Izsoļu arhīvs

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvoklis Kušaiņu ielā 2-6, Kušaiņi, Skrundas pagastā

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kušaiņu iela 2-6, Kušaiņi, Skrundas pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62299000217).  Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 2700 EUR, drošības nauda: 270 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv) 2024. gada  10. aprīlī plkst. 13:00 un noslēdzas 2024. gada 10. maijā plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 30. aprīlim plkst. 23:59 jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000035590, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Kušaiņu iela 2-6, izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu – pēc izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu ieskaitot:  1 (viena) mēneša laikā visu nosolīto cenu vai 2 (divu) nedēļu laikā iemaksā 25% no nosolītās cenas un iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai iesniegumu par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājaslapā www.kuldigasnovads.lv, izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Kusainu_2_6__izsoles_noteikumi_elektroniski

Komentāri ir slēgti.