AktualitātesSabiedrības līdzdalība

Uzsākta plānošanas dokumenta “Lokālplānojums Lauku ielai 38 un 40, Kuldīgā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam” publiskā apspriešana

Informējam, ka Kuldīgas novada domes lēmumu /protokols Nr.15., p.64.,/ “Par lokālplānojuma Lauku ielai 38 un 40, Kuldīgā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” ir uzsākta plānošanas dokumenta “Lokālplānojums Lauku ielai 38 un 40, Kuldīgā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam” publiskā apspriešana, kas ilgs no 2023. gada 19. decembra līdz 2024. gada 22. janvārim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzēta 2024. gada 15. janvārī pulksten 17.00 Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” telpās.

Ar materiāliem iespējams iepazīties:

  • Izdrukas veidā Kuldīgas novada pašvaldības iestādē “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Pilsētas laukums 3, Kuldīga
  • Elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27788

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par lokāplānojuma pirmo redakciju ir iespējams iesniegt līdz 2024. gada 22. janvārim:

  1. Kuldīgas novada pašvaldības iestādē “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Pilsētas laukums 3, Kuldīga, klātienē un pa pastu.
  2. Elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: KAA@KULDIGASNOVADS.LV
  3. Izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27788

Saņemt konsultācijas par sagatavotajiem plānošanas dokumentiem var gan klātienē, gan attālināti (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku un formātu, rakstot e-pastu uz KASPARS.RASA@KULDIGASNOVADS.LV vai zvanot pa tālr. 27840580 vai 63322234).