociālajām grupām

Arī 2022. gadā nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas. Pašvaldība turpinās atbalstīt seniorus, piedāvājot un līdzfinansējot aprūpes mājās, dienas centra un pansionāta pakalpojumu, kā arī sadarbojoties ar Kuldīgas senioru skolu.

Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, radot apstākļus, ka šīm personām ir iespējas dzīvot kopā ar savām ģimenēm. Projekta “Kurzeme visiem” izmaksas plānotas 148 933 EUR.

2022. gadā turpinās realizēt ERAF projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide”. Šī projekta ietvaros tiek veikti projektēšanas darbi un rekonstrukcija ēkām Liepājas ielā 14, L.Paegles ielā 12, Kuldīgā un Nīkrāces pagasta Dzeldā, Dīķu ielā 1.

Kuldīgā plānota nakts patversmes pakalpojuma izveide Stacijas ielā 6.

Atbalsts iedzīvotāju pilsoniskajai aktivitātei

Pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, līdzfinansējot viņu iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.

Atbalsts iedzīvotāju veselībai

Pašvaldība apņēmusies sniegt visu iespējamo atbalstu iedzīvotāju brīvprātīgai vakcinācijai pret Covid-19, lai vakcinācija noritētu raiti un profesionāli. Pašvaldība turpinās atbalstīt Kuldīgas slimnīcas pārraudzīto vakcinācijas punktu vieglatlētikas manēžā un palīdzēs organizēt vakcināciju.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros pašvaldība turpinās piedāvāt iedzīvotājiem aktivitātes un nodarbības veselības veicināšanai. Lai Kuldīgas slimnīcā pietiktu ārstu un medicīnas māsu, kas var profesionāli parūpēties par iedzīvotāju veselību, pašvaldība turpinās maksāt stipendijas studentiem – topošajiem “Kuldīgas slimnīcas”  ārstiem  un medmāsām. Kā arī ar stipendijām atbalstīs ģimenes ārstus rezidentus.

Uzņēmējdarbības attīstībai 

Uzlabojot infrastruktūru un sniedzot atbalstu uzņēmējiem, turpināsies Zāģu ielas pārbūve. Tiks izbūvēta ietve Ēdoles ielā no Alsungas ielas līdz apvedceļam, savienojot ar atjaunoto Ēdoles ielu. Norisināsies vairāku ielu, tostarp Lapegļu, Tehnikas, Virkas, Īsās un Akmens ielu pārbūve un atjaunošana. Pasta ielas un Jelgavas ielas posma no Pasta līdz Mucenieku ielai un Skolas ielas pārbūves projektēšana.

Pašvaldība turpinās rīkot konkursu “Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī Restorānu nedēļu “Taste Kuldīga”. Tāpat pašvaldība turpinās sadarboties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Ieguldījumi izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanā

2022. gadā notiks Kuldīgas novada  izglītības stratēģijas 2022.-2027.gadam iztrāde. Turpināsies Kuldīgas Centra vidusskolas telpu atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu, kā arī stadiona izbūve. Kuldīgas 2. vidusskolas sāksies sporta zāles atjaunošana. Sāksies darbi pie Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ventilācijas sistēmas ierīkošana. Turpināsies Bērnu un jauniešu centra rekonstrukcija.

Turpināsies būvdarbi ēkas Kalpaka ielā 2 un 4 un labiekārtojot teritoriju Kuldīgas radošā kvartāla vajadzībām. Tāpat tiks uzsākti darbi pie Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju parka izveidei Kalpaka ielā 1.

Labākai dzīves videi pilsētās un pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgā, šogad iecerēts uzbūvēt gājēju pāreju un apgaismojumu Stendes ielā pie Kuldīgas vecā tilta. Stendes ielas stāvlaukumā iedzīvotāju un tūristu ērtībām taps jauna publiskā tualete, bet 1905. gada parkā atjaunos strūklaku un tai piegulošo teritoriju. Turpināsies darbs arī pie Ventas rumbas izgaismošanas. Norisināsies projektēšanas darbi pie Ēdoles ielas posma pārbūves un ūdensvada inženiertīklu būvniecības, Rātskunga ielas pārbūves, Rudzu un Zirņu ielas būvniecības un Upes ielas pārbūves. Kā arī projektēs sadzīves kanalizācijas un ūdensvada inženiertīklus Dzelzceļa, Tīruma, Laimdotas, Priežu un Kraujas ielā. Tiks izveidots vienotā klientu apkalpošanas centra Pilsētas laukumā 2.

Turpināsies bērnu rotaļu laukumu būvniecība Saules un Rožu ielā, Kuldīgā, Padurē un Turlavā. Jaunu rotaļu laukumu projektēšana.

Skrundā plānota Skrundas autoosta darbības uzsākšana pēc rekonstrukcijas. Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā un Skolas ielas Jaunmuižā pārbūve un atjaunošana. Paegļu ielas u.c. prioritāro ielu Skrundas pilsētā projektēšana. Apkures ierīkošana Liepājas ielā 5. Plānota skolēnu autobusa iegāde un tikaplašinātas video novērošanas iespējas.

Pagastos bez īpašās vērības, kas jau vairākus gadus pievērsta lauku ceļu sakārtošanai. Ēdolē plānota Dzirnavu dīķa dārza labiekārtošana, Gudeniekos – kultūras nama fasādes atjaunošana, Īvandē – pastaigu takas pilnveidošana, bet Kabilē – pieturvietas izbūve pagasta centrā. Kurmālē uzstādīs apgaismojumu pie rotaļu laukuma Priedainē, Laidos uzstādīs apgaismojumu Sermītē, Padurē projektēs apgaismojumu V1281 Ķimale-Padure-Deksne, Pelčos notiks pieturvietas izbūve pagasta centrā, tā pat arī Rendā tiks izbūvēta pieturvieta pagasta centrā. Rumbas pagastā notiks administratīvās ēkas «Atvasītes» iekštelpu remonts, Snēpelē atjaunos basketbola laukumu, Turlavā notiks apgaismojuma projektēšana pagasta centrā no Kuldīgas-Aizputes ceļa līdz ceļam Turlava-Snēpele, jauna skolēnu autobusa iegāde, bet Vārmē elektrības pieslēguma ierīkošana un elektrolīnijas rekonstrukcija brīvdabas estrādē “Liepu birzs”. Alsungā plānota atbalsta mūra stiprināšana pie pamatskolas, publiskās tualetes pārbūves projektēšana Rožlaukuma zaļajā zonā, automašīnas iegāde. Raņķos tiks izbūvēta stāvvietu Ventas ielā, Rudbāržos – gaiteņu remonts un logu nomaiņa pagasta pārvaldes ēkā, Nīkrācē – rotaļu laukuma elementu iegāde, skolēnu autobusa iegāde.

Atbalsts kultūrai un mantojuma saglabāšanai

Lielu vērību pašvaldība pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. Kā līdz šim, pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Piedalīšanās nominācijas “Kuldīga/Goldingena Kurzemē” UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam izvērtēšanas procesā. Plānota valsts nozīmes vēsturiskās vietas “Adatu fabrika”: Kuldīgas radošā kvartāla atklāšana un darbības uzsākšana Kalpaka ielā 2 un 4. 2022. gadā tiks uzsākta Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana. Kuldīgas novada muzeja atvērtā krājuma izveide. Izstrādās vienotu atalgojuma sistēmu amatiermākslas kolektīvu vadītājiem novadā.

Alsungā plānota Suitu kultūrvēsturiskā mantojuma centra izveide. Alsungas pils Dienvidu korpusa logu un durvju restaurācija un Alsungas pils ekspozīcijas izveide.

Uzziņai

Budžeta izdevumi 2022. gadā: 46 642 340, tai skaitā:

1. Izglītībai – 22 083 068 EUR (47,35 %);
2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (mājokļa attīstība, teritoriju attīstība, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas lietišķie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes, pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība) – 8 207 888 EUR (17,60 %);
3. Kultūrai un sportam – 4 204 479 EUR (9,02 %);
4. Sociālajai aizsardzībai – 6 108 309 EUR (13,10 %);
5. Vispārējiem vadības izdevumiem – 3 643 610 EUR (7,82%);
6. Ekonomiskajai darbībai (autoceļu fonds) – 1 371 739 EUR (2,94 %)
7. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 457 660 EUR (0,99 %);0
8. Vides aizsardzībai – 170 000 EUR (0,37 %);
9. Veselībai – 395 587 EUR (0,85 %).

Pamatbudžeta ieņēmumi 2022. gadā: 40 361 572 EUR:

1. Nodokļu ieņēmumi – 18 243 809 EUR (45%), t.sk.

1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 15 774 953 EUR ;
1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis – 2 416 856 EUR;
1.3. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm – 52 000 EUR (t.sk. azartspēļu nodoklis 2 000 EUR un dabas resursu nodoklis 50 000 EUR);

2. Nenodokļu ieņēmumi – 981 713 EUR (2%), t.sk.

2.1. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – 15 000 EUR;
2.2. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva – 45 333 EUR;
2.3. Naudas sodu un sankciju ieņēmumi – 25 000 EUR;
2.4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi – 80 080 EUR;
2.5. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un mantas realizācijas – 816 300 EUR;

3. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 1 419 598 (3,5%);

4. Transfertu ieņēmumi – 19 716 452 EUR (49 %), t.sk.

4.1. Valsts budžeta transferti 19 183 333 EUR, t.sk.

4.1.1. Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim – 7 776 561 EUR;
4.1.2. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 7 778 104 EUR;
4.1.3. Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) – 3 628 668 EUR;

4.2. Transferti no citām pašvaldībām (izglītības funkciju nodrošināšanai) – 384 620 EUR.

4.3. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti – 148 499 EUR.

INFORMĀCIJA PAR PIEMAKSĀM, PRĒMIJĀM, NAUDAS BALVĀM, SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM UN TO NOTEIKŠANAS KRITĒRIJIEM INSTITŪCIJĀ INFORMĀCIJA PAR AMATPERSONU UN DARBINIEKU MĒNEŠALGAS APMĒRU SADALĪJUMĀ PA AMATU GRUPĀM KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJĀ 2022.GADĀ

Kuldīgas novada pašvaldības 2021. gada budžets

Ceturtdien, 28. janvārī, Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2021. gada budžetu. Tas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība un drošība, uzņēmējdarbības attīstība, kvalitatīva dzīves vide pilsētā un pagastos, izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, kultūra un mantojums.

“Noslēdzies vairāku mēnešu ilgs darbs pašvaldības 2021. gada budžeta sagatavošanā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdales dēļ pašvaldības  budžeta ieņēmumi samazinājās gandrīz par miljonu eiro, tāpat bija jāplāno atalgojuma pieaugums saistībā ar minimālās algas pieaugumu. Taču kopīgiem spēkiem esam tikuši līdz rezultātam – budžets ir sabalansēts un bez deficīta. Pērn taupīgi dzīvojot, mums uz gada beigām bija izdevies izveidot uzkrājumu, kas ļaus šogad sekmīgi īstenot novada iedzīvotājiem svarīgos attīstības projektus. Šogad pašvaldībām būs arī iespēja aizņemties kādam prioritāram projektam – to izmantosim, lai pēc iedzīvotāju ierosinājuma izveidotu vairākus rotaļlaukumus un atpūtas zonas bērniem un jauniešiem pilsētā un pagastos,” pauž Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Budžets bez deficīta

Budžets ir sabalansēts un bez deficīta – plānotie ieņēmumi (30,3 miljoni EUR) kopā ar uzkrātajiem naudas līdzekļiem, kā arī saņemamajiem un atmaksājamiem aizņēmumiem (5,1 miljoni EUR) nosedz 33,4 miljonu EUR apmērā plānotos izdevumus.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā plānoti 30,3 miljoni EUR, kas ir par 1,32 miljoniem mazāk nekā bija sākotnēji plānots 2020. gadā. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 9,6 miljoni EUR jeb par 411 tūkstošiem EUR mazāk nekā pērn. Samazinājums skaidrojams ar to, ka 2021. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību ir izmainīts par sliktu pašvaldībām – ja iepriekš pašvaldības saņēma 80% no iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, tad šogad – 75% jeb par 5% mazāk. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 1,84 miljonus EUR, kas ir par 160 tūkstošiem EUR vairāk nekā pērn.

