Izsoļu arhīvs

Pārdod nekustamo īpašumu – dzīvokli Kaļķu ielā 5-9, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kaļķu ielā 5-9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62019003411). Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 6500 EUR, drošības nauda: 650 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 8. maijā plkst. 13:00 un noslēdzas 2024. gada 7. jūnijā plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 28. maijam plkst. 23:59, jāiemaksā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000035590, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Kaļķu iela 5-9, izsole” nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu – pēc izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu ieskaitot: 1 (viena) mēneša laikā visu nosolīto cenu.

Paziņojums par izsoli ir jāpublicē elektronisko izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas Novada Vēstis”, pašvaldības interneta mājaslapā www.kuldigasnovads.lv, izliekams labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.


Kuldīga Municipality according to Law on Expropriation of Public Property Sells in electronic auction with an ascending step Real estate property: address: Kaļķu street 5-9, Kuldīga, Kuldīga Municipality (cadastral number 62019003411) owned by Kuldīga Municipality. Conditions of expropriation of the immovable property can be found in the auction conditions.

Start price: 6500 EUR, security amount: 650 EUR, auction step: 100 EUR. The auction takes place on the electronic auction website https://izsoles.ta.gov.lv. The starting date of the auction is May 8 2024 at 13.00 and the closing date of the auction – on June 7 2024 at 13.00.

Persons wishing to participate in the auction, shall till May 28 2024, 23.59 transfer the security in the amount of 10% of the real estate appraisal of 650 EUR to Kuldīga Municipality core budged account: Kuldīga Municipality, Reg. No. 90000035590, bank: AS “SEB banka”, SWIFT (BIC) code: UNLALV2X, account number: LV26UNLA0011001130401, indicating “Kaļķu iela 5-9, izsole”, and by using the electronic auction website must send a request to auctioneer to authorize their participation in the auction.

Payment conditions for the auctioned object: after the day of receipt of the notice specified by the auction organizer about the purchase fee, including: within 1 (one) month.

Notification of the auction shall be published on the electronic auction website https://izsoles.ta.gov.lv, in the official publication of the Republic of Latvia “Latvijas Vēstnesis”, in the informative publication of Kuldīga Municipality “Kuldīgas Novada Vēstis”, on the website of Kuldīga Municipality https://kuldigasnovads.lv/, as well as be displayed in a clearly visible place at the relevant immovable property.

Auction conditions and information about the property can be received at the information centre of Kuldīga Municipality at Baznīcas street 1, Kuldīga, Kuldīga Municipality, via phone +371 63350143 or via email dome@kuldiga.lv .

Komentāri ir slēgti.