Izsoļu arhīvs

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli “Liepas” – 14, Padure, Padures pagasts, 65.5 m2

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Liepas” – 14, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads (kadastra Nr. 62729000166). 

Īpašuma sastāvs: trīs istabu dzīvoklis ar platību 65,5 m2, kopīpašuma 655/10652 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62720050092001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62720050092. Dzīvokļa īpašumu ir iespējams iegādāties uz nomaksu. Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 19700 EUR, drošības nauda: 1970 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv) 2024. gada 10.aprīlī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2024.gada 10.maijā plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.  gada 30.aprīļa plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 1970 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot  ““Liepas” – 14, Padurē, Padures pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 1 (viena) mēneša laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas vai 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles organizētāja nosūtītā paziņojuma par pirkuma maksu saņemšanas dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par dzīvokļa īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Liepas_14_elektroniskas_izsoles_noteikumi

Komentāri ir slēgti.