Pašvaldība šogad saņems no valsts budžeta kā mērķdotācijas un dotācijas 16,68 miljonus EUR. Šajā summā ietilpst ES projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi 3,18 miljoni EUR, 7,1 miljoni EUR tiks saņemti no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet pārējās valsts mērķdotācijas 6,39 miljoni EUR paredzētas izglītībai un kultūrai.

Savukārt 2021. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 33,4 miljoni EUR – salīdzinājumā ar 2020. gada sākotnējā budžeta izdevumiem tie ir samazinājušies par 2,7 miljoniem EUR. Samazinājums skaidrojams ar apjomīgāku Eiropas Savienības projektu realizāciju iepriekšējā gadā un ieņēmumu samazinājumu 2021. gadā, kā arī ir plānots mazāk ņemt aizņēmumus. Pieauguši izdevumi sociālajai palīdzībai, t. sk. sociālajiem pabalstiem un sociālo pakalpojumu apmaksai. Līdz ar minimālās algas pieaugumu un pedagogu darba algu pieaugumu par likmi ir būtiski pieaugušas atlīdzības izmaksas.

Atbalsts ģimenēm

2021. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekšējos, ir novada iedzīvotāju labklājība. Atbalstot jaunās ģimenes, arī šogad pašvaldība tām izmaksās 2020. gadā ieviesto jaundzimušā pabalstu. To var saņemt, ja bērniņš un vismaz viens no vecākiem vismaz sešus mēnešus pirms bērniņa piedzimšanas ir deklarēts Kuldīgas novadā. Tās ģimenes, kuru bērniem pusotra gada vecumā nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu licencētas aukles pakalpojumu apmaksai.

Kā līdz šim, pašvaldība apmaksās brīvpusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem – otru pusi finansē valsts. Laikā, kamēr ārkārtējās situācijas dēļ mācības notiek attālināti, mazāko klašu skolēni saņem pārtikas pakas, bet skolēni no 5. līdz 12. klasei – kartes pārtikas iegādei.

Skolēni un tehnikuma audzēkņi, kā ierasts, arī šogad varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Vasaras brīvlaikā skolēni varēs lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem. Tāpat šogad pašvaldība turpinās īstenot ģimenēm draudzīgu atlaižu politiku vecāku maksai mūzikas, mākslas un sporta skolā, kā arī atlaides “3 plus Ģimenes kartes” īpašniekiem peldbaseina apmeklējumam.

Atbalsts senioriem un citām sociālajām grupām

Arī 2021. gadā nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas. Pašvaldība turpinās atbalstīt seniorus, piedāvājot un līdzfinansējot aprūpes mājās, dienas centra un pansionāta pakalpojumu, kā arī sadarbojoties ar Kuldīgas senioru skolu.

Šogad iecerēts sākt būvdarbus Liepājas ielā 14, kur taps daudzfunkcionālais centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt, atjaunojot ēku L. Paegles ielā 12, plānots ierīkot grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tā mazinot institucionālās aprūpes risku.

Atbalsts iedzīvotāju pilsoniskajai aktivitātei

Pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, līdzfinansējot viņu iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.

Atbalsts iedzīvotāju veselībai

Pašvaldība apņēmusies sniegt visu iespējamo atbalstu iedzīvotāju brīvprātīgai vakcinācijai pret Covid-19, lai vakcinācija noritētu raiti un profesionāli. Pašvaldība iecerējusi atvērt Kuldīgas slimnīcas pārraudzītu vakcinācijas punktu vieglatlētikas manēžā un palīdzēs organizēt vakcināciju, iesaistot pašvaldības darbiniekus cilvēku apzvanīšanā un rindu veidošanā, kā arī ar transportu pagastos, kur tas būtu nepieciešams, lai palīdzētu cilvēkiem nokļūt līdz vakcinācijas punktam.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros pašvaldība turpinās piedāvāt iedzīvotājiem aktivitātes un nodarbības veselības veicināšanai. Lai Kuldīgas slimnīcā pietiktu ārstu un medicīnas māsu, kas var profesionāli parūpēties par iedzīvotāju veselību, pašvaldība turpinās maksāt stipendijas studentiem – topošajiem “Kuldīgas slimnīcas”  ārstiem  un medmāsām.

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

Uzlabojot infrastruktūru un sniedzot atbalstu uzņēmējiem, pavasarī turpināsies Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma atjaunošana ar ES fondu līdzfinansējumu. Iecerēts izbūvēt arī Zāģu ielu un atjaunot segumu Graudu ielas posmā. Norisināsies vairāku ielu, tostarp Skolas ielas, Pasta ielas un Jelgavas ielas posma no Pasta līdz Mucenieku ielai pārbūves projektēšana. Iecerēts izstrādāt projektu arī bijušās rūpniecības preču tirgus ēkas Piltenes ielā 25 pārbūvei un energoefektivitātes uzlabošanai.

Lai uzlabotu ceļus novada pagastos, pašvaldība arī 2021. gadā turpinās īstenot apjomīgu pašvaldības autoceļu atjaunošanu pagastos par autoceļu fonda un pašvaldības līdzekļiem.

Pašvaldība turpinās rīkot konkursu “Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī Restorānu nedēļu “Kuldīgas garša”. Tāpat pašvaldība turpinās sadarboties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Ieguldījumi izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanā

Šajā gadā plānots sākt Kuldīgas Centra vidusskolas telpu atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu, kā arī stadiona izbūvi. Kuldīgas 2. vidusskolā  noslēgsies jaunā korpusa telpu atjaunošana, sāksies vecā korpusa telpu atjaunošana un sporta zāles atjaunošanas projektēšana. Pie  Kuldīgas 2. vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” izbūvēs stāvlaukumus. Uzlabojot satiksmes drošību pie Bērnu un jauniešu centra un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, turpināsies 1905. gada ielas posma un Gravas ielas pārbūve. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ēkai Pētera ielā 10 projektēs ventilācijas sistēmas ierīkošanu.

Turpināsies būvdarbi, pārbūvējot ēkas Kalpaka ielā 2 un 4 un labiekārtojot teritoriju Kuldīgas radošā kvartāla vajadzībām. Tāpat pašvaldība sniegs atbalstu Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju parka izveidei Kalpaka ielā 1.

Jauni rotaļlaukumi un atpūtas zonas bērniem un jauniešiem

Šogad pašvaldība turpinās ieguldīt līdzekļus bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu izveidē. Lai bērniem būtu vairāk iespēju rotaļām, pašvaldība atjaunos un izbūvēs vairākus rotaļlaukumus gan Kuldīgā, gan pagastos. Saskaņā ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem Kuldīgā taps četri jauni rotaļlaukumi dzīvojamajos rajonos: Virkas ielā 31, Rožu un Saules ielas zaļajā zonā Putnudārzā, Mucenieku ielā 30A un Liepājas ielā 54C. Jaunu rotaļu zonu ierīkos arī 1905. gada parkā pie Alunāna ielas. Pagastu teritorijās jauni rotaļu laukumi taps Kurmāles pagasta Priedainē, Padurē un Turlavā. Savukārt Kabilē un Snēpelē ieplānota rotaļu laukuma pilnveidošana, bet Pelčos ieplānots uzstādīt videonovērošanas kameras pie rotaļu laukuma.

Jauniešu iecienītais skeitparks, kur daudzi pavada savu brīvo laiku, ir morāli un fiziski nokalpojis, tāpēc šogad pašvaldība ieguldīs līdzekļus tā pārbūvē un atjaunošanā. Uzklausot dažādu ekstrēmo sporta veidu pārstāvjus, tiks nodrošināts maksimāli labākais tehniskais risinājums – skeitparka rampas paredzēts pārklāt ar specializētu skeitparka virsmu segumu.

Estrādes parkā taps pilnīgi jauna atpūtas zona – multifunkcionāla asfalta velotrase, kas atradīsies blakus parkūra laukumam, tieši pretī estrādei. Tā sastāvēs no divām trasēm – lielās trases garums būs 166 metri, bet mazās – 36 metri. Trases varēs izmantot, pārvietojoties ar visu veidu nemotorizētajiem transportlīdzekļiem – skrituļslidām, velosipēdiem, skrejriteņiem un skeitborda dēļiem.

Pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgā, šogad iecerēts uzbūvēt gājēju pāreju – ātruma valni un apgaismojumu Stendes ielā pie vecā tilta un nomainīt braucamās daļas seguma Dīķu un Pils ielas posmā no Dīķu ielas 3 līdz Pils ielai 6. Turpināsies gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve gar Skrundas šoseju līdz pat Ābeles ciemam sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts ceļi”. Šogad remontēs kāpnes un kāpņu margas skatu laukumā Pils ielā un pārbūvēs gājēju celiņu ap Sv. Katrīnas baznīcu, kā arī projektēs gājēju ietves atjaunošanu Aizputes ielā posmā no Lauku ielas līdz iebrauktuvei uz slimnīcu un apgaismotas gājēju pārejas ierīkošanu. Stendes ielas stāvlaukumā iedzīvotāju un tūristu ērtībām taps jauna publiskā tualete, bet 1905. gada parkā atjaunos strūklaku un tai piegulošo teritoriju. Turpināsies darbs arī pie Ventas rumbas izgaismošanas.

Pagastos bez īpašās vērības, kas jau vairākus gadus pievērsta lauku ceļu sakārtošanai, kā arī jau pieminētajiem rotaļu laukumiem ieplānoti vēl citi uzlabojumi. Ēdolē plānots uzstādīt pontonu laipu ezerā, Gudeniekos – ierīkot videonovērošanu pagastmājai un kultūras namam, Īvandē – izveidot muižas pastaigu taku, bet Kabilē – uzstādīt autobusu pieturu. Kurmālē remontēs brīvdabas estrādes ārsienas, Laidos izstrādās dokumentāciju karjera rekultivācijai un uzstādīs apgaismojumu Sermītē, Pelčos iegādāsies inventāru Pelču pils vēsturiskās bibliotēkas labiekārtošanai un labiekārtos sabiedriskā transporta pieturvietu Pelču centrā, bet Rendā būvēs taciņu līdz ūdenskritumam. Rumbas pagastā ar ES fondu atbalstu uzlabos energoefektivitāti administratīvajā ēkā “Atvasītes” Mežvaldē un bruģēs stāvlaukumu pie pagasta pārvaldes, Snēpelē remontēs pagraba jumtu, Turlavā iegādāsies jaunu skolēnu autobusu, bet Vārmē atjaunos grīdas segumu sporta hallē.

Atbalsts kultūrai un mantojuma saglabāšanai

Arī šogad lielu vērību pašvaldība pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. Kā līdz šim, pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Turpināsies lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai. Šī gada sākumā jau iesniegta Kuldīgas nominācija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un gaidāma pieteikuma vērtēšana, bet līdz jūnijam turpināsies Kuldīgas pieteikuma sagatavošana konkursam par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 statusa iegūšanu. Šogad turpināsies Kuldīgas kultūras centra pārbūves projekta izstrāde, projektēs arī pils pagraba konservāciju Pilsētas dārzā. Liepājas ielā 39 atjaunos piemiņas vietu kritušajiem strēlniekiem, bet Mākslas nama ēkai atjaunos fasādi. Turpināsies arī Kuldīgas novada muzeja atvērtā krājuma veidošana Dzirnavu ielā 5. Kultūras pasākumu organizēšana norisināsies atbilstoši epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

Uzziņai

Budžeta izdevumi 2021. gadā: 33 428 947, tai skaitā:

 • Izglītībai – 16 461 068 EUR (49,2 %);
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 6 874 450 EUR (20,6 %);
 • Kultūrai un sportam – 3 530 434 EUR (10,6 %);
 • Sociālajai aizsardzībai – 3 055 387 EUR (9,1 %);
 • Vispārējiem vadības izdevumiem – 2 028 512 EUR (6,1 %);
 • Ekonomiskajai darbībai (autoceļu fonds) – 1 087 741 EUR (3,2 %)
 • Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 305 301 EUR (0,9 %);
 • Vides aizsardzībai –  73 753 EUR (0,2 %);
 • Veselībai – 12 301 EUR (0,1 %).

