Iestādes

P/I “Kuldīgas attīstības aģentūra”

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde
“Kuldīgas attīstības aģentūra”
Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301
e-pasts: KAA@KULDIGASNOVADS.LV
tālr. +371 63350141; 63322625; 26691192

Norēķinu konts:
Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000035590
AS “SEB banka”, UNLALV2X
LV26UNLA0011001130401

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA” NOLIKUMS

KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS STRUKTŪRA

Aiga Vanaga-Poriķe

P/I “Kuldīgas Attīstības Aģentūra” vadītāja

Kaspars Rasa

Vadītājas vietnieks atīstības plānošanas jomā

Madara Dravniece

Vecākā projektu vadītāja

Velga Siliņa

Vecākā projektu vadītāja

Madara Liekmane

Vecākā projektu vadītāja

Ance Reķe

Vecākā projektu vadītāja

Liene Jūrmale

Vecākā projektu vadītāja

Kristīne Apine

Teritorijas plānotāja

Raivis Jasinskis

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists

Diāna Pantjušenkova

Lietvede/Sabiedrisko attiecību speciāliste

Signeta Lapiņa

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste

Gita Rubežniece-Zute

P/I “Kuldīgas Attīstības Aģentūra” vadītājas vietniece