Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā valstspilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Spēkā esošie lokālplānojumi

Lokālplānojums Lauku ielai 38 un 40, Kuldīgā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam

Kuldīgas novada dome 2023. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu /protokols Nr.8., p.12.,/ Par lokālplānojuma Lauku ielai 38 un 40, Kuldīgā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

2023. gada 28. martā Kuldīgas novada dome pieņēma lēmumu /protokols Nr.4., p.122.,/ “Par lokālplānojuma Lauku ielai 38 un 40, Kuldīgā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.”

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27788


Lokālplānojums zemes vienībai ar kad. apz. 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu

2020. gada 30. jūlijā Dome pieņēma lēmumu /prot. Nr. 13, p. 80/ . Par lokālplānojuma “zemes vienībai ar kad. apz. 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16462


Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Dārzniecības ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu

2022. gada 31. martā Dome pieņēma lēmumu /prot. Nr. 4, p. 41/  Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Dārzniecības ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/13 izdošanu.

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19797


Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, Kuldīgā, Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu

2022. gada 24. novembrī Dome pieņēma lēmumu /prot. Nr. 17, p. 83/ . Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25788

Izstrādē esošie lokālplānojumi

Lokālplānojums vēja parkam “Gudenieki”, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam

Kuldīgas novada dome 2024. gada 30. maijā ir pieņēmusi lēmumu /protokols Nr.7., p.143.,/ “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums vēja parkam “Gudenieki”, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.”

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_30070


Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Smilšu ielā 18 un 20, kas groza lokālplānojumu Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

Kuldīgas novada dome 2024. gada 29. februārī ir pieņēmusi lēmumu /protokols Nr.2., p.139.,/ Par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Smilšu ielā 18 un 20, kas groza lokālplānojumu Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā:  https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_29451


Lokālplānojums vēja parkam “NOS Austrumi” un NOS “Dienvidi”, kas groza Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam

Kuldīgas novada dome 2023. gada 25. maijā ir pieņēmusi lēmumu /protokols Nr.7., p.41.,/ Par lokālplānojuma “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums vēja parkam “NOS Austrumi” un NOS “Dienvidi”, kas groza Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27635


Lokālplānojums vēja parkam “NOS Rietumi”, kas groza Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam

Kuldīgas novada dome 2023. gada 25. maijā ir pieņēmusi lēmumu /protokols Nr.7., p.42.,/ Par lokālplānojuma “Lokālplānojums vēja parkam “NOS Rietumi”, kas groza Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27631


Lokālplānojums vēja parkam “EKO Ziemeļi”, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam

Kuldīgas novada dome 2023. gada 25. maijā ir pieņēmusi lēmumu /protokols Nr.7., p.43.,/ Par lokālplānojuma “Lokālplānojums vēja parkam “EKO Ziemeļi”, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Informācija par lokālplānojumu atrodama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27597