Izsoļu arhīvs

Pārdod nekustamo īpašumu – ēku ar zemi “Purenes”, Laidi, Laidu pagasts, 0.2506 ha

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Purenes”, Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62640040186). 

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62640040186, platība 0,2506 ha, un dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 62640040186001, kurā ir 8 telpu grupas (dzīvoklis 001 – 69,9 m2, dzīvoklis 002 – 50,5 m2, dzīvoklis 003 – 69,0 m2, dzīvoklis 004 – 49,0 m2, veikals 005 – 67,3 m2, dzīvoklis 006 – 49,7 m2, dzīvoklis 007 – 63,6 m2, dzīvoklis 008 – 48,9 m2). Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 18560 EUR, drošības nauda: 1856 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv) 2024. gada 13. martā  plkst. 13:00 un noslēdzas 2024.gada 12. aprīlī plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 2024.  gada 2. aprīļa plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 1856 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Purenes”, Laidos, Laidu pag., izsole”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic dalības maksas 20,00 EUR apmērā apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma dienas vai 2 (divu) nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma dienas, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu un maksājuma uzdevumu ar lūgumu atlikušo maksājumu veikt termiņā, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Purenes_elektroniskas_izsoles_noteikumi

Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv)

Komentāri ir slēgti.