Izsoļu arhīvs

Pārdod nekustamo īpašumu – ēkas ar zemi „Internātskola”, Rudbāržu pagasts, 1.51 ha

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Internātskola”, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62820120034). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62820120049, platība 1,51 ha, skola ar kadastra apzīmējumu 62820120034001, internāta ēka ar kadastra apzīmējumu 62820120034002, caurlaides ēka ar kadastra apzīmējumu 62820120034003 un sporta inventāra noliktava ar kadastra apzīmējumu 62820120034004. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 50000 EUR, drošības nauda: 5000 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 8. maijā  plkst. 13:00 un noslēdzas 2024. gada 7. jūnijā plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.  gada 28. maija plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 5000 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot „Internātskola”, Rudbāržu pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20,00 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma dienas vai 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Komentāri ir slēgti.