JaunumiPašvaldībaVecpilsētaAttīstība / teritorijas plānošana

Ar 2023. gada 13. februāri stājies spēkā lokālplānojums

Ar 2023. gada 13. februāri stājies spēkā lokālplānojums “Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu”.

Kas ir lokālplānojums? Tas ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā, lai risinātu kādu teritorijas plānošanas uzdevumu, detalizētu vai grozītu teritorijas plānojumu.

Kuldīgas novada dome 2022. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu” (turpmāk – Lokālplānojums)  apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto kārtību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izskatījusi Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas publiskajā daļā ģeoportālā (geolatvija.lv) pieejamo Lokālplānojuma dokumentāciju un publicējusi vēstuli par lokālplānojuma spēkā stāšanos ar 2023. gada 13. februāri.

Lokālplānojums ir izstrādāts, lai nodrošinātu pārskatāmāku Lokālplānojumā ietvertās teritorijas funkcionālo zonējumu, un vieglāk uztveramus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī izvērtētu atbilstošās prasības katrai noteiktajai zonai.

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums izstrādāts, izvērtējot esošo funkcionālo zonējumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kultūrvēsturiskās vērtības, ainavu, UNESCO Pasaules mantojuma nominācijai pieteikto Kuldīgas pilsētas daļu, kā arī pievēršot īpašu uzmanību Teritorijām ar īpašiem noteikumiem (turpmāk – TIN).

Lokālplānojumā TIN tika integrētas funkcionālo zonu apakšzonās, nosakot atsevišķus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, tādā veidā izpildot galveno Lokālplānojuma izstrādes uzdevumu – samazināt TIN skaitu, saglabājot Lokālplānojuma teritorijā esošo apbūves raksturu un vērtību, izvirzot skaidrākus nosacījumus teritorijas izmantošanai un apbūvei.

TIN teritorijas ar līdzīgiem noteikumiem, apbūves principiem un raksturu ir apvienotas un tām piešķirts atsevišķs funkcionālās apakšzonas indekss. Izveidotas funkcionālās apakšzonas: „Savrupmāju apbūves teritorija” (ar indeksu DzS3, DzS4, DzS5, DzS6 un DzS7), „Jauktas centra apbūves teritorija” (ar indeksu JC5, JC6, JC7, JC8, JC9, un JC13), „Publiskās apbūves teritorija” (ar indeksu P2, P3 un P4), „Dabas un apstādījumu teritorija” (ar indeksu DA7, DA8, DA9 un DA10), „Transporta infrastruktūras teritorija” (ar indeksu TR1 un TR2) un „Ūdeņu teritorija” (ar indeksu Ū2).

Atgādinām, ka sākot ar 2023. gada 13. februāri Lokālplānojuma teritorijai ir piemērojams lokālplānojumā “Lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu” noteiktais.

Ar Lokālplānojuma dokumentāciju ir iespējams iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas publiskajā daļā ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25788