Saeima 2015. gada 5. martā pieņēma likumu “Grozījums Civillikumā”, kas paredz papildināt Civillikuma trešo daļu “Lietu tiesības” ar jaunu trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”, kas stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. Ar apbūves tiesību Civillikumā ieviests jauns tiesību institūts, uz kura pamata persona var celt un lietot uz sveša zemesgabala tikai nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašnieks apbūves tiesības spēkā esamības laikā.

Tātad, ja uz svešas zemes paredzēts būvēt ēkas (būves), ar nekustamā īpašuma īpašnieku ir slēdzams apbūves tiesības līgums, apbūves tiesība ir ierakstāma zemesgrāmatā. Pēc līguma termiņa beigām, apbūves tiesība zaudēs spēku un atgriež nekustamo īpašumu tās īpašniekam tādā stāvoklī, kāds tas bija, pirms apbūves tiesības līguma noslēgšanas. Tas nozīmē, ka uz apbūves tiesību, saskaņā ar Civillikuma 1129.1 panta otro daļu, neattiecas pirmpirkuma un izpirkuma tiesība.

Persona, kura vēlas slēgt apbūves tiesības līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību, jāiesniedz:

  • Fiziskā persona – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, zemesgabala adresi, uz kura vēlas veikt apbūvi, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), apbūves tiesības līguma laikā plānotā darbība un apbūves termiņi.
  • Juridiskā persona – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, zemesgabala adresi, uz kura vēlas veikt apbūvi, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), apbūves tiesības līguma laikā plānotā darbība un apbūves termiņi, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu (bez apbūves tiesībām), pašvaldībā (Kuldīgas novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē) iesniedz:

  • Fiziskā persona – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), nomāšanas mērķis.
  • Juridiskā persona – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, nomājamā zemes­gabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms), nomāšanas mērķis, kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

ZEMESGABALI KULDĪGAS NOVADĀ (BEZ APBŪVES TIESĪBĀM)


Lauksaimniecības zemes 1 ha zemes nomas maksa gadā:

Nr. p.k. Administratīvā teritorija 1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR 1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR (ar PVN)
1. Alsungas pagasts 85 102,85
2. Ēdoles pagasts 90 108,90
3 Gudenieku pagasts 100 121,00
4. Īvandes pagasts 90 108,90
5. Kabiles pagasts 105 127,05
6. Kurmāles pagasts 90 108,90
7. Laidu pagasts 105 127,05
8. Nīkrāces pagasts 105 127,05
9. Padures pagasts 90 108,90
10. Pelču pagasts 100 121,00
11. Raņķu pagasts 100 121,00
12. Rendas pagasts 90 108,90
13. Rudbāržu pagasts 90 108,90
14. Rumbas pagasts 90 108,90
15. Skrundas pagasts 100 121,00
16. Snēpeles pagasts 100 121,00
17. Turlavas pagasts 105 127,05
18. Vārmes pagasts 105 127,05
19. Skrundas pilsēta 90 108,90


1 m2 zemes nomas maksa gadā Kuldīgas novada vasarnīcu apbūves un dārzkopības teritorijās:

Nr.

p.k.

Teritorija

1 m2 zemes nomas maksa gadā, EUR

1 m2 zemes nomas maksa gadā, EUR (ar PVN)

1. dārzkopības sabiedrības “Kurzemīte” un “Rumba” teritorijā, Kuldīgas pilsētā, Kuldīgas novadā 0,12 0,1452
2.
Ābeles ciema teritorijā, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā 0,09 0,1089
3.

Rumbenieku ciema teritorijā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

0,07

0,0847