AktualitātesPolicijaBūvvalde

Licences izsniegšana makšķerēšanai Ventas upē

Pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem, licencētas makšķerēšanas posmā zivju ķeršanai ir jāiegādājas licence.

Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās: ziemas-pavasara sezonā (no 1.  janvāra līdz 15.  jūnijam) un vasaras-rudens sezonā (no 16. jūnija līdz 31. decembrim). Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti un licences makšķerēšanai Ventas upēs posmā iespējams iegādāties vietnē www.manacope.lv vai mobilajā lietotnē “Mana Cope” sadaļā “Copes kartes un licences.”

Bezmaksas Ventas upes makšķerēšanas licence pienākas vairākām iedzīvotāju grupām – invalīdiem, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, cilvēkiem, kuri vecāki par 65 gadiem, politiski represētajiem, bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam, Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” lietotāji, kā arī Ventas upes krastiem piegulošo zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Makšķerējot Ventā, jābūt klāt dokumentiem, kas apliecina tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides atbilstoši personas statusam. Bezmaksas licences var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības policijā, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Rumbas pagasta pārvaldē vai Padures pagasta pārvaldē. Personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam, personas ar invaliditāti un Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” lietotāji – arī lietotnē “Mana Cope”.

Lomā drīkst paturēt septiņas vimbas un, ja iegādāta taimiņa ķeršanas licence, vienu taimiņu, bet lašus paturēt nedrīkst. Jāņem vērā, ka ziemas-pavasara sezonas laikā ir noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas otrdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem.

Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Makšķernieks datus par iegūtajiem lomiem reģistrē vai iesniedz licences iegādes vietā, interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilā lietotnē “Mana Cope” lomu atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.  2023.gadā izsniegtas 2398 licences. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā pašvaldība ieskaita valsts pamatbudžetā  Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

No licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, kas paliek organizētāja rīcībā, izmanto licencētās makšķerēšanas organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai, zivju nārsta vietu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma attīstībai un citiem ar dabas aizsardzību saistītiem mērķiem. 2023.gadā īstenoti Zivju fonda finansēti projekti: “Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā” 1.kārtā, iegādājoties stacionāro termokameru ar cieto disku, kas tiks uzstādīta 2024. gada skatu tornī Kuldīgā un “Zivju resursu papildināšana ar lašu mazuļiem Ventas upē”, ielaižot 4445 lašu mazuļus Ventas upē.

Aicinām makšķerniekus rūpēties par vidi un aiz sevis neatstāt atkritumu kalnus.  Lai veiksmīgi novērstu likumpārkāpumus, aicinām ziņot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem Ventas upes tuvumā, kā arī informēt, ja upē tiek pamanīti mākslīgi veidoti aizsprosti vai krāvumi. Lūgums par šādiem vai citiem aizdomīgiem gadījumiem ziņot Kuldīgas novada pašvaldības policijas patruļai, zvanot uz 28881288 vai arī sūtot ziņu/ attēlus “Whatsapp” aplikācijā. Anonimitāte garantēta.