AktualitātesDzīves vide

Kurzemes plānošanas reģions aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par piekrastes attīstībai būtiskiem jautājumiem

Kurzemes plānošanas reģions, uzsākot piekrastes tematiskā plānojuma izstrādi, aicina iedzīvotājus līdz š.g. 30.novembrim piedalīties aptaujā, lai iegūtu sabiedrības viedokli par Kurzemes piekrastes vērtībām  un jautājumiem, kas jārisina piekrastes tematiskajā plānojumā. Aptauja veidota ArcGIS sistēmā un tajā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz vairākiem ar piekrasti un tās attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī atzīmēt kartē piekrastes vērtības. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas vidēji 10 minūtes.

Aptauja pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un ArcGIS sistēmā: https://arcg.is/04LW9D

Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un izmantoti Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma izstrādē.

Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste ir vērtīga un resursu ietilpīga telpa, kas ir nozīmīga Kurzemes reģiona priekšrocība daudzveidīgai un integrētai attīstībai. Vienlaikus šajās teritorijās veidojas dažādu interešu konflikti un problēmas, kas pārsniedz atsevišķu pašvaldību un nozaru kompetenci, tādēļ ir nepieciešama sadarbība un kompleksi risinājumi.

Kurzemes reģiona piekrastes tematiskā plānojuma izstrāde notiek projektā “Baltic Sea2Land” ar mērķi – veikt izpēti par Kurzemes reģiona piekrastes teritorijas attīstību, resursiem, kapacitāti un potenciālu, un iegūt informāciju tālākam plānošanas procesam.

Lai to īstenotu, Kurzemes plānošanas reģions plāno:

  • iesaistīt dažādas ieinteresētās puses un nodrošināt integrētu, daudzlīmeņu jūras piekrastes ūdeņu un piekrastes sauszemes daļas plānošanu reģionālā līmenī, ņemot vērā pieejamos resursus un līdzsvarojot dažādās intereses;
  • analizēt līdzšinējo piekrastes pārvaldību un sagatavot priekšlikumus tās uzlabošanai.

Plānojuma teritorija – piekrastes pašvaldību teritoriālās vienības, kas robežojas ar jūru (piekrastes pagasti un pilsētas), ietverot arī jūras piekrastes ūdeņus 2 km attālumā no krasta līnijas.

Iedzīvotāju aptaujas rezultātā plānots noskaidrot iedzīvotāju viedokli par piekrastes vērtībām un apzināt jautājumus, kas risināmi piekrastes tematiskajā plānojumā, kā arī iegūt risināmo jautājumu interaktīvu attēlojumu kartē tālākai izmantošanai plānojuma izstrādē.

Par projektu:

Kurzemes plānošanas reģions no 2023. gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim īsteno projektu “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – Baltic Sea2Land). Projekta mērķis – līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību, t.sk. telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām.

Projektu finansē no Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027. gadam.

Vairāk par projektu: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/