Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu par meža autoceļa „Caunu ceļš” jaunbūvi

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu (atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam).

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums 09.01.2024.
Paredzētā darbība Meža autoceļa „Caunu ceļš” jaunbūve
Iesniedzējs Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” Reģ. Nr. 40003466281
Paredzētās darbības norises vietas adrese Nekustamais īpašums “Valsts mežs Rumba” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 62840010441 un 62840010138), Rumbas pagastā Kuldīgas novadā
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā Neatrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā
Atrašanās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā
Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās
Informācija par paredzēto darbību Meža autoceļa „Caunu ceļš” jauna būvniecība ar aptuveno garumu 1,64 km, Latvijas valsts mežu Dienvidkurzemes reģiona Rendas mežu iecirkņa 184., 185 un 140 kvartālos. Plānotais ceļa platums 4.5 m. Plānotais ceļa trases platums aptuveni 18-24 m. Aptuvenā meža zemes platība, kurai varētu būt nepieciešama atmežošana ~ 2,5 ha. Ceļa trases beigās tiks izveidots apļveida apgriešanās laukums ar R=15m. Meža autoceļš atzarojas no esoša autoceļa 6284A003 “Mežvalde – Galmicas” ar būves kadastra apzīmējumu 6284 006 0455 004.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-4201, elektroniski ap@vvd.gov.lv.