Pamatbudžeta ieņēmumi 2021. gadā: 30 307 084 EUR:

 • Nodokļu ieņēmumi – 11 547 810 EUR (38%), t.sk.
  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 9 622 310 EUR ;
  • Nekustamā īpašuma nodoklis – 1 845 500 EUR;
  • Nodokļi par pakalpojumiem un precēm – 80 000 EUR (t.sk. azartspēļu nodoklis 15 000 EUR un dabas resursu nodoklis 65 000 EUR);
 • Nenodokļu ieņēmumi – 865 026 EUR (3%), t.sk.
  • Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – 11 200 EUR;
  • Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva – 31 926 EUR;
  • Naudas sodu un sankciju ieņēmumi – 25 000 EUR;
  • Pārējie nenodokļu ieņēmumi – 81 400 EUR;
  • Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un mantas realizācijas – 715 500 EUR;
 • Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 907 042 EUR (3%);
 • Transfertu ieņēmumi – 16 987 206 EUR (56%), t.sk.
  • Valsts budžeta transferti 16 677 704 EUR, t.sk.
   • Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim – 6 393 588 EUR;
   • Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 7 107 960 EUR;
   • Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) – 3 176 156 EUR;
  • Transferti no citām pašvaldībām (izglītības funkciju nodrošināšanai) – 278 988 EUR.

Saistošie noteikumi Nr. 2021/3 Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2021. gadam

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2021/2 “Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

KULDĪGAS NOVADA KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETA PLĀNA PROJEKTS 2021. gadam

Ziedojumi un dāvinājumi tāme 2021

Kuldīgas novada pašvaldības 2020. gada budžets

23. janvārī Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2020. gada budžetu. Tas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība, izglītības un kultūras infrastruktūra, uzņēmējdarbības attīstība, pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos, Kuldīgas vecpilsēta un izcili pasākumi.

“Esmu gandarīta, ka pēc vairākus mēnešus ilga darba esam apstiprinājuši sabalansētu, uz attīstību vērstu pašvaldības 2020. gada budžetu. Tas ļaus pašvaldībai gan parūpēties par iedzīvotāju labklājību, gan uzlabot ielas, ceļus, skolas, kā arī īstenot daudz citu svarīgu darbu gan Kuldīgā, gan novada pagastos, lai dzīvot un strādāt Kuldīgas novadā būtu vēl ērtāk un patīkamāk. Paldies visiem, kuri piedalījās budžeta sagatavošanā un nāca ar iniciatīvām par to, kas vēl mūsu novadā būtu nepieciešams,” pauž Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

Budžets – sabalansēts

Budžets ir sabalansēts – plānotie ieņēmumi kopā ar uzkrātajiem naudas līdzekļiem, kā arī saņemamajiem un atmaksājamiem aizņēmumiem (4,54 miljoni EUR) nosedz 36,16 miljonu EUR apmērā plānotos izdevumus.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā plānoti 31,62 miljoni EUR, kas ir par 2,81 miljoniem vairāk nekā bija sākotnēji plānots 2019. gadā. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 10 miljoni EUR jeb par 225 tūkstošiem EUR mazāk nekā pērn. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 1,68 miljonus EUR, kas ir par 100 tūkstošiem EUR mazāk nekā pērn. Pašvaldība šogad saņems no valsts budžeta kā mērķdotācijas un dotācijas 17,79 miljonus EUR. Šajā summā ietilpst ES projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi 4,16 miljoni EUR, 7,52 miljoni EUR tiks saņemti no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet pārējās valsts mērķdotācijas 6,11 miljoni EUR paredzētas izglītībai un kultūrai.

Savukārt 2020. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 36,16 miljoni EUR, kas ir par 6,27 miljoniem EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā faktiskā izpilde.

Galvenā prioritāte: iedzīvotāju labklājība

2020. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekš, ir novada iedzīvotāju labklājība. Pašvaldība turpinās sekmīgi iesāktos pasākumus iedzīvotāju atbalstam – turpināsies bērnu vecāku novērtētā brīvpusdienu programma. Tāpat kā līdz šim, pašvaldība apmaksās brīvpusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem, jo valsts no šī gada uz pusi samazinājusi sava finansējuma daļu. Skolēni, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem.

Vēl pašvaldība turpinās atbalstīt tos vecākus, kuru bērniem pusotra gada vecumā nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā, līdzfinansējot licencētas aukles vai privātā bērnudārza pakalpojumus. Tāpat šogad pašvaldība turpinās īstenot ģimenēm draudzīgu atlaižu politiku vecāku maksai mūzikas, mākslas un sporta skolā, kā arī atlaides “3 plus Ģimenes kartes” īpašniekiem peldbaseina apmeklējumam.

Jaundzimušā pabalsts

Saņemšanas nosacījumi:

 • Bērniņš dzimis, sākot no 2020. gada 1. janvāra un viņa dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā;
 • Vismaz viens no bērniņa vecākiem vismaz sešus mēnešu pirms bērna piedzimšanas deklarēts Kuldīgas novadā.

Pabalsta apmērs:

 • 200 EUR, ja Kuldīgas novadā deklarēti abi vecāki;
 • 100 EUR, ja Kuldīgas novadā deklarēts viens no vecākiem.

Pabalsta izmaksa sāksies pēc tam, kad saistošos noteikumus būs saskaņojusi VARAM un tie būs publicēti “Kuldīgas Novada Vēstīs”.

Jaunums – jaundzimušā pabalsts ģimenēm

Atbalstot jaunās ģimenes, pēc Jauno kuldīdznieku padomes ierosinājuma Dome no šī gada ievieš jaundzimušā pabalstu, ko saņemt varēs, ja bērniņš un vismaz viens no vecākiem vismaz sešus mēnešus pirms bērniņa piedzimšanas ir deklarēts Kuldīgas novadā. Saistošie noteikumi par šī pabalsta piešķiršanu stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, taču gada sākumā dzimušo mazuļu vecāki var būt mierīgi – arī viņi saņems šo pabalstu.

Atbalsts senioriem un citām sociālajām grupām

Arī 2020. gadā nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas. Pašvaldība turpinās atbalstīt seniorus, piedāvājot un līdzfinansējot aprūpes mājās, dienas centra un pansionāta pakalpojumu, kā arī sadarbojoties ar Kuldīgas senioru skolu.

Šogad turpināsies projektēšana, lai Liepājas ielā 14, Kuldīgā varētu izveidot daudzfunkcionālo centru, kur vajadzīgos pakalpojumus varēs saņemt cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bet L. Paegles ielā 12, Kuldīgā varētu sākt sniegt sociālo pakalpojumu “Grupu dzīvokļi”.

Konkurētspējīgāks atalgojums

Pašvaldības plānotie budžeta ieņēmumi sniegs iespēju palielināt atalgojumu pirmsskolas pedagogiem, pedagogu palīgiem, sociālajiem un kultūras darbiniekiem, bāriņtiesas locekļiem, pašvaldības policistiem un citiem pašvaldības darbiniekiem, lai tas būtu konkurētspējīgāks. Tāpat pašvaldība turpinās stipendiju programmu studentiem – topošajiem skolotājiem, Kuldīgas slimnīcas ārstiem un medicīnas māsām.

Arī šogad pašvaldība veicinās iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, atbalstot viņu iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kā arī līdzfinansēs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursu. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.

Ieguldījumi izglītības un kultūras infrastruktūrā

Šajā gadā plānots turpināt pārbūvi Kuldīgas 2. vidusskolā, kur jāsakārto jaunā korpusa telpas, un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, kur vecā sporta zāle pārtop par multifunkcionālu centru un pārveidos arī citas telpas. Sāksies arī Kuldīgas Centra vidusskolas atjaunošana un stadiona izbūve. Pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” remontēs fasādi, bet pie “Bitītes” ierīkos stāvlaukumu. Turpināsies Pelču pils sakārtošana, ierīkojot lietusūdens novadīšanas sistēmu, pie Vārmes pamatskolas iecerēts uzlabot satiksmes drošību, bet Vilgāles pamatskolas ēkai, uz kuru pērn pārceltas arī pirmsskolas grupas, būvēs pandusu un sniega barjeru, kā arī uzstādīs rotaļu elementus, lai pirmsskolas grupu bērni varētu rotaļāties svaigā gaisā. Turpināsies Kuldīgas novada muzeja atvērtā krājuma veidošana Dzirnavu ielā 5, Kuldīgā.

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

Uzlabojot infrastruktūru un sniedzot atbalstu uzņēmējiem, pavasarī turpināsies Jelgavas, Graudu un L. Paegles ielas pārbūve, kā arī sāksies Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana. Abus projektus pašvaldība īstenos ar ES fondu līdzfinansējumu. Vēl šogad ieplānots projektēt Lapegļu, Tehnikas, Virkas un Akmens ielu pārbūvi Kuldīgā. Lai uzlabotu ceļus novada pagastos, pašvaldība izmantos gan autoceļu fonda līdzekļus, gan no sava budžeta atvēlēs papildu līdzekļus 150 tūkstošu eiro apmērā autoceļu atjaunošanai pagastos ~ 25 km garumā.

Kā ierasts, pašvaldība rīkos konkursu “Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī turpinās rīkot Restorānu nedēļu “Kuldīgas garša” pavasarī. Tāpat pašvaldība turpinās sadarboties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru, mājražotāju kooperatīvu “Kuldīgas labumi” un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

Pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgā, šogad iecerēts atjaunot gājēju laipas un tiltiņu Pilsētas dārzā, kā arī skatu laukumu un gājēju laipas pie Baznīcas ielas 34. Tāpat iecerēts izbūvēt gājēju ietvi Dārza ielas posmā no Vītolu līdz Grants ielai un sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts ceļi” izveidot gājēju un velosipēdistu celiņu gar ceļu uz Skrundu no rotācijas apļa līdz Ābeļciemam. Putnudārzā un citur pilsētā ieplānots turpināt virsmas dubulto apstrādi grantētajās ielās, Virkas ielā 13 atjaunot auto stāvlaukumu un iedzīvotāju un viesu ērtībām izveidot sabiedrisko tualeti Pilsētas laukumā. Atbalstot jaunās ģimenes, Estrādes parkā izbūvēs bērnu rotaļu laukumu “Ķirbītis”, jaunus rotaļu laukumus ierīkos arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos Gaismas ielā 1A, Gaismas ielā 9A un Skuju ielā 2.

Ēdolē šogad iekārtos Krišjāņa Valdemāra piemiņas vietu Dzirnavu dārzā. Pieminot K. Valdemāru, kurš Ēdolē dibināja pirmo latviešu bibliotēku, pēc mākslinieka Artūra Bruno Štrausa idejas taps vides objekts. Tieši šo piedāvājumu iedzīvotāji savulaik aptaujā izvēlējās kā piemērotāko.

Pagastos bez īpašās uzmanības, kas jau vairākus gadus pievērsta lauku ceļu sakārtošanai, ieplānoti arī citi uzlabojumi. Pelču ciematā veidos aktīvās atpūtas laukumu un labiekārtos teritoriju, kā arī pārbūvēs “Ielu uz Avotiem”. Kurmālē pārbūvēs “Centra ceļu”, tīrīs Vilgāles ezeru, labiekārtos ezera pludmali un montēs jaunas trepes, kā arī projektēs bērnu rotaļu laukumu Priedainē. Ēdolē iekārtos Krišjāņa Valdemāra piemiņas vietu Dzirnavu dārzā, ierīkos ugunsdrošības sistēmu kultūras namā un veidos Ēdoles uzrakstu un gaisa dārzus. Īvandē plānots ierīkot pastaigu taku ap Dzirnavu dīķi un pārbūvēt zvanu torņus Zvinguļu un Apuzes kapsētā. Gudeniekos nojauks šķūni – aizsargnamu, bet Kabilē remontēs Piena ceļu un labiekārtos rotaļlaukuma teritoriju ciematā. Vārmē savukārt tīrīs centra dīķi un konservēs muižas klēti. Turlavas pagastā ierīkos ielu apgaismojumu Ķikuru ciematā un iegādāsies autobusu skolēnu pārvadāšanai. Rendā būvēs siltumtrasi līdz pagastmājai un labiekārtos ciemata teritoriju, bet Rumbas pagastā pārbūvēs pašvaldības pakalpojumu ēku Mežvaldē. Snēpelē labiekārtos rotaļlaukuma teritoriju un uzstādīs jaunas iekārtas, kā arī izstrādās projektu Snēpeles muižas pārsegumu balstu un siju remontam un apgaismojuma izveidei Snēpeles ciematā. Padurē izstrādās dokumentāciju gājēju laipas atjaunošanai Padures dīķim, ierīkos āra apgaismojumu pie Padures klēts un tīrīs Mazo un Lielo Nabes ezeru. Savukārt Laidos pārbūvēs “Bitītes” ēku, pielāgojot to pagasta pārvaldes vajadzībām, un veidos jauniešu telpu Sermītē.

