Izsoļu arhīvs

Izsolīs nomas tiesības – ielu tirdzniecības vietai Pils ielā 4A, Kuldīgā, 9m2

Kuldīgas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsolīs zemesgabala daļu nomas tiesību iegūšanai ielu tirdzniecības vietai Kuldīgas pilsētā.

Izsole notiks 2024. gada 18. martā, plkst. 13:00, Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē, Baznīcas iela 1, Kuldīgā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija un piedāvājumu pieņemšana tiks veikta no sludinājuma publikācijas brīža pašvaldības mājaslapā internetā līdz 2024. gada 15. martam, plkst. 12.00. Reģistrāciju veic katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 63322469 vai iesūtot dokumentāciju elektroniski uz e-pastu dome@kuldiga.lv.

Zemesgabala lietošanas mērķis: īslaicīgās lietošanas būves novietošana ar mērķi – ielu tirdzniecības pakalpojumu sniegšana, atbilstoši pašvaldības 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. KNP/2022/33 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Kuldīgas novadā” (https://likumi.lv/ta/id/339116-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba-un-tirgus-statusa-pieskirsana-kuldigas-novada) un 12.05.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību“, nosacījumiem.

Vienas tirdzniecības vietas izsoles sākumcena mēnesī:

Izsoles objekta adrese Kuldīgā Platība Nomas maksa mēnesī, EUR, bez PVN Atrašanās vieta Nomas periods
Pils iela 4A 9 m2 11,00 1 gads

Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – 15,00 EUR.

Drošības nauda par vienu izsoles objektu jeb tirdzniecības vietu sastāda – 30,00 EUR.

Vienu izsoles objekta jeb tirdzniecības vietas izsoles solis – 5,00 EUR.

Tirdzniecibas_vietas_izsoles_nomas_noteikumi_2024

Tirdzniecibas_vietas_nomas_izsoles_pieteikuma_veidlapa_2024

Komentāri ir slēgti.