UzņēmējiemKonkursi

Izsludina projektu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina jaunu projektu konkursu “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Kuldīgas novadā”. 25.maija domes sēdē deputāti apstiprināja konkursa nolikumu un konkursa komisiju sešu cilvēku sastāvā, kā arī paredzēja kopējo finansējumu šim gadam 30 000 EUR. Konkursam var pieteikties līdz 14.jūlijam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības vides attīstību novada teritorijā, lai sekmētu jaunu darba vietu radīšanu un veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu. Konkursa mērķauditorija ir jaunie uzņēmēji vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

Pretendents var būt gan fiziska persona, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību, gan juridiska persona, kas veic saimniecisko darbību Kuldīgas novada teritorijā un kuras saimnieciskās darbības neto apgrozījums iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 EUR.

Katrs pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu un pieprasīt finansējumu – grantu no 200 līdz 2000 EUR. Projekta pretendentam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Aizpildītās veidlapas līdz ar pavaddokumentiem, kas detalizēti uzskaitīti un aprakstīti konkursa nolikumā, iesniedzamas līdz 14.jūlijam:

  • klātienē Kuldīgas attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā,
  • elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot e-pastā kaa@kuldigasnovads.lv.

Iesniegtos projektus izvērtēs konkursa komisija, aicinot pretendentus klātienē prezentēt iesniegtās projektu idejas, bet gala lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņems Kuldīgas novada dome. Konkursa rezultātus publicēs pašvaldības mājaslapā https://kuldigasnovads.lv, pretendentus informēs arī personīgi.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar konkursa koordinatori, Kuldīgas attīstības aģentūras vadītāju Daci Šēli, tālr.26691192, e-pasts: dace.sele@kuldigasnovads.lv.

Projektu konkursa nolikums

Projekta pieteikuma veidlapa un apraksts

Apliecinājums par interešu konflikta neesību

Vērtēšanas kritēriji

5. Atskaites veidlapa par projekta rezultātiem un finansējuma izlietojumu