Vecpilsētas sakārtošana

Arī šogad lielu vērību pašvaldība pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. Turpināsies pērn iesāktā pārbūve Kalpaka ielā 4, kur top telpas Kuldīgas Mākslas un radošajam kvartālam. Kā līdz šim, pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Turpināsies lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai un Kuldīgas nominācijas gatavošana iesniegšanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Arī šogad Kuldīgā norisināsies dažādi pasākumi. Kuldīgas pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā” tiks rīkots jau 25. reizi.

Izcili pasākumi Kuldīgas novadā

Kuldīgas novadā arī 2020. gadā tiks organizēti pasākumi, kas jau kļuvuši par novada atpazīšanas zīmēm un pulcē ievērojamu skaitu apmeklētāju. Novada iedzīvotājus un viesus priecēs Kuldīgas pilsētas svētki “Dzīres Kuldīgā”, pavasara palu šovs “Lido zivis Kuldīgā”, Hercoga Jēkaba gadatirgus, starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur Kuldīgā”, Baltā galdauta svētki 4. maijā, Lāčplēša dienas un valsts svētku svinības, Kuldīgas Velofestivāls, Muzeju nakts un daudzi citi jau labi zināmi pasākumi. Pirmoreiz Kuldīgā notiks “Baltu vienības dienas” pasākums, bet novada skolēni vasarā piedalīsies XII Skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Turpināsies Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” pērn iesāktās aktivitātes – arī šogad Kuldīgā augs kulturālie kartupeļi un notiks pasākums “Kartupeļu Ziedonis”. 11. reizi Kuldīgā norisināsies Starptautiskais K. Davidova čellistu konkurss un koncerti. Suitos šogad notiks starptautiskais Burdona festivāls. Notiks arī Kuldīgas Mākslinieku rezidences plenēri, būs apskatāmas augstvērtīgas izstādes.

Arī šajā gadā novadā būs aktīva sporta dzīve, notiks dažādi pasākumi. No jau ierastajiem kā lielākos var minēt starptautiskās sacensības vieglatlētikā “Kuldīgas Katrīnas kauss”, Latvijas čempionātu riteņbraukšanā un 15. Kuldīgas pusmaratonu, bet pirmoreiz Kuldīgā februārī notiks skriešanas seriāls “Noskrien ziemu!”. Bet pagastu kultūras dzīvi bagātinās Jautrā mašīntalka Padurē, peldēšanas sacensības “Peldam Vilgālē”, Ķikuru ezera svētki, Torņu sasaukšanās Vārmē, starpnovadu senioru saiets un Annas diena Basos, “Vienas dienas kafejnīcas” suitos un daudzi citi gan ierasti, gan jauni pasākumi. Novada muižās pašvaldība turpinās piedāvāt apmeklētāju iecienītos klasiskās mūzikas koncertus.

Uzziņai

Budžeta izdevumi 2020. gadā: 36 164 172 EUR,tai skaitā:

 • Izglītībai – 18 164 155 EUR (50,22 %);
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 9 221 092 EUR (25,5 %);
 • Kultūrai un sportam – 3 266 039 EUR (9 %);
 • Sociālajai aizsardzībai – 2 271 494 EUR (6,28 %);
 • Administrācijai –1 798 813 EUR (4,97 %);
 • Ekonomiskajai darbībai (autoceļu fonds) – 1 042 273 EUR (2,88 %)
 • Vides aizsardzībai – 95 473 EUR (0,3 %);
 • Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 294 780 EUR (0,82 %);
 • Veselībai – 10 053 EUR (0,03 %).

Pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā: 31 623 761 EUR,tai skaitā:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 10 208 761 EUR (32,4 %);
 • Nekustamā īpašuma nodoklis – 1 673 816 EUR (5,3 %);
 • Nodokļi par pakalpojumiem un precēm – 115 000 (0,4 %) (t.sk. azartspēļu nodoklis 50 000 EUR un dabas resursu nodoklis 65 000 EUR);
 • Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma – 10 060 EUR (0,04 %);
 • Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodeva – 31 596 EUR (0,1 %);
 • Naudas sodu un sankciju ieņēmumi – 15 000 EUR (0,06 %);
 • Pārējie nenodokļu ieņēmumi – 74 796 EUR (0,3 %);
 • Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un mantas realizācijas – 587 187 EUR (2 %);
 • Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 894 689 EUR (3 %).
 • Valsts budžeta transferti 17 787 709 EUR (56,4%), t.sk.:
  • Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim – 6 111 908 EUR;
  • Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 7 520 675 EUR;
  • Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) – 4 155 126 EUR;
  • Transferti no citām pašvaldībām (izglītības funkciju nodrošināšanai) – 225 676 EUR.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2020/1 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2020. GADAM”

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/1 “Par Kuldīgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS 2020. gadam

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS 2020. gadam

Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžets

28. februārī Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada budžetu. Tas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība, izglītības un kultūras infrastruktūra, uzņēmējdarbības attīstība, pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos, Kuldīgas vecpilsēta un izcili pasākumi.

Ieņēmumi – lielāki par izdevumiem

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 28,81 miljonu EUR apmērā, kas ir par 5,5 miljoniem vairāk nekā bija sākotnēji plānots 2018. gadā. Savukārt 2019. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 26,14 miljoni EURkas ir par 103 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Pašvaldības ienēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 10,3 miljoni EUR jeb par 298 tūkstošiem EUR mazāk nekā pērn. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 1,75 miljonus EUR, kas ir par 193 tūkstošiem EUR vairāk nekā pērn. 14,92 šogad saņems no valsts budžeta kā mērķdotācijas un dotācijas. Lielais pieaugums izskaidrojams skaidrojams ar ES projektu īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem un saņemtajām atmaksām par īstenotajiem ES projektiem (kopumā 3,5 miljoni EUR). 5,8 miljoni EUR tiks saņemti no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet pārējās valsts mērķdotācijas paredzētas izglītībai un kultūrai.

Galvenā prioritāte: iedzīvotāju labklājība

2019. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekš, ir novada iedzīvotāju labklājība. Pašvaldība turpinās sekmīgi iesāktos pasākumus iedzīvotāju atbalstam – turpināsies bērnu vecāku novērtētā brīvpusdienu programma, kas kopā ar valsts brīvpusdienu programmu (no 1. līdz 4. klasei) aptver visus skolēnus un arī pirmsskolas vecuma bērnus, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem. Skolēni, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem. Iecerēts iegādāties jaunus skolēnu autobusus Vārmes, Turlavas un Kabiles pagasta skolēnu pārvadāšanai. Sportot gribētāji varēs apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības pagastos un peldbaseinā, kā arī piedalīties ikgadējās Veselības dienās. Šogad plānots ieviest “3 plus Ģimenes kartes” atlaides pašvaldības iestādēs.

Nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem arī šogad varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas. Atbalstot seniorus, pašvaldība plāno turpināt attīstīt aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī atvēlēs līdzekļus, lai seniori, kuriem tas nepieciešams, varētu saņemt dienas centra pakalpojumu. Tāpat pašvaldība sadarbosies ar Kuldīgas senioru skolu. Vēl iecerēts sākt daudzfunkcionālā centra Liepājas ielā 14 projektēšanu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ietver dienas aprūpes centru, ģimenes atbalsta centru un specializētās darbnīcas.

Arī šogad pašvaldība atbalstīs iedzīvotāju iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kā arī līdzfinansēs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursu. Budžetā ietverts līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām, kā arī “LEADER” sabiedriskā labuma projektiem.

Ieguldījumi izglītības un kultūras infrastruktūrā

Turpinot novada izglītības iestāžu uzlabošanu, šogad plānots renovēt Kuldīgas 2. vidusskolas telpas un pārbūvēt V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas veco sporta zāli par multifunkcionālu centru, projektēt Kuldīgas Centra vidusskolas un stadiona, kā arī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra pārbūvi. Pelču pilī stiprinās pagrabstāva sijas un remontēs ziemeļu fasādes ieeju, Laidu pilī, ko izmanto pamatskola, demontēs kāpnes, Laidu pamatskolas Sermītes pirmsskolas telpās remontēs jumtu, pie Vārmes pamatskolas pārbūvēs piebraucamo ceļu, bet Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupas pārcels uz skolas telpām. Pie pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” būvēs stāvlaukumu, bet “Ābelītē” remontēs fasādi un žogu. E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā novērsīs akustikas defektus, bet Kuldīgas novada muzeja krājuma telpas pārcels uz ēku Dzirnavu ielā 5. Iecerēts arī projektēt Kuldīgas kultūras centra pārbūvi.

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

Lai uzlabotu infrastruktūru un sniegtu atbalstu novadā strādājošajiem uzņēmējiem, šopavasar sāksies Jelgavas, Graudu un L. Paegles ielas pārbūve, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu. Tāpat iecerēts pārbūvēt Zaļo ielu un atjaunot Ēdoles ielas posmu no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai, bet Virkas, Īsajā un Tehnikas ielā pārbūvēt žogu. Vēl pašvaldība rīkos konkursu “Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienu lauksaimniekiem un uzņēmēju brokastis, kā arī turpinās rīkot Restorānu nedēļu “Kuldīgas garša”. Tāpat atbalstīs mājražotāju kooperatīvu “Kuldīgas labumi”, izstrādās ekspluatācijas noteikumus un zonējumu Lielajam Nabas ezeram, Mazajam Nabas ezeram un Vilgāles ezeram, kā arī līdzfinansēs projektu piesārņotas teritorijas Siltumnīcu ielā 12 attīrīšanu, kam piesaistīts Eiropas līdzfinansējums.

Pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos

Turpinot veidot patīkamu dzīves vidi Kuldīgā, pārbūvēs 1905. gada ielu posmā no 1905. gada un Ventspils ielas krustojuma līdz 1905. gada un Alunāna ielas krustojumam, būvēs gājēju ietvi Dārza ielas posmā no Vītolu līdz Grants ielai, stāvlaukumu un gājēju ietvi pie sporta zāles Virkas ielā, autostāvietu Ziedu ielā 24, kā arī šī stāvlaukuma ietvi savienos ar Sūru ielas veloceliņu. Līdzšinējo muzeja krājuma ēku Vakara ielā pārbūvēs par pašvaldības īres namu, bet Estrādes parkā iecerēts izveidot veloparku, tā paplašinot aktīvās atpūtas zonu bērniem un jauniešiem.

Pagastos īpašu uzmanību pievērsīs lauku ceļu sakārtošanai. Rendas centrā atjaunos bērnu rotaļu laukumu un ielu apgaismojumu, Īvandes sporta laukumu sagatavos novada sporta spēlēm, Īvandes dzirnavdīķa peldētavā izbūvēs laipas un atjaunos kāpnes, bet Padures klēts fasādei veiks kosmētisko remontu. Tāpat remontēs Snēpeles pili un sakops Snēpeles centra dīķi, bet Basos izbūvēs apgaismojumu pie bibliotēkas un remontēs dēļu grīdu pie tautas nama. Pelču pagasta centrā pārbūvēs Avotu ielu, bet Ābeles ciemā būvēs ielu apgaismojumu. Kurmāles pagastā labiekārtos Vilgāles ezeru, bet Kabilē uzstādīs ielu apgaismojuma laternas daudzīvokļu māju pagalmos. Ielu apgaismojumu izbūvēs arī Valtaiķos, bet Laidu pagasta pārvaldes vajadzībām pielāgos telpas “Bitītēs”. Rumbas pagastā remontēs pārvaldes ēku, ierīkos elektrības pieslēguma vietu Riežupes dabas parka riču raču laukumā, izbūvēs ielas šķērsošanas vietu un apgaismojumu Saldus ielas posmā no Valciņu ielas krustojuma līdz Rudupes ielai. Ēdolē pārbūvēs jumta pārsegumu Dārza ielā 2 un atjaunos rotaļu laukumu pie kultūras nama. Vārmē demontēs bijušo klēts ēku, bet Turlavas pagasta Ķikuros nojauks ēku Ezera ielā 6.

