IedzīvotājiemĒdoles pagastsSabiedrības līdzdalība

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “EKO Ziemeļi” ierosinātajai darbībai

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 26. septembrī ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu EKO Ziemeļi SIA ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka “EKO Ziemeļi” būvniecība.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir EKO Ziemeļi SIA (reģ. Nr. 40203426686, juridiskā adrese: Rīga, Audēju iela 15 – 4, LV-1050).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir EKO Ziemeļi SIA (reģ. Nr. 40203426686, juridiskā adrese: Rīga, Audēju iela 15 – 4, LV-1050). EKO Ziemeļi SIA ir Somijas atjaunojamo energoresursu aktīvu pārvaldītāja un attīstītāja Taaleri grupas meitas uzņēmums, kas iecerējusi izveidot vēja parku Kuldīgas novadā, Ēdoles un Padures pagastos. Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 35 vēja elektrostacijas, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Vēja parka būvniecības procesa laikā ir paredzēts izbūvēt saistīto infrastruktūru, kā arī izvērtēt risinājumus saražotās elektroenerģijas īslaicīgai akumulēšanai un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 1. decembra līdz 2023. gada 22. decembrim. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2023. gada 15. decembrī plkst. 17.30. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot tīmekļa saiti https://ej.uz/edolesparks.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi edole@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 2023. gada 22. decembrim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā, Kuldīgas novada pašvaldībā un Ēdoles pagasta pārvaldē (darba laikā).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 22. decembrim.