Atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana un CO2 emisijas samazināšana iekļauta Latvijas ilgtspējīgas enerģētikas stratēģijā. Tāpēc arvien biežāk privātie uzņēmēji izrāda interesi par vēja enerģijas izmantošanu un vēja parku būvniecību. Pašvaldībai nav tiesību ietekmēt attīstītāju ieceres, taču esam savos dokumentos iestrādājuši virkni ierobežojumu, kas jāņem vērā – tostarp ietekme uz vidi, iedzīvotāju viedoklis un citi.

Kuldīgas novadā privātie attīstītāji uzsākuši izstrādi 8 vēja elektrostaciju (VES) būvniecību iecerēm, kurām ir piemērota Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra:

Aicinām ar tām, kā arī detalizētu informāciju par lokālplānojumu procesiem, iepazīties pašvaldības izstrādātajā kartē: https://arcg.is/0f4fXP

Kas ir ietekmes uz vidi novērtējums?

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir procedūra, kas tiek piemērota dažādu projektu izstrādes sākumposmā, lai izvērtētu to, kā tajā paredzētās darbības ietekmēs vidi. Par IVN procedūras piemērošanu lemj  Vides pārraudzības valsts birojs .

IVN ietvaros tiek novērtēta ietekme uz vietējo kopienu, ainavu, bioloģisko daudzveidību, gaisu un ūdeni un tiek paredzēti vairāki alternatīvi risinājumi, no kuriem pēc rūpīgas izvērtēšanas jāizvēlas un jārealizē optimālākais un videi draudzīgākais variants.

Vēja elektrostaciju parkiem iekārtu skaits, izvietojums, jauda un augstums tiek precizēts IVN izstrādes ietvaros.

VES parku būvniecības atbilstība spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem

 Ministru kabineta 2013. gada 13.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”  (MKN.240) nosaka, ka VES, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot sekojošās Teritorijas plānojumā noteiktajās funkcionālajās zonās:

  • Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R);
  • Tehniskās apbūves teritorijā (TA);
  • Lauksaimniecības teritorijā (L);
  • Mežu teritorijā (M).

Kuldīgas novadā ir trīs spēkā esoši teritorijas plānojumi:

Spēkā esošajos teritorijas plānojumos netika paredzēta VES būvniecība Mežu teritorijās (M) (vai netika noteiktas indeksētās apakšzonas kā to paredz MKN.240), tāpēc plānotajiem VES parkiem ir jāizstrādā lokālplānojums vai jāgaida jaunā Kuldīgas novada teritorijas plānojuma izstrāde, kuras ietvaros tiks izvērtēta iespēja VES būvniecībai Mežu teritorijās.

Kuldīgas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.– 2025. gadam nosaka, ka “elektrostaciju novietojumu paredz, izstrādājot detālplānojumu”.

Kuldīgas novadā ir uzsākti trīs VES lokālplānojumi:

  • EKO Ziemeļi
  • NOS Rietumi
  • NOS Austrumi

Apvienojot lokālplānojuma mērķus un detālplānojuma mērogu, VES parkiem divu atsevišķu plānojumu vietā, tiek izstrādāti lokālplānojumi ar detālplānojuma detalizāciju.