Vecpilsētas sakārtošana

Arī 2019. gadā lielu vērību pašvaldība pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. Šogad sāks pārbūvēt ēku Kalpaka ielā 4 vēsturiskajā Adatu fabrikas kvartālā, kur taps telpas Kuldīgas Mākslas un radošajam kvartālam. Pārbūves būvprojektu izstrādā arī Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju parkam Kalpaka ielā 2. Šogad noslēgsies torņa Liepājas ielā 37 atjaunošana, iekārtojot tajā Adatu fabrikas ekspozīciju. Arī 2019. gadā pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Turpināsies bijušās “Vulkāna” teritorijas sakārtošana un bīstamības novēršana, demontējot ēku Jelgavas ielā 47. Vēl ieplānots atjaunot Kuldīgas Mākslas nama cokolu un fasādi. Norisināsies arī lokālplānojuma izstrāde Kuldīgas vecpilsētai un Kuldīgas nominācijas gatavošana iesniegšanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Izcili pasākumi Kuldīgas novadā

Kuldīgas novadā arī 2019. gadā tiks organizēti pasākumi, kuri jau kļuvuši par novada atpazīšanas zīmēm un pulcē ievērojamu skaitu apmeklētāju. Novada iedzīvotājus un viesus priecēs Kuldīgas pilsētas svētki “Dzīres Kuldīgā”, kas šogad norisināsies trīs dienas, pavasara palu šovs “Lido zivis Kuldīgā”, Hercoga Jēkaba gadatirgus, starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur Kuldīgā”, Baltā galdauta svētki 4. maijā, 18. novembra svinības, izglītojošais pasākums “Meža ABC” un daudzi citi pasākumi. Aktīva solās būt arī sporta dzīve, bet Kuldīgas Velofestivāls šogad norisināsies augustā. Pagastu kultūras dzīvi bagātinās Jautrā mašīntalka Padurē, peldēšanas sacensības “Peldam Vilgālē”, Ķikuru ezera svētki, Torņu sasaukšanās Vārmē un daudzi citi gan ierasti, gan jauni pasākumi. Varēs baudīt cikla “Stāsts un mūzika Kuldīgas novada muižās” pasākumus – klasiskās mūzikas koncertus un ekskursijas vēsturiskajās muižās. Notiks arī Kuldīgas Mākslinieku rezidences plenēri, būs apskatāmas augstvērtīgas izstādes.

Uzziņai

Pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā: 26 138 241 EUR, tai skaitā:

 • Izglītībai – 13 024 663 EUR (50 %);
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 5 759 796 EUR (22 %);
 • Sociālajai aizsardzībai – 2 043 291 EUR (8 %);
 • Kultūrai un sportam – 3 389 254 EUR (13 %);
 • Administrācijai – 1 383 811 EUR (5 %);
 • Veselībai – 11 932 EUR (0,05 %);
 • Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 255 494 EUR (1 %).
 • Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 200 000 EUR (0,95 %).

Pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā: 28 807 713 EUR, tai skaitā:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 10 306 477 EUR (36 %);
 • Nekustamā īpašuma nodoklis – 1 754 201 EUR (6,1 %);
 • Azartspēļu nodoklis – 50 000 EUR (0,18 %);
 • Valsts un pašvaldības nodevas – 35 990 EUR (0,13 %);
 • Naudas sodu un sankciju ieņēmumi – 10 000 EUR (0,03 %);
 • Procentu ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 3 000 EUR (0,01 %)
 • Pārējie nenodokļu ieņēmumi – 70 100 EUR (0,3 %);
 • Ieņēmumi no īpašuma nomas un pārdošanas un mantas realizācijas – 317 857 EUR (1,2 %);
 • Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 1 100 224 EUR (3.91 %);
 • No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti (ES projektiem) 39 070 EUR (0,14 %)
 • Valsts budžeta transferti 14 917 818 EUR (52 %), t.sk.:
  • Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim – 4 744 465 EUR;
  • Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 5 783 909 EUR un dotācijas 2018. gada atlikuma sadale 113 217 EUR;
  • ES projektu īstenošanai un saņemtajam atmaksām par īstenotajiem ES projektiem 3 508 895 EUR;
  • Transferti no citām pašvaldībām (izglītības funkciju nodrošināšanai) – 202 976 EUR.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā: 894 488 EUR, tai skaitā:

 • Dabas resursu nodokļa ieņēmumi – 65 000 EUR;
 • Autoceļu fonda ieņēmumi – 829 488 EUR.

Speciālā budžeta atlikums uz 2019. gada sākumu – 124 944 EUR.

Speciālā budžeta līdzekļi tiks izlietoti:

 • vides aizsardzībai novadā – 99 644 EUR
 • Autoceļu fonda izdevumiem (ceļu ikdienas uzturēšanai, periodiskai uzturēšanai un rekonstrukcijai) – 919 788 EUR.

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 2019/1 “PAR KULDIGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETU” APSTIPRINAŠANU

KULDĪGAS NOVADA DOMES KONSOLIDĒTAIS PAMATBUDŽETS “IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2019. GADAM”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/9 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETA 1. GROZĪJUMIEM”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/12 ” KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETA 2. GROZĪJUMI”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/12 ” KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETA 2. GROZĪJUMI” IZRAKSTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/16 ” KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETA 3. GROZĪJUMI”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/16 ” KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETA 3. GROZĪJUMI” IZRAKSTS

Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada budžets

25. janvārī, Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada budžetu. Pieņemtais budžets ir sabalansēts, tas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība, izglītības un kultūras infrastruktūra, uzņēmējdarbības attīstība, Kuldīgas vecpilsēta un valsts kultūras pieminekļi pagastos un izcili pasākumi.

Vairāk ieņēmumu un arī lielāki izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā plānoti 23,75 miljonu EUR apmērā, kas ir par 247 tūkstošiem vairāk nekā 2017. gadā. Savukārt 2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 26,04 miljoni EUR, kas ir par 722 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Starpību pašvaldība segs no saviem naudas līdzekļiem un ieguldījumiem, kā arī no aizņēmumiem Valsts kasē attīstības projektu īstenošanai.

Pašvaldības ienēmumi pieaug, jo plānots 10,64 miljonus EUR jeb par 684 tūkstošiem EUR vairāk iekasēt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumos paredzēts iekasēt 1,56 miljonus EUR, kas ir par 250 tūkstošiem EUR mazāk nekā pērn. 10,2 miljonus EUR jeb par 121 tūkstoti EUR mazāk nekā pērn pašvaldība 2018. gadā saņems no valsts budžeta kā mērķdotācijas un dotācijas, tostarp 5,17 miljonus EUR no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, bet pārējās valsts mērķdotācijas paredzētas izglītībai un kultūrai.

Pašvaldības budžeta izdevumi pieauguši vairāku iemeslu dēļ. Līdz ar valsts pieņemto lēmumu paaugstināt minimālo algu līdz 430 EUR pieauguši izdevumi darbinieku atalgojumam. Atalgojums tiek palielināts arī tiem strādājošajiem, kuri saņem nedaudz lielāku algu par minimālo. Tāpēc kopējie izdevumi atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pieauguši par 592 tūkstošiem EUR.

Tāpat budžeta izdevumi palielinājušies, jo pašvaldībai pilnībā jāpārņem pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” darbības nodrošināšana. Jau iepriekšējā gadā valsts samazināja finansējumu speciālajiem bērnudārziem, bet no 2018. gada tā finansē vairs tikai speciālo pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksu. Līdz ar to pašvaldības budžeta izdevumi šim bērnudārzam pieauguši par 320 tūkstošiem EUR. Vēl līdz ar jaunā peldbaseina uzbūvēšanu budžetā paredzēti izdevumi skolēnu peldētapmācībai jaunajā peldbaseinā.

Galvenā prioritāte: iedzīvotāju labklājība

Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekšējos gados, ir novada iedzīvotāju labklājība. Līdz ar minimālās algas un par to nedaudz lielāko algu pieaugumu strādājošajiem, kuri saņem šādas algas, palielināsies ienākumi. 2018. gadā pašvaldība turpinās sekmīgi iesāktos pasākumus novada iedzīvotāju atbalstam. Turpināsies bērnu vecāku novērtētā brīvpusdienu programma, kas kopā ar valsts brīvpusdienu programmu (no 1. līdz 4. klasei) aptver visus skolēnus un arī pirmsskolas vecuma bērnus, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem. Kopumā brīvpusdienas novadā tiek nodrošinātas vairāk nekā 3000 bērniem un jauniešiem. Skolēni, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas darba praksēs pie novada uzņēmējiem. Sportot gribētāji varēs apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības novada pagastos, nodarbības peldbaseinā un piedalīties ikgadējās Veselības dienās.

Novada nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem arī 2018. gadā varēs izmantot iespēju 60 EUR apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 EUR pabalstu, bet 150 EUR no pašvaldības dāvanā saņems zelta kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas. Atbalstot seniorus, pašvaldība plāno attīstīt aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī iecerēts strādāt, lai izveidotu senioru dienas centru personām ar demenci.

Arī 2018. gadā pašvaldība atbalstīs iedzīvotāju iniciatīvas konkursā “Darīsim paši”, kā arī līdzfinansēs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursu. Sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu atbalstītajiem LEADER projektiem, šajā gadā dzīves vides uzlabošanai Vārmes pagastā atjaunos gājēju ceļu, bet Kuldīgas Jauniešu mājai labiekārtos pagalmu. Īvandes pagasta skolēnu pārvadāšanai plānots iegādāties jaunu skolēnu autobusu. No pašvaldības budžeta līdzekļiem taps rotaļu laukumi Kabilē, Snēpelē un Sermītē, izgatavos un uzstādīs laipu Ķikuru ezerā, Rumbas pagasta Ventas ciemā un Mežvaldē ierīkos video novērošanas sistēmu, bet Gudenieku pagastā restaurēs Dūres kapu zvanu torni.

Ieguldījumi izglītības un kultūras infrastruktūrā

Turpinot novada izglītības iestāžu uzlabošanu, šogad plānots turpināt pērn iesākto telpu atjaunošanu Kuldīgas 2. vidusskolā, kas norisinās ar ES līdzfinansējumu, kā arī Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izmantotās Pelču pils jumta atjaunošanu. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas vecajai ēkai Pētera ielā 5 nepieciešams sakārtot fasādi un jumtu. Savukārt pie pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, kur līdz ar pāreju arī uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu palielinājies audzēkņu skaits, iecerēts uzbūvēt stāvlaukumu. Pašvaldība līdzfinansēs Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas pagalma sakārtošanu un Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizāciju, kam piesaistīts LEADER programmas finansējums. Tāpat turpināsies projektēšanas darbi Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra ēkas un Kuldīgas kultūras centra pārbūvei, kā arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas mazās sporta zāles pārveidei par multifukcionālu centru.

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

Lai uzlabotu infrastruktūru un sniegtu atbalstu novadā strādājošajiem uzņēmējiem, pašvaldība 2018. gadā plāno sākt Jelgavas, Graudu un L. Paegles ielas rekonstrukciju, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu. Tāpat turpināsies pērn iesāktā apjomīgā grants ceļu sakārtošana visos novada pagastos – arī šos uzlabojumus līdzfinansē Eiropas Savienība. Tāpat, atbalstot uzņēmējus, izstrādās Zaļās ielas pārbūves un Ēdoles ielas posma atjaunošanas būvprojektu. Kā ik gadu, pašvaldība rīkos konkursu “Uzņēmēju un amatnieku gada balva”, uzņēmēju dienas un uzņēmēju brokastu pasākumus. Turpinot pērn iesākto tradīciju, arī šogad gan pavasarī, gan rudenī norisināsies restorānu nedēļa “Kuldīgas garša”. Vēl pašvaldība atbalstīs mājražotāju kooperatīvu “Kuldīgas labumi”, kā arī līdzfinansēs projektu piesārņotas teritorijas Siltumnīcu ielā 12 attīrīšanu, kam piesaistīts Eiropas līdzfinansējums.

Vecpilsētas sakārtošana un valsts kultūras pieminekļu atjaunošana pagastos

Arī 2018. gadā lielu vērību pašvaldība pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai. Pārmaiņas gaida Adatu fabrikas kvartāls, ko kuldīdznieki pazīst arī kā vecās slimnīcas teritoriju: šogad iecerēts sākt Kuldīgas Mākslas un radošā kvartāla telpu pārbūvi Kalpaka ielā 4, savukārt pēc valsts pasūtījuma turpināsies būvprojekta izstrāde Kalpaka ielas 1. nama atjaunošanai, izveidojot šajā ēkā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju parku. 2018. gadā norisināsies arī torņa Liepājas ielā 37 atjaunošana, iekārtojot tajā Adatu fabrikas ekspozīciju.

