Izglītības projekti

ESF PROJEKTS “KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu Nr. 670 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumiem, Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.0/16/I/001 “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanu.

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Galvenās projekta darbības:

1. Mācību satura izstrāde;
2. Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija;
3. Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana;
4. Diagnostikas instrumentu izstrāde;
5. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana;
6. Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā;
7. Informācijas un publicitātes nodrošināšana.

Projektā iesaistītās Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādes: Kuldīgas Centra vidusskola

Projekta īstenošanas termiņš Kuldīgas novada pašvaldībā: 2017. gada 2. marts – 2021. gada 16. oktobris.

Kontaktinformācija: Izglītības nodaļas speciāliste Lilita Mačtama, Tālr. 63322238, E-pasts LILITA.MACTAMA@KULDIGA.LV

Sīkāka informācija par projektu:

HTTPS://WWW.SKOLA2030.LV/

HTTP://WWW.VISC.GOV.LV/VISC/PROJEKTI/ESF_831.SHTML