Pakalpojuma īss apraksts

Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšana fiziskām un juridiskām personām. Nomniekam jāatbilst labticīga nomnieka kritērijiem:

 • Nomas pretendents vai nomnieks pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgtajā līgumā par īpašuma lietošanu noteiktos nomnieka pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu;
 • Iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi;
 • Nomas pretendentam vai nomniekam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju;
 • Pretendentam, kurš ir juridiska persona, ir valstī noteikto nodokļu maksājumu parāds, kas kopsummā uz pieteikuma iesniegšanas dienu pārsniedz 50,00 EUR (piecdesmit euro);
 • Pretendentam, kurš ir fiziska persona, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas kopsummā uz pieteikuma iesniegšanas dienu pārsniedz 50,00 EUR (piecdesmit euro) vai ir vairāk nekā trīs nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu kavējums Kuldīgas novada pašvaldībai.

Pakalpojumu nodrošina

 • Nekustamo īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.
 • Attiecīgā pagasta pārvalde, kurā atrodas nekustamais īpašums.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziskas un juridiskas personas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Iesniegums (veidlapa);
 • Pilnvarotajai personai – normatīvo aktu kārtībā apstiprināta pilnvara.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 • 1 mēnesis.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

 • Bezmaksas.

VEIDLAPA NOMAI

VEIDLAPA NOMAS IZBEIGŠANAI

VEIDLAPA NOMAS PAGARINĀŠANA