Arī 2018. gadā pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Baznīcas ielā 30 turpināsies būvdarbi, kā rezultātā tiks izglābta unikāla ugunsgrēkā cietusi Kuldīgas vecpilsētas ēka un taps jaunas, plašākas telpas Kuldīgas Restaurācijas centram. Pašvaldība arī nodrošinās līdzfinansējumu Rendas baznīcas jumta remontam un Īvandes baznīcas pamatu sakārtošanai, kam piesaistīts LEADER programmas līdzfinansējums. Savukārt Ventas krastā iecerēts iekārtot pastaigu takas un uzbūvēt skatu torni.

Izcili pasākumi Kuldīgas novadā

Kuldīgas novadā arī 2018. gadā tiks organizēti pasākumi, kuri jau kļuvuši par novada atpazīšanas zīmēm un pulcē ievērojamu skaitu apmeklētāju. Neiztrūkstoši novada iedzīvotājus un viesus priecēs Kuldīgas pilsētas svētki “Dzīres Kuldīgā”, pavasara palu šovs “Lido zivis Kuldīgā”, Hercoga Jēkaba gadatirgus, ziemas festivāls “Notici brīnumam”, starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur Kuldīgā”, Baltā galdauta svētki 4. maijā, 18. novembra svinības, Jautrā mašīntalka Padurē, Ūsiņi Ķoniņciemā, starptautiskās sacensības vieglatlētikā “Kuldīgas Katrīnas kauss”, Velodiena, Velonakts un daudzi citi pasākumi. Desmito reizi Kuldīgā norisināsies Kārļa Davidova starptautiskais čellistu konkurss. Šogad Kuldīgai piešķirts gods būt Kurzemes Mākslas un dzejas dienu norises vietai. Notiks arī Kuldīgas Mākslinieku rezidences plenēri, būs apskatāmas augstvērtīgas izstādes. Visbeidzot, Kuldīgas novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki kuplā skaitā dosies uz galvaspilsētu Rīgu, lai mūsu novadu pārstāvētu XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos.

Uzziņai

Pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā: 26 035 605 EUR, tai skaitā:

 • Izglītībai – 11 880 877 EUR (46%);
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 7 262 621 EUR (28%);
 • Sociālajai aizsardzībai – 2 035 799 EUR (8%);
 • Kultūrai un sportam – 2 977 315 EUR (11%);
 • Administrācijai – 1 608 863 EUR (5%);
 • Veselībai – 21 619 EUR;
 • Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 248 511 EUR.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā: 23 751 286 EUR, tai skaitā:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 10 635 725 EUR (45%);
 • Nekustamā īpašuma nodoklis – 1 561 402 EUR (6,6%);
 • Azartspēļu nodoklis – 60 000 EUR (0,25%);
 • Valsts un pašvaldības nodevas – 41 640 EUR (0,18%);
 • Naudas sodi – 15 000 EUR (0,06%);
 • Pārējie nenodokļu ieņēmumi – 55 660 EUR (0,23%);
 • Ieņēmumi no īpašuma nomas un pārdošanas – 185 000 EUR (0,78%);
 • Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 875 549 EUR (3,7%);
 • Valsts budžeta transferti 10 320 310 EUR (43%), t.sk.:
  • Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim – 4 862 488 EUR;
  • Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 5 168 882 EUR;
  • Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējums projektiem – 160 934 EUR;
  • Transferti no citām pašvaldībām (izglītības funkciju nodrošināšanai) – 122 976 EUR;
  • Valsts budžeta iestāžu transferti – 5030 EUR.

Speciālā budžeta ieņēmumi 2018. gadā: 889 488 EUR, tai skaitā:

 • Dabas resursu nodokļa ieņēmumi – 60 000 EUR;
 • Autoceļu fonda ieņēmumi – 829 488 EUR.

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 133 796 EUR.

Speciālā budžeta līdzekļi tiks izlietoti:

 • vides aizsardzībai novadā – 73 221 EUR
 • Autoceļu fonda izdevumiem (ceļu ikdienas uzturēšanai, periodiskai uzturēšanai un rekonstrukcijai) – 950 063 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldības budžets sagatavots, ievērojot likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA PLĀNA PROJEKTS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLĀ BUDŽETA PLĀNA PROJEKTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2018/1 PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA BUDŽETA PLĀNU

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NR . 2018/1 “PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA BUDŽETA PLĀNU” APSTIPRINĀŠANU *

Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada budžets

26. janvāra Domes sēdē deputāti apstiprināja šī gada novada budžetu, par prioritātēm nosakot iedzīvotāju labklājību, izglītības, sporta un kultūras infrastruktūru, uzņēmējdarbības attīstību, Kuldīgas vecpilsētu un izcilos pasākumus.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sēdē sacīja: “Šogad Kuldīgas novadam ir sabalansēts bezdeficīta budžeta, ar kuru mēs varam pildīt pašvaldībai uzliktās funkcijas un segt visas nepieciešamās uzturēšanas izmaksas. Novada attīstība tiks balstīta uz ES struktūrfondiem un pašvaldības aizņēmumiem.”

Kā katru gadu, arī šogad vajadzības pārsniegušas iespējas. Pašvaldības iestādes, iesniedzot budžeta projektus, bija pieprasījušas par 5,4 miljoniem EUR vairāk, nekā iespējams piešķirt. Kopumā budžets ir par 1,27 miljoniem EUR ir lielāks nekā pērn, no tiem EUR gandrīz 635 tūkstošus EUR novirzīs minimālo un algu pieaugumam (t. sk. skolotājiem), savukārt vēl liela daļa tiks tērēta kredītu pamatsummas atmaksai. Svarīgākā prioritāte – iedzīvotāju labklājība.

Šajā gadā brīvpusdienas saņems ne tikai skolēni no 1. līdz 12. klasei, jeb 2527 bērni, bet no 1. septembra arī piecgadīgie un sešgadīgie bērniņi. Kopā tie būs 3082 novada bērni. Līdz šim pašvaldība brīvpusdienas nodrošināja no 5. līdz 12. klasei, bet valsts – no 1. līdz 4. klasei. Tas ik gadu ir liels atspaids skolēnu vecākiem, taču nākamajā mācību gadā no šīs maksas atvieglos arī mazāko bērnu vecākus. Arī sabiedrisko transportu skolēni un tehnikuma audzēkņi varēs izmantot bezmaksas, savukārt seniori no 73 gadu vecuma – 60 EUR visa gada garumā bez mēneša limita, kurus pašvaldība uzskaita uz e-taloniem. Turpinot ierasto tradīciju, pašvaldība dāvinās naudas pabalstu cienījama vecuma personām – 75, 80, 85, 90 un katrā nākamajā jubilejā no 91 līdz 99 gadu vecumam – 30 EUR, savukārt 150 EUR izmaksās personām 100 gadu un katrā nākamajā jubilejā.

Kuldīgas novada pašvaldība novērtē skolēnu centību un interesi aktīvi iesaistīties jauniešu darba praksēs vasaras brīvlaikā pie novada uzņēmējiem, kā arī vēlmi pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku vasaras nometnēs, tāpēc daļa budžeta izdevumu paredzēti arī tam.

Iedzīvotājiem tradicionāli būs iespēja iesaistīties iniciatīvu projektu konkursā “Darīsim paši”, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā, veselības dienās ģimenēm, senioriem un pedagogiem. Līdzfinansējums paredzēts arī “LEADER” projektiem, tautastērpiem Vārmes pamatskolā, trenažieru/rotaļu laukumam Īvandes pagastā, mākslīgā seguma futbola laukumam un jauniešu mājas aprīkojumam Kuldīgā u.c. Paaugstinās energoefektivitāti Sociālajam dienestam Dzirnavu ielā 9, kas nozīmē, ka tiks siltināta fasāde, nomainīts jumts, logi un durvis u.c. darbi. Turlavā, Vārmē un Mežvaldē ģimenes ārstu prakšu vietas pielāgos cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt Pārventā un Putnudārzā uzsāks asfaltēt grants seguma ielas.

Lai piesaistītu jaunos speciālistus no citām Latvijas pilsētām, budžetā paredzēti līdzekļi jauno speciālistu dzīvokļu programmai. Tas nozīmē, ka pašvaldība turpinās remontēt tās īpašumā esošos dzīvokļus, kuri ir tehniski sliktā stāvoklī vai kuros pašlaik nav iespējams dzīvot. Šos dzīvokļus pakāpeniski piešķirts jaunajiem speciālistiem.

Lielākās budžeta investīcijas izglītībai

Arī šogad lielāko daļa budžeta izdevumu plānots novirzīt izglītībai – vairāk nekā 14 miljonu EUR, jeb 55% no kopējā budžeta izdevumu apjoma. Lielākos kapitālos izdevumus veido sporta skolas rekonstrukcijas un baseina būvniecības darbi, kurus šogad plānots pabeigt. Tāpat lielu izdevumu daļu sastāda E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas pārbūve; plānots, ka maijā ar skolas izlaidumu komplekss tiks atklāts un septembrī audzēkņi sāks mācības. Kuldīgas 2. vidusskolā šogad turpināsies telpu renovācija, lai skolēni varētu mācīties mūsdienīgās telpās; savukārt Kuldīgas Centra vidusskolā un Kuldīgas kultūras centrā turpināsies darbi pie rekonstrukcijas projektēšanas. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai atjaunos veco fasādi, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola laukumam būs jauns asfalta segums un apgaismojums; remontdarbi plānoti arī Vārmes pamatskolas katlumājā. Turpinot kultūrvēsturisko objektu sakārtošanu pagastos, šogad plānots Pelču pils jumta un Laidu pils kāpņu remonts. Būvēs arī Vilgāles ezera laipu, kuras tehniskais stāvoklis līdz šim nav ļāvis rīkot peldēšanas sacensības. Papildus “LEADER” projektam, pašvaldība atbalstīs projektu “Nacionālā pretošanās kustības muzeja paplašināšana” Rendas pagastā. Gudenieku, Snēpeles un Rendas pagastā labiekārtos kapsētas.

Veicinās uzņēmējdarbību, attīstot infrastruktūru

Attīstot uzņēmējdarbību, sāksies industriālā Ziemeļu parka teritorijas būvniecība. Ziemeļu parkā, jeb Ventspils, Dārzniecības, Meistaru ielas teritorijā atrodas vairāki veiksmīgi uzņēmumi. Lielākie no tiem ir kokapstrādes uzņēmums SIA “Stiga RM”, kas plāno radīt jaunas darbavietas, SIA “Silja”, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Teritorijā ir brīva platība arī jaunu uzņēmumu veidošanai.

Tāpat šogad uzsāks Jelgavas, Graudu, L. Paegles ielu rekonstrukciju. Šo ielu sakārtošana ir nozīmīga ne tikai iedzīvotājiem, kuri ikdienā pa tām mēro ceļu uz darbu, skolu un mājām, bet arī vairākiem uzņēmumiem, kas atrodas šajā teritorijā. Ēdoles un Zaļai ielai veiks rekonstrukcijas projektēšanu.

Rumbas pagastā demontēs un būves Riežupes tiltu. Vēl pagastos uzsāks pašvaldības grants seguma ceļu rekonstrukciju, šim mērķim piesaistīts Eiropas finansējumam. Paredzēts rīkot “Uzņēmēju un amatnieku gada balva” konkursu, atbalstīt mājražotāju kooperatīvu “Kuldīgas labumi”, kurā iesaistījušies un saražoto produkciju tirgo 30 mazie mājražotāji un lauksaimnieki.

Atjaunos valsts nozīmes vēsturiskas vietas

“Mums ir gandarījums, ka izdevies atrast finansējumu bijušās slimnīcas teritorijas sakārtošanai, kurā taps mūsdienīgs izglītības un mākslas centrs,” gandarīta ir I. Bērziņa.

