AktualitātesIzglītība

Izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki tiekas seminārā par izglītības aktualitātēm

17.aprīlī Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības pārvaldi organizēja tikšanos visu novada izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem. Seminārs sākās ar aizrautīgu viktorīnu, kuru veidoja dažādi ar izglītības jomu saistīti jautājumi gan par izglītības ministriem, gan attīstības centru skaitu vai interešu izglītības pulciņu skaitu novadā. Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem bija uz lapas uzrakstīt visu Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministru vārdus.

Semināra dalībnieki iepazinās ar Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra piedāvājumu pedagogiem, skolēniem un vecākiem. Uzzināja par iespēju piedalīties vairāk kā desmit pedagogu profesionālas pilnveides kursos, saņemt konsultācijas gan klātienē, gan tiešsaistē un izmantot iestādes sagatavotos metodiskos materiālus. Attīstības centrs skolēniem piedāvā veikt diagnostiku un piedalīties konsultācijās. Arī vecāki var izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā.

Semināra dalībnieki tika informēti arī par aktualitātēm valsts pārbaudes darbu norisē, iestādes pašvērtējuma procesa īstenošanā un Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā, kā arī sava paveiktā darba izvērtēšanā Kuldīgas novada Izglītības attīstības stratēģijas īstenošanā un iestādes kā mācīšanās organizācijas veidošanas procesā.

Semināra noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja doties Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra iepazīšanas ekskursijā.