AktualitātesPagastiGudenieku pagasts

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka “Gudenieki” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2023. gada 18. decembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02-1/34/2023 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Utilitas Wind” ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka “Gudenieki” būvniecībai Kuldīgas novada Gudenieku un Dienvidkurzemes  novada Sakas pagastos.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Utilitas Wind” (reģ. Nr. 40203411869, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, LV-2167).

Šobrīd precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums nav noteikts, veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsts, ka pētāmajā teritorijā būtu iespējams izvietot līdz 45 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostacijām. Vēja parka kopējā jauda varētu sasniegt 324 MW vai vairāk.  Informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama iesniegumā Vides pārraudzības valsts birojam.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta 2024. gada 19. februārī un noslēgsies 2024. gada 11. martā. Klātienes sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2024. gada 5. martā Apriķu muižā (adrese: Apriķi, Lažas pagasts) plkst. 13:30 un Kuldīgas novada Gudenieku pagasta “Pagastmājā” plkst. 17:30.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties klātienes sanāksmei, Jums būs iespēja noklausīties prezentācijas ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, Gudenieku pagasta “Pagastmājā”, Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Pāvilostas pilsētas Kultūras namā un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lvwww.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 11. martam.