Arī šī gada budžetā viena no prioritātēm ir Kuldīgas vecpilsēta. Šajā gadā plānoti nozīmīgi darbi – restaurācijas centra vajadzībām turpināsies rekonstrukcijas un restaurācijas darbi ēkai Baznīcas ielā 30, Jelgavas ielā 1 izbūvēs stāvlaukumu. Ja pašvaldības pieteikums uzvarēs konkursā par ES finansējumu, Ventas kreisajā krastā tiks izveidots skatu tornis, trošu ceļš un pastaigu taka. Atjaunos valsts nozīmes vēsturisko vietu – Adatu fabriku, kas ir vesels kvartāls Kalpaka ielā. Pašvaldība piesaistījusi Eiropas naudu radošā klastera izbūvei Kalpaka ielā 4, ko projektē arhitekte Zaiga Gaile. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) Tehnoloģiju parks atradīsies Kalpaka ielā 1 (KTTT īstenotais ES projekts, kam drīzumā tiks izsludināts metu konkurss). Vēl pašvaldība iecerējusi atjaunojot torni, izveidojot ekspozīciju Liepājas ielā 37, kā arī izsludināts tiks Brīvības cīnītāju pieminekļa metu konkurss teritorijai Liepājas ielā 39.

Vecpilsētas ēku glābšanas programmā iesniegtajiem projektiem turpinās segt 50% no izmaksām. Pilnveidos Mārtiņsalas peldvietu, lai tā arī šogad iegūtu Zilo karogu kā apliecinājumu par tīru un sakārotu pludmali. Šogad pabeigs un izdos zinātnisko pētījumu par Kuldīgu “Kuldīga. Laiki, cilvēki un ainava”, kā arī izstrādās UNESCO teritorijas pārvaldības plānu.

Iemīļoti un jauni pasākumi

Pašvaldība turpinās atbalstīt novadā iemīļotos pasākumus, kā arī jaunus un vēl nebijušus. Tradicionāli notiks pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā”, Mašīntalka Padurē, SEB kalnu divriteņu maratons, teātra festivāls “Teātris ir visur”, Leģendu nakts Pelču pilī, Velodiena, burdonu festivāls Gudeniekos u.c. Pirmo reizi iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja izbaudīt pilsētas krodziņu un restorānu īpašos piedāvājumus “Krodziņu nedēļā Kuldīgā”, norisināsies Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, ko Valsts izglītības un satura centrs sadarbībā ar pašvaldību ik reizi rīko citā pilsētā. Tāpat ik gadu gaidīti ir Mākslinieku rezidences plenēri, meistardabnīcas, vasaras skolas, izstādes un citi pasākumi.

Plānotie Kuldīgas novada ieņēmumi 2017. gadā ir 23,5 miljoni EUR, savukārt izdevumi – nedaudz vairāk par 25,3 miljoniem EUR. Salīdzinot ar 2016. gadu, plānotie ieņēmumi ir par teju 1,27 miljoniem EUR vairāk, taču izdevumi, salīdzinot ar pērno gadu, samazinājušies gandrīz par 547 tūkstošiem EUR. Deputāti 2017. gada budžetu novērtējuši kā sabalansētu.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi

Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 25 313 227 EUR, ko sastāda:

 • Izglītībai – 14 047 430 EUR (55%).
 • Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 4 592 289 EUR (18%).
 • Sociālajai aizsardzībai – 1 931 641 EUR (8%).
 • Kultūrai un sportam – 2 835 868 EUR (11%).
 • Administrācijai – 1 176 741 EUR (4,6%), procentu nomaksai – 80 200 EUR (0,3%) un neparedzētiem līdzekļiem – 200 000 EUR (0,8%).
 • Veselībai – 17 640 EUR (0,1%).
 • Ekonomiskajai darbībai – 138 703 EUR (0,5%).
 • Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 242 680 EUR (0,9%).

Plānotie budžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un pašvaldību budžetu transferti.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

9 951 948 EUR (42%)

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 812 360 EUR (7,71%)

Azartspēļu nodoklis

60 000 EUR (0,26%)

Valsts (pašvaldības) nodevas

35 651 EUR (0,16%)

Naudas sodi

25 000 EUR 0,11%

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

119 580 EUR

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

150 000 EUR

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

902 035 EUR

Valsts un pašvaldības budžeta mērķdotācijas
un dotācijas kopējie – t.sk.:

10 308 486EUR

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

4 909 824 EUR

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

5 188 380 EUR

Transferti no citām pašvaldībām

133 100 EUR

Valsts budžeta iestāžu transferti

5 697 EUR

Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansējums projektiem

204 585 EUR

 KOPĀ

23 504 160 EUR

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu “Par valsts budžetu 2017. gadam”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Saistošie noteikumi Nr. 2017/2 PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA BUDŽETA PLĀNU

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi:

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Kuldīgas novada pašvaldības 2016. gada budžets

2015. gada 29. decembra Domes sēdē deputāti apstiprināja 2016. gada budžetu, par nozīmīgākajām prioritātēm novada attīstībai izvirzot iedzīvotāju labklājību, izglītības, sporta un kultūras infrastruktūru, uzņēmējdarbības attīstības infrastruktūru, vecpilsētu un dažādus pasākumus.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzsvēra: „Jaunajā gadā būs labi dzīvot Kuldīgas novadā. Cilvēki varēs justies droši un īstenot savus sapņus. Mūs sagaida darbīgs, radošs un jēgpilns gads. No 1. septembra Kuldīgas novada skolās būs brīvpusdienas visiem skolēniem, un bērnudārzu audzinātājām lielāks atalgojums. Notiks darba prakses pie novada uzņēmējiem un vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, turpināsies konkursi. Tiks atklāts mūsdienīgs pansionāts pie Kuldīgas slimnīcas. Rekonstrukcijas darbi sāksies Jelgavas ielā. Aizraujoši tradicionāli un jauni pasākumi notiks visa gada garumā.”Kā katru gadu, arī šogad vajadzības pārsniegušas iespējas. Pašvaldības iestādes, iesniedzot budžeta projektus, bija pieprasījušas par EUR 2,2 miljoniem vairāk, nekā iespējams piešķirt. Kopumā budžets par 800 tūkstošiem eiro ir lielāks nekā pagājušā gadā, no kuriem 300 tūkstoši eiro tiks novirzīti minimālo algu pieaugumam, savukārt vēl liela daļa tiks tērēta kredītu pamatsummas atmaksai.

Novada iedzīvotāju labklājība – svarīgākā prioritāte

Par pirmo nākamā gada budžeta prioritāti tradicionāli izvirzīta novada iedzīvotāju labklājība. No nākamā gada septembra brīvpusdienas tiks nodrošinātas skolēniem no 1. līdz 12. klasei, jeb 2527 skolēniem. Pērn brīvpusdienas bija līdz 10. klasei (2217 bērniem). Līdz šim valsts brīvpusdienas nodrošinājusi audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei, savukārt pašvaldība – no 4. līdz 10. klasei. Šāda programma uzsākta pirms vairākiem gadiem un izpelnījusies vecāku atzinību. No nākamā gada septembra plānots arī neliels algu pielikums bērnudārzu skolotājiem.

Izbūvēs un atvērs modernu sociālo aprūpes centru pie Kuldīgas slimnīcas, kas nodrošinās senioriem kvalitatīvus un modernus dzīves apstākļus. I.Bērziņa pauda cerību, ka pansija tiks pabeigta līdz 2016. gada vidum.

Turpinot 2015. gadā uzsākto praksi ar e-talonu sistēmu, arī 2016. gadā bezmaksas sabiedriskais transports paredzēts skolēniem un tehnikuma audzēkņiem, savukārt seniori no 75 gadu vecuma turpinās saņemt atvieglojumus (EUR 5 mēnesī). Arī apaļajās jubilejās (no 75 gadu vecuma) novada vecļaudis tiks sveikti, piešķirot EUR 30 pabalstu.

Izdevumi paredzēti arī skolēnu vasaras nometņu un darba prakšu organizēšanai, kas ik gadu skolēnu un uzņēmēju vidū gūst aizvien lielāku popularitāti un atsaucību, piedāvājot arvien plašākas izvēles iespējas.

Labklājībai arī nākamgad iedzīvotāji tiks aicināti iesaistīties iniciatīvu projektu konkursā „Darīsim paši”, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursā, kā arī veselības dienās ģimenēm, senioriem un pedagogiem.

Budžeta pieaugumu izlietos arī, lai nodrošinātu minimālās darba algas palielinājumu, kas sākot ar 2016. gadu palielināsies no EUR 360 līdz EUR 370. Palielinot minimālo algu, pieaugs arī tās algas, kas ir tuvu minimālajai; tādas ir lielākajai daļai pašvaldībā strādājošo. Līdz ar to palielināsies arī sociālie pabalsti, kas ir piesaistīti minimālajai algai.

Izglītībai – lielākie budžeta izdevumi

Lielāko daļu budžeta izdevumi – EUR 13 706 772, jeb 42% tiks novirzīti izglītībai. Par būtiskāko no projektiem uzskatāma Kuldīgas sporta skolas peldbaseina rekonstrukcija un būvniecība. Tajā plānots investēt EUR 2,2 miljonus. Darbus pabeigs līdz 2017. gada februārim. Tāpat vērts uzsvērt mūzikas skolas rekonstrukciju un piebūves celtniecību. Aktīvi tiek strādāts arī pie Kuldīgas radošā mākslas un dizaina klastera izveides bijušajā slimnīcas ēkā, Kalpaka ielā 4. Šo procesu plānots turpināt arī nākamajā gadā. Projektēts rekonstruēšanai tiks arī Kuldīgas kultūras centrs un Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs. Savukārt Tehniskās jaunrades centra telpas Pilsētas laukumā 3 aprīkos ar nepieciešamo aprīkojumu, kas palīdzēs attīstīt tehniskās zināšanas jauniešiem. Paredzēts, ka viņi varēs apmeklēt radio un TV pulciņus, kinoamatieru, lidmodelistu un automodelisma nodarbības. Vienā telpā paredzēta automodelisma trase, kas iecerēta arī plaša mēroga sacensībām. Telpās būs arī akvalangistu inventārs.

Budžetā finansējums rasts arī Vārmes pamatskolas fasādes sakārtošanai, Vilgāles pamatskolas atvalsta sienas sakārtošanai, Pelču pils jumta un kāpņu telpas rekonstrukcijai, kā arī PII „Ābelīte” Pelču filiāles grupu remontam.

Uzņēmējdarbības attīstības infrastruktūra

Atbalstot novada uzņēmējdarbību, plānots attīstīt un būvēt ielas Dārzniecības ielas rūpniecības teritorijā, kas saukta arī par ziemeļu industriālā parka teritoriju. Plānots uzsākt arī apjomīgu projektu – Jelgavas, Graudu un L.Paegles ielu rekonstrukciju, kas pieved pie vairākiem uzņēmumiem. Remontdarbi tiks veikti, ja kļūs pieejami Eiropas struktūrfondi. Budžeta plānā iekļauta arī ceļa seguma sakārtošana Ventspils ielā. Turklāt atbalsts tiks sniegts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ES struktūrfondu finansējuma piesaistē un apguvē.

Kuldīgas Mārtiņsalā izbūvēs un labiekārtos apgaismojumu, Pils ielā 4 sakārtos Rumbas kiosku, savukārt pagastos rekonstruēs pašvaldības grants seguma ceļus atbilstoši ES fondu finansējumam.

Kuldīgas vecpilsēta

Šī gada budžetā par vienu no prioritātēm atkal noteikta Kuldīgas vecpilsēta – tiks pabeigta vecā rātsnama, Baznīcas ielā 5 restaurācija un notiks svinīga atklāšana, Restaurācijas centra vajadzībām rekonstruēs un restaurēs namu Baznīcas ielā 30, notiks Ēvalda Valtera skulptūras atklāšana, Strautu ielas 1 rekonstrukcija. Atbalstot iniciatīvas, vecpilsētas ēku glābšanas programmā tiek iesaistīti arī iedzīvotāji, finansējot 50% no izmaksām. Tiks pabeigts un izdots otrs lielais zinātniskais pētījums par Kuldīgu „Kuldīga. Laiki, cilvēku un ainava”. Plānots izstrādāt UNESCO teritorijas pārvaldības plānu.

