AktualitātesSabiedrības līdzdalībaSvarīgi

Kuldīgā veidos pastaigu taku – aicina izteikt viedokli par koku ciršanu Ventas upes kreisā krastā

Kuldīgas novada pašvaldība iecerējusi gar gleznaino Ventas upi Kuldīgā veidot pastaigu taku – to plānots ierīkot gar Ventas upes kreiso krastu, posmā no Mākslas dienu parka līdz Melnai Kolkai.

Iecerēts, ka grants seguma takas garums būs 2 kilometri, tā būs pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un apgaismota nakts tumšajā laikā.

Plānots atvērt ainaviski vērtīgākās teritorijas, tur nocērtot aizsedzošos kokus un krūms – kopumā 51 vienību. Takā iecerēts ierīkot  četras atpūtas vietas ar soliem un galdiem.

Tāpat teritorijā paredzēts iestādīt 38  jaunus kokus  – parasto kļavu (18 gab.), parasto liepu ( 6 gab.), parasto pīlādzi ( 6 gab) un āra bērzu ( 6 gab.)

Aicinām iedzīvotājus līdz 17. novembrim izteikti savu viedokli par 51 koku ciršanu, saskaņā ar SIA “SNB projekti” izstrādāto būvniecības ieceri Ventas upes kreisā krasta takas izveides posmā no Mākslas dienu parka līdz Melnai Kolkai, Kuldīgā.

Viedokli iespējams izteikt Pašvaldības tīmekļa vietnē kuldigasnovads.lv vai aizpildot anketu Kuldīgas novada domes apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2022/17 „Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 14., 17. punktu un Kuldīgas novada domes Apstādījuma uzraudzīšanas komisijas 25.10.2023. lēmumu (prot.nr.16 p.2.), izsludina publisko apspriešanu no 2023. gada 3. novembra līdz 17. novembrim par koku ciršanu un estētiskā satura informāciju.

  • 51 gab. koku (ar stumbra diametru virs 20 cm un ieskaitot): Parastais osis 2 gab. (numurs plānā/diametrs cm) – 1/20,20; 25; Āra bērzs 4 gab. (numurs plānā/diametrs cm) – 7/35; 17/25; 36/35; 37/50, Ošlapu kļava 8 gab. kokus (numurs plānā/diametrs cm) – 31/60; 32/25; 33/40; 34/25; 35/30,30,25; 39/30,30,40; 45/25; 61/30; Parastā apse 2 gab. (numurs plānā/diametrs cm) – 43/30; 44/30; Lauku kļava 6 gab. (numurs plānā/diametrs cm) – 49/30,30; 50/30,35; 25,25; 25,25; 25,25; 25,25,25,25, Parastā kļava 18 gab. (numurs plānā/diametrs cm) – 54/30; 55/25; 56/30; 58/30; 62/30; 63/35, 35, 35; 35; 35; 30; 45; 40,40; 40; 45; 40; 40; 40,40; 55; 45,45,45; Baltalksnis 16 gab. (numurs plānā/diametrs cm) –63/25; 25; 20; 25; 30; 20; 30; 30, zemes gabalos ar kadastra numuriem 62010050114, 62010050088, 62010050131, 62010050092, 62010050090, 62010010013, 62010040088.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada domē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301, kā arī aizpildīt elektroniski, līdz 2023.gada 17. novembrim plkst. 16.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63324935; e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv.

>>>>Elektroniskā aptauja https://www.visidati.lv/aptauja/2068079456/1/

Aptauja drukātā formātā

Koku stādīšanas plāns un saraksts

Kuldīgas novada domes apstādījumu uzraudzīšanas komisijas protokols

Koku plāns 1

Koku plāns 2

Koku plāns 3

Koku plāns 4

Koku plāns 5

Koku plāns 6

Koku inventarizācija objektā ‘’Ventas upes kreisā krasta takas
izveide posmā no Mākslas dienu parka līdz Melnai Kolkai,
Kuldīgā, Kuldīgas novadā’’

* Pārzinis personas datu apstrādei ir Kuldīgas novada pašvaldība, adrese Baznīcas iela 1, Kuldīgā, LV-3301, tālrunis 63322469, elektroniskā pasta adrese dome@kuldiga.lv.
Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: adrese Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, tālrunis 29243773, elektroniskā pasta adrese: jurijs.visnakovs@idagentura.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt publiskās apspriešanās rīkošanu par koku ciršanu un izvērtēt iesniegtās anketas, lai pieņemtu lēmumu.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļvietnes www.kuldigasnovads.lv sadaļā “Privātuma politika” vai klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.