Izsoļu arhīvs

Pārdod nekustamo īpašumu – zemi „Irbes dīķis”, Ēdoles pagasts, 3.12 ha

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Irbes dīķis”, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads (kadastra Nr. 62460050141). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460050141, platība 3,12 ha. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 4100 EUR, drošības nauda: 410 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv); 2024. gada 13. martā  plkst. 13:00 un noslēdzas 2024. gada 12. aprīlī plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.  gada 2. aprīļa plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 410 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot „Irbes dīķis”, Ēdoles pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20,00 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma dienas vai 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Irbes_dikis_elektroniskas_izsoles_noteikumi

Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv);

2024_05_02_Irbes_dikis_Edoles_p_dikis

apgrutinajumu_plans_Irbes_dikis

Nodalijums_Irbes_dikis

situacijas_plans_irbes_dikis

zemes_robezu_plans_Irbes_dikis

Komentāri ir slēgti.