AktualitātesRudbāržu pagasts

Rudbāržu iedzīvotāju sapulcē izskan saimnieciski jautājumi

19.februārī Rudbāržu kultūras namā notika iedzīvotāju sapulce, kurā vietējie iedzīvotāji tikās ar novada domes vadību, pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju Ilonu Rītiņu un Skrundas komunālās saimniecības pārstāvjiem. Sapulces laikā tika runāts par pagasta attīstību – autoceļu uzlabošanas un rekonstrukcijas darbiem, grāvju attīrīšanu, dažādiem apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī iedzīvotāju iesaisti pagasta izaugsmē.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska pauda prieku par to, ka Rudbāržos dzīvo praktiski cilvēki, kuriem rūp vietējā dzīve. Viņa sapulces dalībniekus iepazīstināja ar iespēju piedalīties un veidot iedzīvotāju padomes, lai veidotu ciešāku dialogu starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Svarīgs jautājums, kas interesēja ikvienu, bija ceļu sakārtošana. Iedzīvotāji izteica vēlmi par ceļu apstrādi sausajā laikā, lai tie tik daudz neputētu. Kuldīgas novada domes izpilddirektores vietniece Agnese Buka skaidroja, ka par tiem tiek domāts visu laiku. Īpaša uzmanība tiks vērsta uz Sieksātes ceļa posma stiprināšanu. Iedzīvotājiem aktuāls jautājums bija saistībā arī ar sabiedriskā transporta kustību, un kāpēc vienā no kustību reisiem noņemta pieturvieta Rudbāržos. A.Buka uzsvēra, ka jautājums tiks risināts sazinoties ar Autotransporta direkciju.

Atkritumi – svarīgs temats

Izskanēja jautājums ne tikai par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām, bet arī kad Rudbāržos tiks izvietoti bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineri, kas no 2024. gada 1. janvāra jau pieejami Kuldīgas pilsētā un Priedainē. Priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts min, ka tie eksperimenta kārtā izvietoti divās vietās pilsētā, un iedzīvotāji ir ieinteresēti šādu atkritumu šķirošanā. Tā kā Rudbāržu pagastā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz uzņēmums SIA “Eco Baltia vide”, tad par šo jautājumu tiks domāts, lai to ieviestu plašākā mērogā. Iedzīvotāji vēlējas noskaidrot, kad būs lielgabarītu savākšanas akcija. Kuldīgas novada domes vadība atzina, ka šogad lielgabarītu atkritumi netiks vākti, jo tas izmaksā dārgi. Šie līdzekļi tiks ieguldīti kādā no pagastā esošajiem ceļa posmiem. Iedzīvotāji aicināti lielgabarīta atkritumus par maksu nodot Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumi

Izskanēja jautājumi arī par māju apsaimniekošanu, un to, ka iedzīvotāji vēlas redzēt, remontdarbiem uzkrāto mājas summu, un cik daudz līdzekļi no tā tiek tērēti. Skrundas komunālās saimniecības nekustamo īpašumu pārvaldnieks Andris Liseckis atzīmēja, ka šādu informāciju var sniegt dzīvokļu īpašniekiem. Ik gadu iedzīvotāji ar šo informāciju tiek iepazīstināti māju apsaimniekošanas sapulcēs.

Neizpratni vietējiem radīja jautājums uz kāda pamata tiek piešķirti pašvaldībā esošie dzīvokļi. Speciālisti skaidroja, ka dzīvokļus var piešķirt, ja ir nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šīs atbalsta grupas ir noteiktas ar  likumu.

Aktuāls temats bija par šķeldas katlumājas izbūvi Rudbāržos. Iedzīvotāji vēlējas noskaidrot, kā uz katlumāju tiks nogādāta šķelda. Iedzīvotājs Ints Folkmanis: “Kā ceļi izturēs kravnesību? Kā ziemā tiks augšā pa slideno Rudbāržu kalnu?” Iedzīvotājs Ivars Grundmanis ieteica, ka jāsāk ar Darbnīcas ielas sakārtošanu, lai nākotnē to varētu izmantot šim gadījumam.

Siltumapgādes tarifs – kā tas veidojas

Iedzīvotāji interesējās arī par apkures celšanās izmaksām. Skrundas komunālās saimniecības valdes loceklis Sandis Japēņins skaidroja, ka maksa par apkuri atkarīga no siltumenerģijas tarifa un patērētā enerģijas daudzuma. Pēdējos gados, patērētais siltumenerģijas daudzums ir būtiski samazinājies, kas arī ietekmējis tarifa palielinājumu. Ar šā gada 1.februāri siltumapgādes tarifs Skrundas pilsētā un Rudbāržos ir 120.50 Eur/Mwh. Siltuma tarifu aprēķina pēc apstiprinātas metodikas, kurā ir divi galvenie komponenti: ražošanas izmaksas un kurināmā cena. Izmaksu pozīcijas veido: kurināmais (dabasgāze, pārvades un sadales sistēmas pakalpojums, akcīzes nodoklis) – 48%, zudumu izmaksas – 18%, darbaspēka izmaksas – 6%, elektroenerģijas izmaksas – 7%, iekārtu uzturēšana –  3%, nolietojums – 2%, dabas resursa nodokļa izmaksas – 4%, citas izmaksas (materiāli, transports, administrācija u.c.) – 12%. Katras mājas siltumenerģijas patēriņu nosaka dzīvoklī vēlamā temperatūra un mājas tehniskais stāvoklis. Vislabāko siltuma taupīšanas efektu dod visas mājas sakārtošana: noregulēts siltummezgls, iekšējās siltumapgādes sistēmas un mājas siltināšana – renovācija.

Plānotie darbi

Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Ilona Rītiņa iezīmēja vairākus būtiskus darbus, kuri tiks veikti šī gada laikā:  tiks veikta autoceļa Rudbārži – Sieksāte rekonstrukcija, uzlaboti pašvaldības autoceļu segumi, veicot profilēšanu un greiderēšanu, labo darbu ietvaros Sieksātē un Kalnu ielā tiks mainīts apgaismojums uz LED lampām, pagasta kultūras nama zālē atjaunotas kāpnes pie skatuves. Pavasara mēnešos Darbnīcas ielas galā tiks atjaunota caurteka un grāvju tīrīšana, tiks sakārtots Grigaļu – Dižzīles ceļa posms, arī tur atjaunota caurteka. Ostnieku – Pūpolu ceļa posmā tiks atjaunots novadgrāvis. Šobrīd pagasta darbinieki attīra pašvaldības autoceļus no aizaugušiem krūmiem, uzstāda ierobežojuma zīmes uz ceļiem.