Izcili pasākumi

Kuldīgas kultūras, sporta un tūrisma pasākumi ir zināmi ne tikai tās iedzīvotājiem, bet daudziem citiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošajiem. Šogad notiks divdesmit pirmās „Dzīres Kuldīgā”, ceturtais rokmūzikas festivāls pieaugušajiem „Live Fest”, kas tradicionāli aicinās pasaules mēroga zvaigznes, K.Davidova 9. Starptautisko čellistu festivāls, kurā vienkopus tiksies čella meistari no visas pasaules. Pirmo reizi Kuldīgā notiks Kurzemes Dziesmu svētki, Taku skrējiens „Stirnubuks” Ventas ielejā, kas būs īpašs ar dalībnieku skrējienu pāri Ventas rumbai finišējot. Vasarā norisināsies Mākslinieku rezidences plenēri, meistardarbnīcas, vasaras skolas un izstādes. Kā arī pasaules latviešu ģimeņu nometne „3×3”, ISSP starptautiskā fotogrāfu vasaras skola, Starptautiskā nometne jauniešiem „Media Shark 2016” Pelču pilī. Atbalstīti arī tradicionālie Kuldīgas pasākumi – FIA Eiropas rallija čempionāta ziemas posms, Lido zivis, Velodiena un velonakts, SEB kalnu divriteņu maratons u.c. Kā atzīst Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja, ieguvumu no Kuldīgā organizētajiem pasākumiem nevar izmērīt naudā. Tās ir sajūtas, kuras rada iedzīvotāji un viesi. Ar katru nākamo gadu vairāk tiek domāts par pasākumiem klusajā sezonā, kas vēl vairāk iedzīvinātu novadu.

Plānotie Kuldīgas novada ieņēmumi 2016. gadā ir nedaudz vairāk par EUR 22 miljoniem, savukārt izdevumi – gandrīz EUR 26 miljoni. Salīdzinoši ar 2015. gadu ieņēmumi prognozēti par EUR 836 872 vairāk, taču palielinājušies arī plānotie izdevumi – gandrīz par EUR 3 miljoniem. Budžeta izdevumu palielinājums pamatā ir uz 2015. gadā iesākto projektu „Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā” un „Mūzikas skolas pārbūve Smilšu ielā 6, Kuldīgā” realizāciju. Projektu īstenošanai paredzēti kredīta resursi no Valsts kases. Deputātu vērtējumā ir iesniegts sabalansēts 2016. gada budžets.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi

 1. Izglītībai – EUR 13 706 772 (42%).
 2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – EUR 5 018 852 (35%).
 3. Sociālajai aizsardzībai – EUR 2 247 667 (7%).
 4. Atpūta un kultūra – EUR 2 975 093 (7%).
 5. Administrācijai – EUR 1 192 510 (4.6%), procentu nomaksai EUR 90 000 (0,4%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 260 000 (1%).
 6. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – EUR 200 578 (1%).
 7. Veselībai – EUR 24 565 (0,001%).
 8. Ekonomiskajai darbībai – EUR 144 500 (0,6%).

Plānotie budžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un pašvaldību budžetu transferti.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

EUR 9 235 984 (41.55%)

Nekustamā īpašuma nodoklis

EUR 1 370 274 (6.16%)

Azartspēļu nodoklis

EUR 50 000 (0.22%)

Valsts (pašvaldības) nodevas

EUR 9 221 (0.001%)

Naudas sodi

EUR 50 050

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

EUR 22 568

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

EUR 100 000

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

EUR 1 035 305

Valsts un pašvaldības budžeta

mērķdotācijas un dotācijas kopējie – t.sk.:

EUR 10 357 594

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

EUR 4 560 705

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas

fonda

EUR 5 644 557

Transferti no citām pašvaldībām

EUR 110 800

Valsts budžeta iestāžu transferti

EUR 40 504

Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu

finanšu palīdzības

līdzfinansējums projektiem

EUR 1 028

 KOPĀ

EUR 22 230 996

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2015/23 ”PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA BUDŽETA PLĀNU”

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi:

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Kuldīgas novada pašvaldības 2015. gada budžets

29. janvāra Domes sēdē deputāti apstiprināja 2015. gada budžetu, izvirzot piecas nozīmīgākās prioritātes novada attīstībai.

Kuldīgas novada ieņēmumi 2015. gadā plānoti gandrīz EUR 21,4 miljoni, bet izdevumi apmēram EUR 23 miljoni. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ieņēmumi prognozēti par EUR 723 347 vairāk, bet arī izdevumi šogad palielinājušies par EUR 355 169. Budžets 2015. gadam ir sabalansēts.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa atzina, ka „arī šogad vajadzības pārsniedz mūsu iespējas. Tika pieprasīts par 2 miljoniem vairāk, nekā spējam piešķirt. Lai arī šī gada budžets ir nedaudz lielāks nekā pērn, vairākās pozīcijās izdevumus nācās samazināt un plānotos darbus atlikt, jo liela daļa ieņēmumu tika novirzīta minimālo algu pieaugumam”.

Šī gada prioritātes ir 2014. gadam līdzīgas. Par svarīgāko noteikti priekšdarbi jaunām investīcijām, kas ietver darbavietu radīšanu, attīstot uzņēmējdarbības infrastruktūru. Šogad galvenokārt tiks veikti projektēšanas darbi un meklēti jauni Eiropas Savienības struktūrfondi. Plānots projektēt industriālā parka teritoriju Ventspils un Dārzniecības ielas rajonā; rekonstruēt Jelgavas ielu, kas pieved pie vairākiem uzņēmumiem; siltināt pašvaldības ēkas gan pagastos, gan pilsētā, kā arī citi darbi.

Prezentācija: Kuldīgas novada pašvaldības budžeta prioritātes 2015. gadā

Prioritāte nr. 1 – iedzīvotāju labklājība

Iedzīvotāju labklājība novadā vienmēr ir uzskatīta par svarīgu prioritāti. Budžeta pieaugumu izlietos, lai nodrošinātu minimālās darba algas palielinājumu (no EUR 320 līdz EUR 360). Palielinot minimālo algu, pieaugs arī tās algas, kas ir tuvu minimālajai; tādas ir lielākajai daļai pašvaldībā strādājošo. Līdz ar to palielināsies arī sociālie pabalsti, kas ir piesaistīti minimālajai algai.

Šogad no septembra brīvpusdienas būs 1. – 8. klašu skolēniem jeb 1962 bērniem (pērn tās bija līdz 6. klasei – 1481 bērnam).

Šajā gadā tiks ieviesta e-talonu sistēma, kas paredz ne tikai skolēniem, bet arī senioriem no 75 gadu vecuma sabiedrisko transportu izmantot bez maksas. Senioru padome rosināja apaļajās jubilejās (no 75 gadu vecuma) piešķirt EUR 30 pabalstu. Tie sākti izmaksāt jau no šī gada 1. janvāra.

Izdevumi paredzēti arī skolēnu vasaras nometņu, darba prakšu organizēšanai, kas ik gadu gūst aizvien lielāku popularitāti un atsaucību.

Labklājībai tiks izbūvētas gājēju ietves un ielu apgaismojumi, bērnu rotaļu laukumi. Iedzīvotājus arī šogad aicinās iesaistīties projektu konkursos – „Darīsim paši”, daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanā u.c.

Uzlabos izglītības iestādes

Lielāko izdevuma daļu – EUR 10 623 747 jeb 46% novirzīs izglītībai. Šogad lielāku uzmanību pievērsīs iestādēm ar profesionālo ievirzi, piemēram, sākt E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas rekonstrukciju un piebūves būvniecību, projektēt Bērnu un jauniešu centru un izbūvēt un aprīkot tehniskās jaunrades telpas Pilsētas laukumā 3. Vārmes pamatskolai tiks sakārtota fasāde, bet Pelču pilij, kas ir kultūras piemineklis un jaunākā pils Latvijā, izpētīta un projektēta kāpņu telpa un jumts. Kuldīgas 2. vidusskolai rekonstruēs 1. stāvu. Turpināsies Kuldīgas pamatskolas pieslēgšana centralizētajai siltumapgādei, atjaunos datorklases skolās, kurās tas līdz šim nav izdarīts.

Kuldīgas vecpilsēta

Šī gada budžetā par prioritāti atkal noteikta Kuldīgas vecpilsēta – restaurēs veco rātsnamu Baznīcas ielā 5, Restaurācijas centra vajadzībām rekonstruēs namu Baznīcas ielā 30, projektēs kultūras centru un rekonstruēs skvēru, plānots izveidot un uzstādīt Ēvalda Valtera skulptūru. Atbalstot iniciatīvas, vecpilsētas sakopšanā tiek iesaistīti arī iedzīvotāji, finansējot 50% no izmaksām. Šogad pabeigs un izdos otru lielo zinātnisko pētījumu par Kuldīgu „Kuldīga. Laiki, cilvēku un ainava”.

 Izcili pasākumi

Kuldīgas kultūras, sporta un tūrisma pasākumi ir vēl viena budžeta prioritāte. Šogad „Dzīres Kuldīgā” notiks jau divdesmito reizi, un tajās paredzēti īpaši priekšnesumi uz ūdens, tādēļ tiks sakārtots Māras dīķis un cita infrastruktūra. Atbalstīs arī citus tradicionālos pasākumus – pavasara šovu „Lido zivis”, SEB kalnu divriteņu sacensības, rokmūzikas festivālu „LiveFest”. Jau otro gadu organizēs Ziemassvētku tirdziņu baltās stikla mājās u.c.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2015. gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Plānotie pamatbudžeta izdevumi:

 1. Izglītībai – EUR 10 623 747 (46%).
 2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – EUR 5 462 338 (24%).
 3. Sociālajai aizsardzībai – EUR 2 311 458 (10%).
 4. Kultūrai un sportam – EUR 2 516 650 (11%).
 5. Administrācijai – EUR 1 313 347 (6%), procentu nomaksai EUR 120 000 (0,5%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 260 000 (1%).
 6. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – EUR 199 596 (0,9%).
 7. Veselībai – EUR 23 454 (0,1%).
 8. Ekonomiskajai darbībai – EUR 138 500 (0,6%).

Pielikumi:

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada budžets

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot LR likumu „Par valsts budžetu 2014. gadam”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2014. gada Kuldīgas novada budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada budžeta prioritātes:

 1. Būvēt, rekonstruēt un labiekārtot vidi skolās un pirmskolas izglītības iestādēs;
 2. Rekonstruēt inženierkomunikācijas, ielas un parkus;
 3. Rūpēties par iedzīvotāju labklājību;
 4. Attīstīt kultūras, sporta, tūrisma un veselības veicināšanas pasākumus;
 5. Atbalstīt iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas sava novada labā.

2014. gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota realizējot Eiropas Savienības finansētos projektus. Projektu priekšfinansējumu nodrošinot ar aizņēmuma līdzekļiem.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti:

 1. Izglītībai EUR 5`960`156 (35%);
 2. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti EUR 4`450`916 (26%) no pamatbudžeta izdevumiem;
 3. Sociālajai aizsardzībai EUR 1`987`254 (12%);
 4. Kultūrai un sportam EUR 2`251`833 (13%);
 5. Administrācijai EUR 1`255`827 (7%), procentu nomaksai EUR 285`850 (2%) un neparedzētiem līdzekļiem EUR 260`000 (2%);
 6. Veselībai EUR 22`035 (0,1%);
 7. Ekonomiskajai darbībai EUR 131`300 (0,8%).

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi novadā tiek plānotie centralizēti, kas plānoti ceļu ikdienas uzturēšanai, periodiskai uzturēšanai un rekonstrukcijai.

Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budžeta klasifikācijas kategorijā un finansējuma mērķis ir parādīti pielikumos:

 1. Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžeta plāns – 1. pielikums
 2. Kuldīgas novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2014.gadam – 2. pielikums

Aizņēmumu un galvojumu finansiālās saistības un procentuālā ietekme uz Kuldīgas novada pašvaldības budžetu 2014. gadā un turpmākajos gados nepārsniedz 20% no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem.

2014. gadā noteikts proporcionalitātes princips asignējumu pārskaitīšanai iestādes vai aģentūras bankas kontā. Par prioritātēm piešķirtā asignējuma izlietošanā tiek noteikta darba samaksa, nodokļi, komunālie maksājumi un pārējie iestādes vai aģentūras uzturēšanas izdevumi.

Pielikumi:

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets

Kuldīgas novada pašvaldības speciālais budžets

Saistošie noteikumi „Par Kuldīgas novada pašvaldības 2014. gada budžeta plānu”