AktualitātesSabiedrības līdzdalība

Paziņojums par plānošanas dokumenta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” pieņemšanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: „Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs: SIA “Liepājas RAS”, reģ. Nr. 42103023090, adrese: Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV–3430, tālrunis: 63459091, e –  pasts: birojs@liepajasras.lv, tīmekļvietne: www.liepajasras.lv

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: birojs@geoconsultants.lv, tīmekļvietne: www.geoconsultants.lv

Informācija par Plāna stāšanos spēkā: Atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 10. pantā (2) daļā noteiktajam, Plāns stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājušas visas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Plānu ir apstiprinājušas Liepājas valstspilsētas, Saldus novada, Dienvidkurzemes novada un  Kuldīgas novada pašvaldības. Plāns stājās spēkā – 2023. gada 30. novembrī.

Ar Plānu, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu, Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 26. septembra Atzinumu Nr. 4-03/14/2023 “Par Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam Vides pārskatu” apstiprināšanu, informatīvo ziņojumu, tai sk. ar informāciju par monitoringa ziņojuma termiņiem no 14. decembra varēs iepazīties tīmekļa vietnēs:  www.liepajasras.lv, www.geoconsultants.lv.